Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Митне оформлення бартерної діяльності

Слово “barter” (“бартер”) у перекладі з англійської означає “товарообмін, мінова торгівля”, “міняти, обмінювати, проводити мінову торгівлю”. Таким чином, воно поєднує у собі два поняття, кожне з яких має самостійне значення - обмін та торгівля. Інакше кажучи, бартер - це не просто обмін, де обмін товарами у процесі торгівлі. При цьому поняття “товар” слід розглядати у дуже широкому значенні: усе, що не є грошами (грошовими коштами), може при певних обставинах розглядатися як товар.

Історично, натуральний обмін був попереднім за торгівлею за гроші, яка замінила бартер, но остаточно не витіснила його з господарського життя людства. У теперішній час, даже у економічно розвитих державах підприємства здійснюють операції по обміну товарами (які не обов’язково є бартерними). Підтвердженням цього є наявність у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку спеціальних норм, які регламентують обмінні операції. У той же час, значне розповсюдження бартерних операцій - обов’язковий атрибут економіки і переходного періоду.

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі ЗЕД - це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб’єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі (ст. 1 Закону України “О регулюванні бартерних операцій в області ЗЕД”). Таким чином, експортно-імпортна операція в сфері ЗЕД вважається товарообмінною (бартерною):

• і у випадку якщо вона оформлена бартерним договором, який передбачає обмін не опосередкований рухом грошових коштів у готівковій або безготівковій формі;

• і у випадку якщо договір передбачає змішану форму розрахунків, тобто, часткову сплата експортних (імпортних) поставок у натуральній формі, а часткову - у грошовій.

Інакше кажучи, можливі три схеми здійснення цих операцій:Усі суб’єкти ЗЕД України мають право на проведення товарообмінних (бартерних) операцій відповідно до законодавства України.

У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів що імпортуються та загальна вартість товарів (робіт, послуг) що експортуються за цим договором, з обов’язковим вираженням в іноземній валюті. Оцінка товарів за бартерними договорами здійснюється з метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій. Умовою еквівалентності обміну за бартерним договором є обмін товарами (роботами, послугами) за цінами, що визначаються суб’єктами ЗЕД України на договірних засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів, які діють на відповідних ринках на час укладення бартерних договорів.

Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення ВМД на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення ВМД на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг - дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. У разі переоформлення в установленому порядку бартерного договору на інші види зовнішньоекономічного договору строки не поновлюються і не перериваються. При цьому, переоформлення здійснюється в установленому порядку, а строк грошової оплати високоліквідних товарів продовжується до 90 днів.

У разі коли замість поставок товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором, іноземний контрагент виконує свої зобов’язання шляхом перерахування коштів на рахунок суб’єкта ЗЕД України - підставою для зняття з контролю митного органу питання щодо імпортної частини за бартерним договором є подання зазначеним суб’єктом до митного органу довідки уповноваженого банку про надходження коштів у рахунок цього договору в установлені законодавством України строки на суму, еквівалентну вартості товарів (робіт, послуг), зазначених у договорі, та копії додаткових угод, які зумовлюють зміну характеру договору. У разі зміни умов договору, що передбачає заміну зобов’язань щодо оплати товару іноземним контрагентом в грошовій формі на зобов’язання по постачанню товарів (робіт, послуг), український постачальник подає копії договору та додаткових угод до органу державної податкової служби України.

Перевищення вищезазначених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, допускається за наявності у суб’єкта ЗЕД України, який є стороною відповідного бартерного договору, разового індивідуального дозволу, що видається Міністерством економіки України у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України на строк визначений у такому дозволі. Для одержання індивідуального дозволу (ліцензії) на подовження встановлених термінів ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), резидент не пізніше ніж за 5 днів до закінчення цих, термінів має подати до МЗЄЗТ України наступні документи:

• лист-звернення про видачу індивідуального дозволу (ліцензії) за довільною формою з обґрунтуванням необхідності подовження терміну відстрочки поставки продукції в Україну;

• належним чином заповнену заяву на отримання індивідуального дозволу (ліцензії);

• завірену в установленому порядку копію контракту з нерезидентами, з обов’язковим зазначенням юридичної адреси та банківських реквізитів іноземних контрагентів (у випадку, якщо текст контракту викладений на іноземній мові, заявник додає письмовий переклад документа, виконаний і завірений установою, яка має право на здійснення офіційних перекладів);

• письмовий висновок галузевих міністерств і відомств, щодо обґрунтованості термінів відстрочення поставок;

• копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Органи ДМСУ здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним договором та інформують органи державної податкової служби про порушення строків надходження товарів. Органи державної податкової служби України здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерним договором та інформують органи ДМСУ про фактичний експорт робіт і послуг для здійснення контролю за своєчасним надходженням товарів, що повинні бути імпортовані.

Порушення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості не одержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості. Якщо заборгованість за бартерним договором виникла через обставини непереборної сили або форс-мажору, строки зупиняються і пеня за їх порушення протягом дії цих обставин не стягується. Настання та закінчення дії обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою офіційного органу, уповноваженого державою, де такі обставини мали місце. Обставини форс-мажору підтверджуються в установленому законом порядку.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.