Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Структура та основні функції державної митної служби України

Державна митна служба України почала своє існування з підписанням Президентом 12 грудня 1991 року Митного кодексу України, який Верховна Рада України постановила ввести в дію з 1 січня 1992 року. Розвиток та стабілізація економіки і, як наслідок, збільшення кількості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності потребує деяких змін в структурі ДМСУ. З підписанням Указу Президента № 1145/96 від 29 листопада 1996 року митна служба протерпіла такі зміни, направлені на вдосконалення структури митної системи: реорганізацію схеми управління митними органами, зменшення кількості митниць, ліквідацію територіальних митних управлінь.

Структура ДМСУ включає центральний апарат, який здійснює загальне керівництво 10 регіональних митниць, 47 митниць, 187 митних постів, 12 спеціалізованих митних установ та організацій, Регіональна митниця є складовою частиною єдиної системи ДМСУ, яка здійснює комплексний контроль за дотриманням законодавства з митної справи, забезпечує керівництво і координацію діяльності митниць (крім підпорядкованих безпосередньо ДМСУ) та організацій ДМСУ.

Регіональна митниця - це юридична особа, яка проводить свою діяльність відповідно до законодавства про митну справу.

Митниця є державним органом, який здійснює захист економічних інтересів України, забезпечує виконання законодавства з митних питань, а також справляння мита, митних зборів та інших митних платежів. Митниця підпорядковується регіональній митниці та ДМСУ або ДМСУ безпосередньо. Митниці розташовуються на митному кордоні Україні, що збігається з державним кордоном України, у пунктах пропуску на держкордоні України, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське, річкове, повітряне та інше сполучення, а також на території спеціальних митних зон.

Митний пост є структурним підрозділом митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та митне оформлення транспортних засобів та товарів. Митні пости створюються з урахуванням адміністративно-територіального поділу, географічного положення району, а також на залізничних станціях, автомагістралях, в аеропортах, морських і річкових портах тощо. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюється ДМСУ за поданням регіональної митниці.

Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує функціонування митної системи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан і розвиток. Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням про ДМСУ.

Відповідно до покладених на неї завдань Держмитслужба:

1) визначає і здійснює у межах своїх повноважень економічні та організаційні заходи щодо реалізації митної політики;

2) проводить роботу з удосконалення контролю за додержанням вимог митного законодавства України;

3) здійснює митно-тарифне і позатарифне регулювання під час переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України;

4) здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

5) розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти програм розвитку та вдосконалення системи митної служби, соціального захисту її працівників, забезпечення органів митної служби транспортом, технікою, спеціальними засобами та іншими матеріальними ресурсами, бере участь у підготовці відповідних державних програм;

6) забезпечує своєчасне і повне внесення до державного бюджету мита, а також коштів, що надходять від діяльності органів митної служби і підлягають зарахуванню до бюджету;

7) сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі завдяки розширенню мережі митниці;

8) співробітничає відповідно до міжнародних договорів та законодавства України з митними та іншими органами іноземних держав, міжнародними організаціями у митній сфері розробляє і, разом з Міністерством закордонних справ України або за узгодженням з ним, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо укладення та денонсації міжнародних договорів України у цій сфері; укладає та денонсує міжнародні договори з питань, що належать до її компетенції;

9) керує діяльністю органів митної служби, створює реорганізує та ліквідує у встановленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації;

10) розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушення митних правил та їх припинення;

11) уживає разом з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерством культури і мистецтв України та за участю інших органів виконавчої влади заходів, спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу;

12) здійснює у встановленому порядку провадження у справах про порушення митних правил;

13) контролює відповідно до законодавства України проведення органами митної служби дізнання у справах про контрабанду та

здійснення ними провадження у правах про порушення митних правил;

14) забезпечує реалізацію заходів щодо захисту прав споживачів товарів, які ввозяться в Україну;

15) організовує виконання вимог законодавства України щодо збереження природних ресурсів і охорони довкілля на території органів митної служби;

16) узагальнює практику застосування законодавства з питань, які належать до сфери її повноважень, та у встановленому порядку виносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

17) організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією в межах і в порядку, встановлених законодавством;

18) веде державну статистику, подає статистичні дані згідно із законодавством України;

19) забезпечує гласність у діяльності органів митної служби, збереження посадовими особами цих органів державної та службової таємниць;

20) ознайомлює через засоби масової інформації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з митним законодавством України;

21) фінансує у межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розвиток митної справи;

22) реалізує разом з Головним управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів України державну кадрову політику, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з митної справи;

23) організовує реконструкцію і будівництво пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення;

24) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

Держмитслужба має право:

• представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

• проводити у межах своєї компетенції переговори і укладати угоди з органами та установами іноземних держав;

• залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками ) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

• утворювати в разі потреби за погодженням з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади у межах своєї компетенції комісії та експертні групи;

• одержувати безоплатно від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, а від Міністерства статистики України - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

• скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

Держмитслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації.

