Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2004)

1.3. Баланс і план рахунків бюджетних установ

Баланс бюджетної установи - це звітний документ, в якому на певну дату відображено та узагальнено в грошовій оцінці засоби бюджетної установи та джерела їх формування.

Усі бюджетні установи складають бухгалтерський баланс за формою № 1 відповідно до Інструкції про порядок складання квартальної фінансової звітності установами і організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.03.2003 р. № 67, та Інструкції про порядок складання за 2002 р. річних фінансових звітів установами і організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 25.12.2002 р. №240.

Баланс складається на підставі звірених даних аналітичного та синтетичного обліку станом на кінець останнього дня року, кварталу. Бюджетні установи складають єдиний баланс про всі господарські операції за всіма коштами загального і спеціального фондів, за всіма видами бюджетів. Баланс бюджетної установи повинен забезпечити контроль та аналіз виконання кошторису бюджетної установи як за загальним, так і за спеціальним фондами. Він складається із активу та пасиву, що містять статті, кожна із яких носить назву окремих видів коштів та джерел їх формування. Однорідні за економічним змістом статті балансу згруповані в розділи.

Актив складається із трьох розділів: «Необоротні активи», розділ II «Оборотні активи», розділ ІІІ «Витрати».

У розділі 1 «Необоротні активи» відображаються матеріальні і нематеріальні активи установи (мал.1. 1), одержані для довгострокового використання та не призначені для реалізації або витрачання.

протягом одного року за залишковою вартістю, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлюваною) вартістю та сумою зносу.

У розділі II «Оборотні активи» (мал. 1.2) відображаються грошові кошти і їх еквіваленти та інші активи, призначені для реалізації або використання протягом року.

Стаття «Матеріали і продукти харчування» призначена для відображення вартості матеріалів і продуктів харчування, що зберігаються на складах або в коморах. У статті «Малоцінні та швидкозношувані предмети» наводиться вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року. У статті «інші запаси» - вартість запасів установи, що не враховані в статтях «Матеріали і продукти харчування» і «Малоцінні та швидкозношувані предмети», тобто:

- сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, призначеного для науково-дослідних робіт і капітального будівництва;

- тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;

- готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

У статті «Дебіторська заборгованість» відображається сума дебіторської заборгованості юридичних та/або фізичних осіб. Сума статті утворюється із статей:

- «Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги». Призначена для відображення науково-дослідними установами, навчальними закладами професійно-технічної освіти, виробничими майстернями та підсобними сільськими господарствами дебіторськоїзаборгованості за виконані роботи та надані послуги. Тут же відображається дебіторська заборгованість установ за роботи з капітального будівництва;

- «Розрахунки із податків та платежів». Наводиться сума переплат за податками, зборами та іншими платежами в бюджет, а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

- «Розрахунки зі страхування». Відображається дебіторська заборгованість бюджетній установі Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України й інших організацій, що проводять страхування;

- «Розрахунки з відшкодування завданих збитків». Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку;

- «Розрахунки за спеціальними видами платежів». Застосовується для відображення дебіторської заборгованості батьків за утримання дітей у дитячих закладах; за навчання дітей у музичних школах; за утримання дітей у школах-інтернатах; за харчування і дітей в інтернатах при школах; працівників за формений одяг та харчування;

- «Розрахунки за іншими операціями». Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до попередніх статей, в тому числі за розрахунками з підзвітними особами та за розрахунками коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У статті «Короткострокові векселі одержані» наводиться сума короткострокових векселів, що отримані бюджетною, установою у випадках, дозволених нормативно-правовими актами України. Стаття «Інші кошти». Сума статті утворюється з таких статей: - «Операції за довгостроковими розрахунками». Призначена для відображення суми заборгованості установи за звітний рік, що виникла під час виконання видаткової частини кошторису окремих програм, передбачених у державному бюджеті і не пов'язаних з основною діяльністю установи (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові довготермінові кредити тощо); - «Кошти у грошових документах». Відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, у повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах. Стаття «Грошові кошти в дорозі» показує суму коштів, які перераховані в останні дні звітного періоду на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, поточні рахунки бюджетної установи, але будуть нараховані на ці рахунки в наступному місяці. На кінець року залишку не повинно бути.

