Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Загальноприйняті норми у світовій практиці щодо укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб’єктами ЗЕД

Взаємовідносини суб'єктів підприємницької діяльності та їх контрагентів-нерезидентів України регулюються договорами (контрактами), які з часом визначили свою форму та наповнення згідно з світовою практикою зовнішньоекономічної діяльності. Форма та наповнення встановлені також чинним законодавством України.

Договір (контракт) - це двостороння чи багатостороння угода, де обумовлені права та обов'язки всіх його сторін. Згідно характеру угоди Д (к) бувають: купівлі-продажу, бартерні (товарообмінні), по переробці давальницької сировини, консигнації, доручення, виробничої кооперації, комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів, поставки товарів спеціального призначення (наприклад продукції ядерного призначення) та.

Форма та наповнення Д (к) мають бути такими:

1. Назва, номер Д (к), дата та місце його укладання.

2. Преамбула: повне найменування сторін - учасників ЗЕД та скорочене визначення сторін як контрагентів ("Продавець", "Покупець". "Замовник", "Поставщик" тощо) та документів (статут підприємства, установчий договір тощо).

3. Предмет Д (к): який товар (роботи, послуги) одна сторона зобов'язана поставити іншій, із зазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи.

У бартерному Д (к), або Д (к) на переробку давальницької сировини також визначається точне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є метою кінцевої переробки давальницької сировини). Якщо необхідна більш детальна характеристика товару, то вона зазначається у додатку, (специфікації), про що зазначається у Д (к). Додаток (специфікація) до бартерного Д (к) повинен бути збалансований за загальною вартістю експорту та імпорту, виражений в доларах США. У додатку (специфікації) до Д (к) на давальницьку сировину вказується відповідна технологічна схема переробки.

4. Кількість та якість товару (обсяг виконання робіт, надання послуг): одиниці виміру, загальна кількість товару, якісні характеристики, конкретні обсяги робіт (послуг), терміни виконання.

5. Базисні умови поставки товарів (робіт, послуг): використовується "Інкотермс-90", вказується вид транспорту, умови та строки виконання робіт (послуг).

6. Ціна та загальна вартість Д (к): визначається ціна одиниці виміру товару (робіт (послуг)). Якщо товари різної якості та асортименту: ціна одиниці кожного сорту, марки, а окремим пунктом - загальна вартість Д (к).

У Д (к) на переробку давальницької сировини ще вказується заставна вартість сировини. У бартерному Д (к) загальна вартість товарів, що експортуються, та загальна вартість товарів, що імпортуються, зазначаються у національній валюті та доларах США.

7. Умови платежів: - спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання платіжних зобов'язань:

а) умови банківського переказу до або на момент відвантаження

товару, або умови документарного акредитиву чи інкасо (Постанова № 444 КМУ та НБУ від 321 червня 1995р.).

б) умови щодо гарантії, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії (на вимогу, умовна), термін дії гарантії, можливість зміни умов Д (к) без змін гарантій.

8. Умови здавання (приймання) товару, робіт, послуг: строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів. Здавання (приймання) здійснюється за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю - згідно з документами, які засвідчують якість.

9 Упаковка та маркування: відомості про упаковку (ящики, контейнери тощо), та нанесене відповідне маркірування (найменування продавця та покупця, номер контракту, місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування, зберігання тощо), за необхідності - умови повернення.

10. Форс - мажорні обставини: стихійні лиха, воєнні дії, втручання з боку влади тощо, що підтверджує ТІШ відповідної країни.

11. Санкції та рекламації: порядок застосування штрафних санкцій та їх розміри.

12. Арбітраж: місце арбітражного суду (країна та право, яке застосовується), або випадки, за яких сторони звертаються до

суду.

13. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін: - повні юридичні адреси, повні поштові та платіжні реквізити (№ рахунку, назва банку) сторін.

Додатково можуть визначатись умови страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців контракту, агентів, умови, передбачені технічною документацією на товар, порядок сплати податків, кількість підписаних примірників Д (к) тощо.