Держмитслужба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав .

Держмитслужба у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством України, рішення Держмитслужби є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами .

Держмитслужба у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти. Нормативно-правові акти Держмитслужби підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством .

Державну митну службу України очолює Голова, якого призначає Президент України. Він несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держмитслужбу завдань і здійснення своїх функцій. Голова Держмитслужби має заступників, які призначаються відповідно до законодавства України. Голова розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів центрального апарату Держмитслужби.

Наведемо основні структурні підрозділи, напрямки діяльності управлінь ДМСУ та їх основні функції.

Управління власної безпеки має такі основні функції: збирання, комплексний аналіз та узагальнення інформації про функціонування митної системи, розроблення пропозицій щодо вдосконалення організації управління її діяльністю профілактика правопорушень серед особового складу.Управління організації митного контролю розробляє проекти законодавчих актів і відомчих нормативних документів стосовно організації та розвитку структури митної системи України, розроблює передові технології митного контролю та оформлення, визначає порядок митного контролю і оформлення при здійсненні неторгових операцій фізичними особами, розроблює проекти нормативних документів з питань контролю за доставленням вантажів.Основними функціями Управління організації митного контролю є розгляд питань створення, реорганізації, ліквідації митниць, митних постів; участь у розгляді питань відкриття, закриття пунктів пропуску; визначення назв, кодів, зон діяльності, місць розташування митних установ; розробка типових структур митних установ, вирішення оперативних питань у пунктах пропуску, розгляд звернень громадян, впровадження передових технологій митного контролю, вирішення питань доставки вантажів у митниці призначення.

Управління нетарифного регулювання бере участь у розробці проектів законодавчих актів та розробці нормативних документів стосовно порядку митного оформлення зовнішньоекономічних операцій.

Основними функціями управління нетарифного регулювання є розробка нормативних документів щодо застосування передбачених митним законодавством заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності при митному оформленні зовнішньоекономічних операцій та розробка нормативних документів щодо реалізації цих заходів.Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил є організація боротьби з контрабандою товарів, валюти, сильнодіючих отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів, цінностей, що становлять національне, історичне або культурне надбання народу України, та порушеннями митних правил.Основними функціями цього управління є організація та участь в оперативних заходах з виявлення і затримання предметів, що незаконно переміщуються через митний кордон України. Контроль за станом оперативної обстановки в Україні з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Виявлення шляхів і способів проникнення на територію України та вивезення за її межі предметів контрабанди, причин та умов, що цьому сприяють. Комплексний аналіз стану боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, розробка і організація заходів щодо підвищення ефективності боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Основні напрямки діяльності митно-тарифного управління - це розробка, забезпечення введення в дію та контроль за правильним застосуванням заходів митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі з метою захисту економічних інтересів України; забезпечення формування нормативної бази щодо визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України.Основними функціями митно-тарифного управління можна назвати опрацювання структури Єдиного митного тарифу України, ставок мита та основних правил їх застосування.

Управління митних доходів та платежів займається забезпеченням виконання законодавства України про митну справу щодо нарахування та сплати митних платежів та інших податків, справляння яких з суб'єктів ЗЕД покладено на митні органи України.Основними функціями управління є організація нарахування та сплати митних платежів та інших податків, справляння яких з суб'єктів ЗЕД покладено на митні органи України. До основних функцій цього управління входять розробка та підготовка проектів законодавчих та нормативних актів та міжнародних угод в частині митного оподаткування.

Управління статистики, контролю та аналізу розробляє проекти законодавчих актів і відомчих нормативних документів стосовно організації, ведення та розвитку митної статистики і виконання пов'язаних з цим функцій контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності України, збирає, узагальнює та всебічно аналізує дані митної статистики України.Основними функціями управління є розробка методології митної статистики зовнішньої торгівлі України, спеціальної митної статистики, організація контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності, підготовка аналітичних матеріалів.

Фінансово-економічне управління забезпечує фінансовими ресурсами оперативну, службову та господарську діяльність митних органів та установ України, планових завдань з розбудови державного кордону України у межах виділених асигнувань.Основними функціями управління є розгляд кошторисів та фінансових розрахунків, здійснення узгодження (захисту) їх у відповідних інстанціях; розгляд штатних розкладів, умов оплати праці, матеріальне заохочення працівників.

Управління бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу здійснює загальне керівництво організацією бухгалтерського обліку в митній системі; забезпечує ефективний контроль за витратами грошових коштів у центральному апараті Державної митної служби України та підвідомчих митних установах, організаціях та закладах; забезпечує складання зведеної бухгалтерської звітності по митній системі.Основними функціями управління є методичне керівництво організацією обліку і звітності в митній системі, впровадження прогресивних форм і методів обліку.

