Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

4.1. Реальні інвестиції підприємства, їхня сутність і форми

Основу інвестиційної діяльності підприємства становить реальне інвестування. На більшості українських підприємств цей єдиний напрям інвестування. Це визначає високу роль управління реальними інвестиціями в системі інвестиційної діяльності підприємства.

Реальні інвестиції — це вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства.

Реальне інвестування є головною формою реалізації загальної економічної стратегії розвитку підприємства. Саме ця форма інвестування дає можливість підприємству успішно проникати на нові товарні й регіональні ринки, забезпечувати постійне зростання ринкової вартості підприємства. За допомогою реальних інвестицій також вирішуються завдання збільшення обсягу виробництва й реалізації продукції, розширення асортиментів вироблених виробів і підвищення їхньої якості.

Розрізняють три форми реальних інвестицій.

1 .Капітальні інвестиції, або капітальні вкладення, — це вкладення капіталу у відтворення основних фондів підприємства.

2. Інноваційні інвестиції (інновації) — це вкладення капіталу в нематеріальні активи підприємства з метою використання в Діяльності підприємства нових наукових і технологічних знань.

3. Інвестиції в матеріальні оборотні активи — це вкладення капіталу в приріст запасів матеріальних оборотних активів підприємства з метою забезпечення необхідної пропорційності в розвитку основних та оборотних активів підприємства.Форми реальних інвестицій представлені на рис. 4.1.

ydaluh011.PNG

Рис. 4.1. Форми реальних інвестицій підприємства

Найпоширенішою формою реальних інвестицій у сучасних умовах є капітальні інвестиції.

З капітальними інвестиціями пов’язані такі інвестиційні операції підприємства:

1. Придбання цілісною майнового комплексу — це інвестиційна операція підприємств, пов'язана з придбанням господарського об'єкта із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з метою забезпечення галузевої, товарної або регіональної диверсифікованості своєї діяльності.

2. Нове будівництво — це інвестиційна операція підприємства, пов’язана з будівництвом нового об'єкта із закінченим технологічним циклом за індивідуально розробленим або типовим проектом на територіях, що відводять спеціально.

3. Перепрофілювання — це інвестиційна операція, пов’язана з повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції на діючому підприємстві.

4. Реконструкція — це інвестиційна операція, пов'язана з істотним перетворенням усього виробничого процесу на основі сучасних науково-технічних досягнень на діючому підприємстві.

5 Модернізація — це інвестиційна операція, пов'язана з удосконалюванням активної частини основних виробничих фондів і приведення fee у стан, що відповідає сучасному півню здійснення технологічних процесів, шляхом конструктивних змін основного парку машин та устаткування, які використовуються на підприємстві у процесі операційної

діяльності.

Капітальні інвестиції містять у собі:

— інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), у тому числі витрати на капітальне будівництво, витрати на придбання машин та устаткування;

— витрати з удосконалення об'єкта;

— інвестиції в нематеріальні активи;

— витрати на формування основної череди;

— витрати на інші необоротні матеріальні активи.

Витрати на придбання основних фондів (і їхніх окремих

частин), інших матеріальних і нематеріальних активів з метою їхнього подальшого перепродажу до капітальних інвестицій не належать.

Капітальні інвестиції підприємств Донецької області в 2002-2003 pp. фактичних цінах представлені в табл. 4.1 [29].

Капітальні вкладення можна класифікувати за технологічною і відтворювальною структурою.

Відтворювальна структура капітальних інвестицій має на увазі такі їхні види:

— витрати на нове будівництво;

— витрати на реконструкцію, розширення й технічне переоснащення діючих підприємств;

— витрати на підтримку діючих потужностей підприємств;

— витрати на виробництво об'єктів житло-цивільного призначення.