Контракт купівлі-продажу передбачає продаж товару (робіт, послуг) однією стороною і купівлю іншою. Бартерний - означає еквівалентний по вартості обмін товарів на безвалютній основі. Контракт щодо переробки давальницької сировини передбачає надання замовником сировини виконавцю, який здійснює переробку чи обробку давальницької сировини. Контракт консигнації передбачає поставку товарів на консигнаційні (митні ліцензійні) склади, а оплата відбувається після реалізації товару зі складу.

Незалежно від характеру угоди контракт має вміщувати такі основні розділи: предмет, ціну та загальну суму, термін та умови поставки, кількість та якість товару, оплату, гарантії, санкції за неналежне виконання контракту, упаковку та маркіровку, відповідальність сторін, реквізити відправника та отримувача, інші умови, банківські реквізити, підписи, печатки.

Варто познайомитися докладніше з основними розділами контракту.

Його предметом є товар, який продавець продає та зобов'язаний передати його покупцю на певних умовах у зазначений термін.

Ціна та загальна сума контракту повинні точно визначитися у контракті. При цьому має бути позначена валюта ціни та загальної суми, а також передбачена можливість зниження або підвищення ціни та загальної суми.

У розділі "Термін та умови поставки" зазначаються умови поставки згідно з правилами Інкотермс-90 (Указ Президента України № 567/94 від 04.10.94 р. "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації торгових термінів"), а також можуть бути обумовлені штрафні санкції у разі невиконання вимог.

Кількість товару може бути зазначена як в основному тексті контракту, так і в додатках до нього, які повинні складати невід'ємну частину контракту в одиницях виміру, звичайно прийнятих для товарів даного виду.

У розділі "Оплата" вказується форма оплати (акредитив, інкасо, передоплата та ін., найменування валюти платежу може не співпадати з валютою ціни та загальною вартістю), розрахункові рахунки сторін, документи, на підставі яких буде проведена оплата (рахунок-фактура, товарна накладна та ін.).

У розділі "Інші умови" узгоджуються терміни вступу контракту в силу, відповідальність продавця (товаровиробника) щодо усунення дефектів у період гарантійного терміну експлуатації та який документ є підставою для проведення операцій щодо заміни товару, обставини призупинення дії контракту та термін його дії, кількість підписаних примірників, листів, мова, якою укладено контракт, умови внесення змін та доповнень, реквізити вантажовідправника та вантажоотримувача.

Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи та печатки вказуються у розділі "Юридичні адреси".

Особливості оформлення бартерних (товарообмінних) контрактів повинні зазначатися у відповідних розділах. Наприклад, у розділі "Предмет контракту" записується про проведення безвалютного обміну товарів. У розділі "Ціна та загальна сума контракту" вказується загальна сума контракту, виражена в кількісному та грошовому обсязі, тобто поставок товарів кожного з суб'єктів. При обумовленості оплати необхідно зазначити, що сторони погодились вартість взаємних поставок за контрактом реєструвати без платежів, шляхом взаємного обміну рахунками-фактурами (рахунками-проформами), а баланс взаємних поставок товарів та розрахунки сторони проведуть до вказаної дати.

д (к) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів ЗЕД. Д (к) укладаються відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законів України.

Д (к) може бути підписаний тільки фізичною особою або іншими двома особами:

- особою, яка має право згідно з посадою відповідно до установчих документів;

- особою, яка уповноважена довіреністю, виданою за підписом керівника суб'єкта ЗЕД одноособово, якщо установчі документи не передбачають інше.

Д (к) може бути визнано недійсним у судовому або арбітражному порядку як такий, що не відповідає закону України або її міжнародним договорам.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України у своїй діяльності окрім інших керуються такими законодавчими та нормативними актами:

1. Цивільний кодекс України.

2. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

4. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності".

5. Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

6. Указ Президента України "Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб'єктами ЗЕД України експортно-імпортних операцій".

7. Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України".

8. Указ Президента України "Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів".

Дотримання таких вимог дозволить суб'єктам підприємницької діяльності не порушувати вимог чинного законодавства при митному оформленні експортно-імпортних вантажів.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.