Стаття «Рахунки в банках» відображає залишок невикористаних коштів, що зберігаються бюджетною установою на поточних рахунках у банках. Сума статті утворюється з таких статей:

- «Рахунки загального фонду». Наводиться сума коштів на поточному рахунку в банку на звітну дату, що отримана із загального фонду бюджету на утримання бюджетної установи; -«Рахунки спеціального фонду». Наводиться сума коштів спеціального фонду, що обліковується в банку на звітну дату;

- «Рахунки в іноземній валюті». Призначена для обліку іноземної валюти, що належить бюджетній установі й перебуває на поточному рахунку в банку на звітну дату. Сума коштів відображається у звіті в національній валюті України;

- «Інші поточні рахунки». Відображається сума коштів, яка на звітну дату зберігається на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я бюджетної установи, та не належить до коштів загального чи спеціального фондів бюджету або до коштів в іноземній валюті.

За цією статтею бюджетною установою також відображається сума позики, отриманої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.

Сума коштів цієї статті розшифровується в пояснювальній записці до річного звіту розпису коштів за їх видами, джерелами утворення та найменуваннями банків.

Статті «Рахунки загального фонду» та «Рахунки спеціального фонду» застосовуються лише бюджетними установами, які згідно із чинним законодавством України не переведені на казначейське обслуговування кошторисів.

Стаття «Рахунки в казначействі загального фонду». Призначена для відображення залишку невикористаних коштів, отриманих із загального фонду бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Державного казначейства України. У цьому рядку залишку на кінець року не повинно бути.

Стаття «Рахунки в казначействі спеціального фонду». Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду бюджетної установи, що зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Державного казначейства України. Сума статті утворюється з таких статей:

- «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги». Відображається залишок коштів, які надійшли на ім'я установи як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; отримані бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; отримана бюджетними установами від реалізації майна;

- «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень». Відображається залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетної установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно із чинним законодавством України отримують бюджетні установи;

- «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду». Відображається залишок коштів, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету. Стаття «Інші рахунки в казначействі». Відображаються залишки коштів, що обліковуються на інших рахунках в органах Державного казначейства України на звітну дату, в тому числі депозитних. За цією статтею також обліковуються залишки коштів на допомогу та компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Стаття «Каса» показує залишок коштів, що зберігаються в касі установи на звітну дату в національній та іноземній валюті, яка перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України.

У розділі III «Витрати» (мал. 1.3) відображаються фактичні видатки і витрати бюджетних установ, які проведені протягом звітного періоду.Оскільки всі видатки (крім окремих операцій з виробничих витрат)

підсумковими оборотами повинні бути списані на результати виконання кошторису за рік, то записів на кінець року не повинно бути.

У статті «Виробничі витрати» на початок року та на кінець року може залишитися сума витрат за роботами, що не закінчені або закінчені, але не здані за актами у звітному році.

Стаття «Видатки загального фонду» призначена для суми фактичних видатків, здійснених установами за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів на утримання установи та інші заходи, передбачені загальним фондом кошторису. Вона складається із статей:

- «Видатки державного бюджету». Відображаються фактичні видатки загального фонду державного бюджету;

- «Видатки місцевого бюджету». Відображаються фактичні видатки загального фонду місцевого бюджету.

Стаття «Видатки спеціального фонду» призначена для суми фактичних видатків спеціального фонду. Вона складається із статей:

- «Видатки за коштами, одержаними як плата за послуги». Відображаються фактичні видатки спеціального фонду, що здійснені за рахунок надходжень, одержаних установою відповідно до кошторису як плата за послуги;

- «Видатки за іншими джерелами власних надходжень». Відображаються фактичні видатки спеціального фонду згідно з кошторисом установи в частині інших джерел власних надходжень;

- «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду». Відображаються фактичні видатки спеціального фонду згідно з кошторисом установи в частині інших надходжень спеціального фонду. Стаття «Виробничі витрати» призначена для виробничих витрат на: випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях; видавництво друкованої продукції та надання послуг; незавершене виробництво продукції; науково-дослідні й конструкторські роботи за договорами з підприємствами та установами, виготовлення різних експериментальних пристроїв для проведення наукових експериментів на роботах, які виконуються за рахунок державного бюджету; операції із заготівлі й переробки матеріалів господарським способом.

Пасив складається із трьох розділів: розділ І «Власний капітал», Розділ II «Зобов'язання», розділ III «Доходи».

