Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2003)

5.1.4. Облік вибуття основних засобів

Поновлення основних засобів бюджетних установ пов'язане не тільки з надходженням нових основних засобів, а й з вибуттям тих, що знаходяться в експлуатації! Під вибуттям основних засобів розуміють списання їх з балансу в результаті безкоштовної передачі іншим установам і організаціям, продаж у встановленому порядку чи ліквідацію об'єктів у зв'язку з їх непридатністю для подальшого використання.

Основні засоби бюджетних установ є часткою державної чи комунальної власності, а тому по відношенню до них Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом ГУДКУ і Міністерства економіки України від 2.12.97 за № 126/137, передбачено низку обмежень щодо їх вибуття (табл. 5.4).Інструкція встановлює єдині вимоги до порядку списання основних засобів: склад постійно діючих комісій, їх функції, оформлення необхідної документації, оприбуткування деталей, вузлів, агрегатів розібраного і демонтованого обладнання, вилучення після демонтажу основних засобів деталей і вузлів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, використання сум, отриманих від продажу чи демонтажу основних засобів.

З балансів установ можуть бути списані будинки, споруди, обладнання, пристрої, транспортні засоби, інвентар та інші об'єкти, які стали непридатними для подальшого використання: морально застарілі, зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їх ремонт є технічно неможливим чи економічно недоцільним і вони не можуть бути безкоштовно передані чи продані). Для визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості чи неефективності їх відновлення, а також для оформлення актів списання наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, склад якої і функції є типовими для такого випадку.

Складені комісією акти затверджуються керівником установи Продаж основних засобів здійснюється тільки через аукціони чи біржі.Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу основ них засобів (крім будинків і споруд), залишаються в розпорядженні установ з правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію чи придбання нових об'єктів того ж призначення, Суми, отримані від продажу чи демонтажу будинків і cпоруд вносяться в дохід відповідного бюджету. Порядок відображення на рахунках процесу вибуття основних засобів наведено в табл. 5.5

Таблиця 5.5

Основні бухгалтерські проводки з вибуття основних засобів

Зміст операційКореспонденція
ДебетКредит
1. Безоплатно передані основні засоби401, 131104 109
2. Реалізовані будинки, споруди Одночасно друга проводка401, 131,311,321, 313,364103 642
3. Реалізовані основні засоби (крім будинків і споруд), придбані за рахунок бюджетних коштів На суму коштів отриманих від реалізації

На суму ПДВ, оплаченого під час придбання основних засобів
401,131 364,311,321

364,311,321
104-109 701,702,681

801,802
4. Реалізовані основні засоби (крім будинків і споруд), придбані за рахунок позабюджетних коштів На суму коштів, отриманих від реалізації401,131 313104-109 641,711
5. Списання основних засобів як непридатних до використання401,131103-109
6. Оприбуткування вартості матеріалів, отриманих від списання основних засобів — придбаних за рахунок бюджетних коштів

— придбаних за рахунок позабюджетних коштів
234, 239

234, 239
701,702,681

11
Облік операцій з вибуття і переміщення основних засобів при меморіально-ордерній формі ведеться у накопичувальній відомості ф. №438 (меморіальний ордер № 9), записи в яку здійснюються за кожним документом окремо Схему обліку вибуття основних засобів наведено на рис. 5.6.При обробці первинних документів на ПЕОМ замість меморіального ордера № 9 в розрізі кожного субрахунка рахунка № 10 «Основні засоби» складається машинограма «Відомість оборотів за субрахунками», яка дає змогу визначити, з якими субрахунками кореспондував кожний субрахунок рахунка № 10, на яку суму і загальну суму операцій за дебетом і кредитом за кожний місяць кварталу, з початку кварталу, з початку року.

В умовах автоматизації обліку сума зносу визначається у «Відомості нарахування зносу основних засобів».