Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Порядок розгляду і затвердження кошторисів

У тижневий термін після опублікування закону України про державний бюджет України, відповідного рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Мінфін України, Мінфін Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників лімітні довідки.

Згідно із затвердженими лімітними довідками головні розпорядники та розпорядники вищого рівня уточнюють розпорядникам нижчого рівня річні обсяги бюджетних асигнувань, проводять помісячний розподіл асигнувань із загального фонду та доводять до них відповідні лімітні довідки.

Форму лімітної довідки затверджено Мінфіном України (наказ від 28.01.02 р. за №57).

Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань і подають зазначені документи головним розпорядникам для уточнення проектів зведених кошторисів та складання проектів зведених планів асигнувань. Розпорядники згідно з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, що доведені лімітними довідками, приводять у відповідність з ними свої витрати. Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність до визначеного фонду оплати праці, а інші витрати— у відповідність до встановлених асигнувань таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

До кошторису установи додається штатний розпис. Форма штатного розпису установи затверджена Мінфіном України (наказ від 28.01.02 р. за №57). Головні розпорядники у тритижневий термін після одержання лімітних довідок подають уточнені проекти зведених кошторисів і складені проекти планів асигнувань Мінфіну України, Мінфіну Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам для складання і затвердження річного розпису призначень відповідних бюджетів та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідних бюджетів. Уточнені проекти кошторисів та складені проекти планів асигнувань повинні відповідати певним лімітним довідкам, Одночасно із зазначеними документами подаються зведені показники за мережею, штатами та контингентами установ згідно з формами, затвердженими Мінфіном України.Мінфін України надсилає для реєстрації, обліку та виконання затверджений річний розпис призначень державного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету Державному казначейству, які у триденний термін доводить до головних розпорядників витяги із зазначених документів, що є підставою для затвердження установленим порядком кошторисів і планів асигнувань усіма розпорядниками.

Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи затверджуються керівником відповідної установи вищого рівня.

Кошториси доходів і видатків та штатні розписи окремих установ затверджуються:

а) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади — керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади за погодженням Мінфіном України;

б) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центральних органів управління державними цільовими фондами, президій державних Академій наук, Державного науково-виробничого центру страхового фонду документації, Лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України, а також установ та закладів, які безпосередньо фінансуються з державного бюджету, — Міністерством фінансів, якщо інше не передбачене законодавством; кошториси і штатні розписи органів виконавчої влади, підпорядкованих міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, затверджуються керівниками цих міністерств та інших централь них органів виконавчої влади;

в) міністерств та відомств Автономної Республіки Крим, управлінь, відділів та інших підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій — Радою міні стрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями після попередньої експертизи Міністерстві фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських фінансових управліннях;

г) управлінь, відділів, інших підрозділів районних державних адміністрацій — районними державними адміністраціями після попередньої експертизи у районних фінансових відділах;

д) регіональних відділень (служб) державних цільових фондів — органам вищого рівня;

е) національних закладів освіти, що безпосередньо встановлені призначенням у державному бюджеті — керівниками цих закладів у межах доведенні Мінфіном обсягів бюджетних асигнувань та середньорічної чисельності ставок працівника.

Кошториси і плани асигнувань підписуються керівником та головним бухгалтером установи. Затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів установ засвідчується гербовою печаткою і підписом керівників установ, уповноважених затверджувати такі документи із зазначенням дати, Одночасно з кошторисом на затвердження подається план асигнувань та штатний розпис установи, включаючи її структурні підрозділи, які утримуються за рахунок власних надходжень. Зазначені документи затверджуються в двох примірниках, один з яких повертається установі, а другий залишається в установі, яка їх затвердила.

Затвердження кошторисів, планів асигнувань, а також здійснення видатків у сумах, що перевищують затверджені бюджетом асигнування, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.