Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

4.4. Управління розробкою й реалізацією інвестиційної програми підприємства

Інвестиційна програма підприємства — це сукупність реальних інвестиційних проектів підприємства, реалізованих у середньостроковому періоді.

Формування оптимальної інвестиційної програми можливе у випадку дотримання ряду умов, до яких належать:

1. Відбір проектів в інвестиційну програму повинен будуватися на системі декількох критеріїв. При цьому системи критеріїв повинні бути сформовані й використовуватися для різних видів інвестиційних проектів. Це дозволяє врахувати всю сукупність стратегічних інвестиційних цілей підприємства.

2. При формуванні інвестиційної програми обов'язково повинні бути враховані об'єктивні обмеження, до яких належать:

— плановані обсяги інвестиційної діяльності відповідно до інвестиційної стратегії;

— напрями й форми інвестиційної діяльності;

— можливості формування власних інвестиційних ресурсів;

— можливості залучення позикових інвестиційних ресурсів;

— інвестиційний клімат держави й норми чинного законодавства;

— об'єктивні передумови здійснення інвестування в регіоні й галузі економіки.

3. Інвестиційна програма повинна бути оптимізована за критеріями прибутковості, ризику й ліквідності.

Формування інвестиційної програми підприємства здійснюється за такими етапами.1. Побудова системи критеріїв оцінки й відбору проектів в інвестиційну програму, що включає в себе основні і допоміжні нормативні показники.

2. Оцінка інвестиційних проектів з погляду сформованої системи критеріїв і ранжирування розглянутих інвестиційних проектів за основним й допоміжним критерієм.

3. Оцінка інвестиційних ресурсів підприємства, а також можливостей залучення й ефективності використання позикових і притягнутих коштів для інвестування.

4. Формування інвестиційної програми.

5. Оцінка сформованої інвестиційної програми з позиції прибутковості, ризику й ліквідності.

6. Реалізація інвестиційної програми.

Реалізація інвестиційної програми передбачає розробку заходів короткострокового періоду для здійснення реальних інвестиційних проектів.

Заходи щодо реалізації інвестиційної програми містять у собі розробку оперативних планів короткострокового періоду за реалізацією інвестиційних проектів.

У систему управління інвестиційної програми підприємства входять заходи не тільки по успішній її реалізації, але й по поточному її коригуванню.

Необхідність коригувати інвестиційну програму підприємства диктується двома причинами. По-перше, поява на інвестиційному ринку більш продуктивних інвестиційних товарів

і більш ефективних об'єктів вкладення коштів, пов'язана з технологічним прогресом, призводить до необхідності коригування планових завдань. По-друге, істотне зниження очікуваної ефективності окремих реалізованих інвестиційних проектів при зміні умов зовнішнього й внутрішнього середовища веде до необхідності відмови від реалізації запланованих проектів.

У цьому випадку підприємству необхідно приймати рішення про відмову від реалізації окремих проектів і реінвестування коштів у нові проекти. При цьому необхідно вибрати найбільш ефективну форму відмови від реалізації проекту, фінансові втрати по якій будуть мінімальні.

Існує кілька форм відмови від реалізації інвестиційного проекту:

— відмова від реалізації проекту до початку будівельно- монтажних робіт;

— продаж частково реалізованого проекту у формі об’єкта незавершеного будівництва;

— продаж інвестиційного об'єкта на стадії початку його експлуатації у формі цілісного майнового комплексу;

— роздільний продаж основних видів активів проекту, який закривається.

Природно, відмова від реалізації запланованих інвестиційних проектів пов'язана з певними фінансовими втратам. Тому при виборі тієї або іншої форми відмови основним критерієм повинна виступати мінімізація втрат інвестованого капіталу.