У розділі І «Власний капітал» відображаються суми фондів бюджетних установ і фінансові результати діяльності за рік. Фонди бюджетних установ складаються із фонду в необоротних активах Та фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах.Стаття «Фонд у необоротних активах». Наводиться сума вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням нарахованого зносу.

Стаття «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах». Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує одного року.

Стаття «Результат виконання кошторису за загальним фондом». Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за звітний бюджетний рік у частині загального фонду.

Показник за статтею «Результат виконання кошторису за загальним фондом» відповідає залишку на кінець року в книзі «Журнал-головна» за субрахунком 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом».

Стаття «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом». Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за звітний бюджетний рік у частині спеціального фонду.

Показник за статтею «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом» відповідає залишку на кінець року в книзі «Журнал-головна» за субрахунком 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Показник за статтями «Результат виконання кошторису за загальним фондом» і «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом» може бути від'ємний.

Стаття «Результати переоцінок». Призначена для відображення результату переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, курсових різниць від операцій в іноземній валюті, що склалися за звітний рік. На кінець року записів не повинно бути, оскільки результат переоцінок за порядком, визначеним Державним казначейством України, підсумковими оборотами переноситься на результат виконання кошторису.

У розділі II «Зобов'язання» (мал. 1.5) відображаються поточні та довгострокові зобов'язання бюджетних установ.Стаття «Довгострокові зобов'язання». Наводяться зобов'язання установи, що не характерні для її діяльності (суми кредитів, одержані в установах банків та інших фінансових організаціях, інших одержаних позик, суми виданих векселів і випущених фінансових зобов'язань), погашення яких буде проведене після завершення звітного року.

Стаття «Короткострокові позики». Відображаються короткострокові кредити та позики, одержані бюджетною установою у банка та інших фінансових організаціях відповідно до чинного законодавства України.

Стаття «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями». Сума статті утворюється з таких статей:

- «Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями». Призначена для відображення суми заборгованості установи за звітний рік, що виникла під час виконання видаткової частини кошторису окремих програм, передбачених у державному бюджеті і не пов'язаних з основною діяльністю установи (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові довготермінові кредити тощо);

- «Інша поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями». Відображається сума заборгованості поточного року за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в наступні роки.

Стаття «Короткострокові векселі видані». Наводиться сума векселів, виданих бюджетною установою згідно з нормативно-правовими актами України, термін сплати яких установлено протягом одного бюджетного року.

Стаття «Кредиторська заборгованість». Відображається сума кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними або юридичними особами. Сума статті утворюється з таких статей:

- «Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи п надані послуги». Призначена для відображення науково-дослідними установами (та прирівняними до них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи, надані послуги, реалізовані готові вироби. Крім того, відображається кредиторська заборгованість з підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

- «Розрахунки за спеціальними видами платежів». Наводиться кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей у музичних школах; за утримання дітей у школах-інтернатах; перед робітниками і службовцями за формений одяг та харчування; за харчування дітей в інтернатах при школах. Тут також відображається заборгованість нарахованої допомоги та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- «Розрахунки із податків та платежів». Відображається кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом; _ «Розрахунки зі страхування». Наводиться заборгованість перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України й іншими організаціями зі страхування;

- «Розрахунки із заробітної плати». Відображаються суми за розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті бюджетної установи, за всіма видами заробітної плати (у тому числі відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

- «Розрахунки зі стипендіатами». Відображаються суми розрахунків зі студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за стипендіями (у тому числі відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

- «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями». Наводяться суми за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за перерахуванням заробітної плати шляхом безготівкового переказу на особистий вклад працівника в установу банку, за утриманням членських профспілкових внесків, суми, утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та іншими документами;

- «Розрахунки за депозитними сумами». Наводяться депозити суми, яка станом на звітну дату надійшла на ім'я бюджетної установи і з настанням відповідних умов підлягає поверненню або перерахуванню за призначенням;

- «Розрахунки за іншими операціями». Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної установи, що не ввійшли до попередніх статей у тому числі за розрахунками з підзвітними особами. За цим рядком відображаються також суми заборгованості Державної митної служби за коштами, сплаченими учасниками зовнішньоекономічної діяльності у вигляді попередньої оплати, зданими на зберігання, вилученими тощо.