У технологічній структурі капітальних інвестицій виділяють:

— витрати на будівельні роботи всіх видів;

— витрати на монтаж устаткування;

Таблиця 4.1 Структура капітальних інвестицій підприємств Донецької області за напрямами вкладення

Показники2002 p., млн. грн2003 р.
Сума, млн. грнСтруктура, %Темпи зростання до 2002 р., %
Реальні інвестиції, у тому числі:4529,36111,2100134,9
Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), у тому числі3825,24846,279,3126,7
— капітальне будівництво1903,32495,740,8131,1
— придбання машин й устаткування1921,92350,538,5122,3
Витрати на інші необоротні матеріальні активи63,670,31,1110,5
Витрати на удосконалення об’єкта582,01079,917,7185,5
Інвестиції в нематеріальні активи31,968,91,1215,9
Витрати на формування основної черги26,645,90,8172,6
— витрати на придбання устаткування, що потребує або не потребує монтажу, передбаченого в кошторисах на будівництво;

— витрати на придбання виробничого інструменту й господарського інвентарю, які включені в кошториси на| будівництво;

— витрати на придбання машин та устаткування, які не входять до кошторису будівництва;

— інші капітальні роботи й витрати.

Технологічна й відтворювальна структура капітальних інвестицій підприємств Донецької області в динаміку за період 1995-2003 pp. представлені в табл. 4.2 [29].

Таблиця 4.2

Технологічна й відтворювальна структура інвестицій в основний капітал по підприємствах Донецької області, %

Показники19952000200120022003
Технологічна структура інвестицій в основний капітал
Інвестиції усього, в тому числі:100100100100100
- будівельно-монтажні роботи8833323331
- устаткування, інструмент, інвентар764646467
— інші капітельні роботи й витрати53432
Відтворювальна структура інвестицій в основний капітал
Інвестиції в основний капітал виробничого призначення, у тому числі:100,100100100100
— на технічне переозброєння й реконструкцію діючих підприємств6267767779
— на нове будівництво (включаючи розширення діючих виробництв, будинків і споруд)1921151614
— на підтримку діючих потужностей1912977
Інноваційні інвестиції відіграють важливу роль у науково- технічному розвитку підприємства.

Інноваційні інвестиції — це одна з форм реальних інвестицій підприємства, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.

Інновації впроваджуються по наступних видах:

— комплексна механізація й автоматизація виробництва;

— впровадження нових технологічних процесів;

— освоєння виробництва нових видів товарів і техніки.

За напрямами інноваційних витрат виділяють:

— фундаментальні й прикладні дослідження;

— розробки;

- придбання прав на патенти, ліцензії, ноу-хау, технології та інше;

— технологічна підготовка виробництва;

— придбання машин, устаткування та інших основних фондів;

— маркетинг і реклама;

— інші види інноваційних витрат.

Загальний обсяг інноваційних витрат промислових підприємств Донецької області за період 2000-2003 pp. представлений у табл. 4.3.

Таблиця 4.3 Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості Донецької області

Показники2000 р. МЛН. грн2002 р. МЛН.грн2003 р.млн.грн%
Загальний обсяг інноваційних витрат, у тому числі за напрямами витрат467,6483,0807,7100
Дослідження й розробки17,148,158,47,2
Придбання прав на патенти, ліцензії, ноу-хау, технології1,00,65,70,7
Технологічна підготовка виробництва24,230,163,27,8
Придбання машин, устаткування та інших основних фондів418,8397,9669,782,9
Маркетинг і реклама4,24,710,11,3
Інша інноваційна діяльність2,31,60,60,1
Через різноманіття форм реальне інвестування має специфічний характер. Ефективне управління реальними інвестиціями будується з урахуванням усіх особливостей реального інвестування, зумовлених рівнем галузевої й регіональної

диверсифікованості інвестиційної діяльності, формами здійснення реальних інвестицій, структурою джерел їхнього фінансування.

Управління реальними інвестиціями підприємства містить у собі:

1) аналіз стану реального інвестування й рівня інвестиційної активності підприємства в попередньому періоді;

2) визначення загального обсягу реального інвестування в майбутньому періоді;

3) визначення конкретних форм реального інвестування, виходячи з напрямів інвестиційної діяльності підприємства;

4) пошук окремих об'єктів інвестування й оцінка їхньої відповідності напрямам інвестиційної діяльності підприємства;

5) підготовка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів;

6) забезпечення високої ефективності реальних інвестицій;

7) забезпечення мінімізації рівня інвестиційних ризиків;

8) забезпечення оптимальної ліквідності об'єктів реального інвестування;

9) формування програми реальних інвестицій;

10). забезпечення реалізації окремих інвестиційних проектів й інвестиційної програми в цілому.