Основними напрямками діяльності управління кадрами є підбір та розстановка кадрів на керівні посади у митних установах, організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу митних установ. Здійснення функцій кадрової політики у центральному апараті Державної митної служби України, також покладається на це управління.Основними функціями управління є робота з керівним складом митних установ та організаційно-методична робота.

Управління міжнародних зв'язків займається вивченням світового досвіду в галузі митної справи, внесення пропозицій щодо вдосконалення митної справи в Україні, координує діяльність підрозділів Державної митної служби в галузі міжнародних відносин, контролює виконання структурними підрозділами ДМСУ міжнародних домовленостей з митної справи.Основними функціями управління є вивчення напрямків світової митної політики, міжнародних правових актів з питань митної справи, митного законодавства та досвіду митних служб інших країн, а також розроблення пропозицій щодо удосконалення митного законодавства і організації митної справи в Україні, в тому числі, завдяки приєднання до міжнародних митних конвенцій.

Правове управління проводить разом з іншими підрозділами ДМСУ роботи зі створення нормативної бази митних органів України, реєструє нормативні акти ДМСУ в Міністерстві юстиції України, забезпечує правове функціонування центрального апарату Служби, надає підрозділам Служби, регіональним митницям і митницям кваліфіковану юридичну допомогу.Правове управління організує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики в митних органах та захисті інтересів Служби. Управління інформує Голову Служби про необхідність вжиття заходів скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

Управління з верифікації сертифікатів про походження товарів проводить, в тому числі вибірковим методом, перевірки сертифікатів про походження товарів з України у формах, передбачених Положенням про верифікацію митними органами сертифікатів про походження товарів, з України.Управління розробляє та готує керівні та нормативні документи, що регламентують здійснення перевірки сертифікатів про походження товарів з України, а також з питань класифікації і кодування товарів згідно з ТН ЗЕД.

Основними напрямками діяльності управління справами є введення діловодства та архівної справи в ДМСУ. Організація прийому громадян та розгляду їх листів і скарг. Забезпечення функціонування апарату Служби: розміщення працівників, обладнання їх робочих місць технічними засобами та оргтехнікою.Управління справами забезпечує своєчасне проходження документів, що надходять з державних органів, установ, підприємств та організацій, а також з управлінь та окремих відділів Держмитслужби. Управління здійснює контроль за додержанням встановлених термінів їх виконання.

Секретаріат митно-тарифної ради забезпечує функціонування Митно-тарифної ради України.

Секретаріат готує до засідань Митно-тарифної ради пропозиції від органів державної виконавчої влади, галузевих міністерств та відомств щодо встановлення, скасування або зміни ставок ввізного та вивізного мита на товари з урахуванням ситуації на споживчому ринку з метою захисту вітчизняного товаровиробника та пропозицій щодо основних напрямків і засобів реалізації митно-тарифної політики України. Готує проекти законодавчих та нормативних актів за результатами рішень, прийнятих Митно-тарифною радою.

Контрольно-ревізійний відділ здійснює контроль за витраченням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в митних органах, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх у подальшому.

Відділ здійснює ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності підвідомчих митних органів та установ, здійснює методологічне забезпечення відомчого контролю митних органів, узагальнює досвід проведення ревізій та перевірок, розробляє та узагальнює пропозиції щодо удосконалення контролю.

Відділ науково-технічного розвитку визначає напрямки, організує та бере участь у роботах зі створення концептуальних основ технічної політики розвитку ДМСУ, формулює пропозиції щодо їх вдосконалення.

Відділ формулює та реалізує програми науково-технічного розвитку, розробляє і опрацьовує керівні документи щодо порядку реалізації цих програм в інтересах ДМСУ. Відділ також опрацьовує пропозиції зовнішніх організацій стосовно участі в експериментальних і проектно-конструкторських роботах, спрямованих на технічне вдосконалення діяльності митної служби.

Відділ експертного контролю здійснює контроль за діяльністю підрозділів митних органів, які здійснюють митне оформлення вантажів, що підлягають експортному контролю.

Відділ готує та вносить пропозиції і висновки з питань організації митного контролю за товарами та іншими предметами, що підлягають експортному контролю, а також координує діяльність митних

органів з питань здійснення митного оформлення товарів та інших предметів, що підлягають експертному контролю.

Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності та проведення постійного контролю за дотриманням його у центральному апараті ДМСУ та у підвідомчих митних установах.

Сектор забезпечує режим секретності та секретне діловодство.

Прес-центр висвітлює діяльність Державної митної служби України. Доводить до суб'єктів ЗЕД основні положення діяльності митної служби, нормативних документів, що стосуються питань ЗЕД.

Для погодження вирішення питань, що належать до повноважень Держмитслужби, обговорення найважливіших напрямків її діяльності утворюється колегія у складі Голови Держмитслужби (голова колегії), заступників Голови Держмитслужби за посадою, інших працівників органів Держмитслужби.

Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України .

Рішення колегії провадяться у життя наказами Голови Держмитслужби.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.