У розділі III «Доходи» (мал. 1.6) відображаються всі надходження коштів на ім'я бюджетної установи, які вона одержує на виконання кошторису. Записів за розділом III «Доходи» пасиву річного балансу не повинно бути, крім рядка «Доходи за витратами майбутніх періодів». Усі доходи, отримані установою протягом року, підсумковими оборотами повинні бути списані наприкінці року на результат виконання кошторису.Стаття «Доходи загального фонду» відображає кошти, що фактично надійшли на рахунок установи із загального фонду бюджету та «Грошові кошти в дррозі». Вона складається із таких статей:

- «Доходи державного бюджету». Відображаються фактичні надходження загального фонду державного бюджету;

- «Доходи місцевого бюджету». Відображаються фактичні надходження загального фонду місцевого бюджету. Стаття «Доходи спеціального фонду» відображає суми

нарахованих коштів, які будуть одержані як плата за послуги, та кошти, одержані за іншими джерелами власних надходжень, або кошти, що фактично надійшли на рахунок установи спеціального фонду кошторису. Стаття складається зі статей:

- «Доходи за коштами, одержаними як плата за послуги». Наводиться сума нарахованих надходжень відповідно до кошторису як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; від господарської або виробничої діяльності; за оренду майна бюджетних установ; від реалізації майна; в тому числі кошти батьків за надані послуги;

- «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ». Призначена для відображення надходжень установи для виконання окремих доручень, а також грантів, подарунків, благодійних внесків, інвестицій, які, згідно з чинним законодавством України, отримують бюджетні установи;

- «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду». Застосовується для відображення інших надходжень спеціального фонду установи, що надійшли за розподілом головного розпорядника коштів;

- «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду». Відображаються доходи спеціального фонду установи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду;

- «Доходи за витратами майбутніх періодів». Відображається сума доходу спеціального фонду, отриманого бюджетною установою в минулі роки, яка витрачена в поточному бюджетному році. Стаття «Доходи від реалізації продукції, виробів та виконаних робіт». Наводяться доходи науково-дослідних установ, професійно-технічних училищ, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств від реалізації продукції, виробів та виконаних робіт, готової друкованої продукції, а також науково-дослідницьких робіт за договорами.

Баланс бюджетної установи містить окремі довідки до рахунку 70 «Доходи загального фону» та рахунку 71 «Доходи спеціального фону» (в частині інших надходжень). Ці довідки призначені для відображення:

- залишку на початок року асигнувань (надходжень) фонду;

- асигнувань (надходжень), виділених вищестоящим органом підвідомчим установам по певному виду фонду;

- коштів, що відносяться на збільшення або зменшення асигнувань (надходжень) відповідного фонду.

Баланс - основний звітний документ, необхідний для управління, аналізу господарської та фінансової діяльності бюджетної установи, контролю за цільовим використанням наданих бюджетній установі асигнувань. За даними балансу можна визначити, як знижуються матеріальні запаси, скорочується дебіторська та кредиторська за-Заборгованості, розмір фактично проведених видатків установою щодо бюджету.

Складанням балансу і звітності завершується цикл бухгалтерського обліку, а баланс при цьому виступає зведенням залишків коштів та їх джерел, що значаться на кінець звітного періоду на рахунках бухгалтерського обліку.

До складання балансу обов'язковою є звірка записів в обліку оборотів і залишків по аналітичних рахунках з оборотами і залишками по синтетичних рахунках.

Достовірні та своєчасно надані баланси - важливий засіб систематичного контролю за фінансово-господарською діяльністю бюджетних установ та їх фінансовим станом.

Усі бюджетні установи здійснюють бухгалтерський облік за Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом ГУДКУ від 10.12.1999 р. № 114.

Згідно з даним планом рахунків виділено 8 класів балансових рахунків - синтетичних і субрахунків першого рівня, які є підрозділами останніх рахунків. Кожному синтетичному рахунку присвоєно двозначний код, а кожному субрахунку першого рівня - тризначний. Планом рахунків передбачено застосування забалансових рахунків. Розділ 1. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4. Власний капітал Клас 5. Довгострокові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 7. Доходи Клас 8. Витрати

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ максимально наближений до Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій. Це дає змогу прискорити процес автоматизації обліково-аналітичних робіт у бюджетних установах та скоротити витрати на його впровадження.