Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2003)

2.4. Облік операцій з іноземною валютою

Як і госпрозрахункові підприємства, бюджетні установи (науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, лікарні, митниці тощо) здійснюють операції з іноземною валютою, схему яких наведено на рис. 2.15.

Порядок обліку операцій з іноземною валютою регламентується Положениям про бухгалтерський облік операцій в іноземнійвалюті, затвердженим Міністерством фінансів України від 05.12.97 за № 268 та Методичними вказівками з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті підприємствами, установами, організаціями, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Для розрахунків в іноземній валюті установам можуть бути

відкриті валютні рахунки. Для їх відкриття в банк додатково до зазначених документів для відкриття поточного (реєстраційного) рахунка представляються ліцензії НБУ на право відповідної установи займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Паралельно з відкриттям поточного валютного рахунка банк відкриває клієнту транзитний рахунок, на який зараховується виручка від надання послуг і надходження за рахунок інших коштів. Грошові кошти у валюті іноземних держав обліковуються відособлено за кожною валютою, але у переведенні в грошову одиницю України за офіційним курсом НБУ.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться в тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій (табл. 2.9). У бухгалтерії установи облік наявності та руху грошових коштів в іноземних валютах на валютному рахунку в банку ведеться на активному субрахунку № 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті», підставою для записів на якому є виписки банків з валютного рахунка з доданими до них виправдними документами. У виписках сума вказуються як у валюті платежу, так і гривневому еквіваленті згідно з котировкою НБУ на день здійснення операцій.Таблиця 2.9

Основні бухгалтерські проводки з обліку операцій з іноземною валютою

Господарські операціїКореспонденція рахунків
ДебетКредит
1. Зараховано фінансування з бюджету на валютний рахунок установи318681,701,702
2. Зараховано на валютний рахунок установи кошти, що надійшли як благодійні внески318713
3. Перераховано кошти на рахунок банку для придбання іноземної валюти відповідно до чинного законодавства364311,321, 313,323
4. Зараховано кошти в іноземній валюті, придбані через банк318364
Закінчення табл 2.10.

Господарські операціїКореспонденція рахунків
ДебетКредит
5. Перераховано банку за послуги з придбання валюти801, 802, 811313,323
6. Нараховано курсову різницю на залишок іноземної валюти на рахунках а) при збільшенні курсу б) при зменшенні курсу318 681,701,702,713681,701 702, 713 318
7. Одержано в касу іноземну валюту готівкою з валютного рахунка302318
8. Видано з каси в підзвіт іноземну валюту362302
9. Списується сума фактичного боргу установі за рахунок винної особи363
10. Внесено в касу суму виявленої нестачі іноземної валюти в потрійному розмірі301363
11. Нараховано бюджету різницю між внесеною і фактичною сумою боргу винної особи363642
Облік операцій за рухом грошових коштів в гривнях ведеться в накопичувальній відомості ф. № 381 (меморіальний ордер № 3). яка відкривається за видами іноземної валюти, а аналітичний облік операційна кожною валютою — на картках ф. № 292-а або в книгах ф. № 292.

Облік готівкової валюти в касі ведеться на активному субрахунку № 302 «Каса в іноземній валюті». Для аналітичного обліку наявності і руху готівки відкривається окрема касова книга, в якій ведеться облік за кожною валютою окремо і одночасно в гривнях за офіційним курсом НБУ.

За зміни курсів гривні щодо іноземних валют виникають курсові різниці як результат переоцінки в балансі залишків валюти на рахунку в банку, готівки в касі, дебіторської і кредиторської заборгованості. У бухгалтерському обліку курсові різниці між оцінкою грошових коштів, інших активів і пасивів за курсом іноземних валют на дату здійснення операцій і на останній день звітного періоду відносять на рахунки доходів чи поточних зобов'язань. Схему облікового процесу операцій з іноземною валютою наведено на рис. 2.16.