Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2003)

5.3. Облік нематеріальних активів

Наявність і рух нематеріальних активів у бюджетних установах є новим об'єктом обліку. Під нематеріальними активами розуміють умовну вартість об'єктів промислової та інтелектуальної

власності, а також інших майнових прав, що визнаються об'єктом права власності конкретної установи. Для обліку нематеріальних активів призначений активний рахунок № 12 «Нематеріальні активи», який має два субрахунки: № 121 «Авторські та суміжні з ними права» та № 122 «Інші нематеріальні активи». На субрахунку № 121 обліковуються права установи на літературні та музичні твори, програмне забезпечення ЕОМ (ПЗ ЕОМ). Останнє належить до нематеріальних активів, які найбільше зустрічаються в бюджетних установах. ПЗ ЕОМ включає програмні засоби, а також автоматизовані системи і системи обробки інформації. Програмні засоби — це програма чи програми на машинних носіях даних з технічною (в тому числі програмною та експлуатаційною) документацією. Автоматизовані системи і системи обробки інформації — це комплекси технічних і програмних засобів з технічною документацією.

До інших нематеріальних активів, які обліковуються на субрахунку № 122, належать права на користування землею, водою та іншими природними ресурсами; права на користування майном (право на користування будівлею, право на оренду приміщень); права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви); права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау тощо); гудвіл («ціна фірми»), інші нематеріальні активи.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс установи за первинною вартістю, яка складається з ціни (вартості) придбання без торгових націнок, ПДВ, та інших витрат, пов'язаних безпосередньо з їх придбанням і доведенням до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням.

Підставою для оприбуткування нематеріальних активів є документи, які описують сам об'єкт чи порядок його використання, а також документи, які підтверджують ті чи інші майнові права установи.На нематеріальні активи нараховується знос. Його величина визначається за нормами, які розраховуються виходячи з первинної вартості і строків корисного використання цих активів, але не більше 20 років.

Для обліку зносу нематеріальних активів призначений пасивний регулювальний субрахунок № 133 «Знос нематеріальних активів».

Нематеріальні активи можуть списуватися в разі їх вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання установою економічних вигод від їх утримання.

Найтиповіші бухгалтерські проводки з обліку нематеріальних активів наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Основні бухгалтерські проводки з обліку нематеріальних активів

Зміст операційКореспонденція рахунків
ДебетКредит
1. Придбані нематеріальні активи за рахунок бюджетних коштів за договірною ціною без ПДВ на суму ПДВ

одночасно друга проводка на суму вартості без ПДВ
12

801, 802 801,802
675,311,321

675,311,321 401
2. Придбані нематеріальні активи за рахунок позабюджетних коштів за договірною ціною без ПДВ

на суму ПДВ

одночасно друга проводка
12

641

811
675,313,323

675,313,323
3. Безоплатно отримані нематеріальні активи12401
4. Безоплатно передані нематеріальні активи401401 12
5. Нарахований знос нематеріальних активів401133
Синтетичний облік вибуття нематеріальних активів ведеться у меморіальному ордері № 9-в, аналітичний — на картках, у книзі за їх видами.