Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Міжнародне митне право

Оскільки митна політика держави має, передусім, зовнішньоекономічне спрямування, то держава, здійснюючі заходи щодо захисту своїх національних інтересів та національної безпеки в зовнішньоекономічній сфері, обов'язково зіштовхується з аналогічними заходами, що впроваджуються іншими державами. У силу існування конкуренції на світових ринках між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності різних держав, намагання держави забезпечити національні інтереси та свій економічний суверенітет подібні протиріччя протягом історії розвитку людства часто переростали у міждержавні конфлікти, які могли носити економічний, політичний та навіть військовий характер. Процес формування транснаціональної економіки поставив перед світовою спільнотою вимоги щодо врегулювання міждержавних відносин у зовнішньоекономічній сфері за допомогою міжнародно-правових засобів, шляхом вироблення загальноприйнятих стандартів і правил та встановлення ефективних механізмів погодження інтересів різних держав.

Процес міжнародно-правової регламентації митної сфери привів до формування міжнародного митного права, яке є частиною міжнародного публічного права і являє собою "особливу систему норм міжнародного права, що регулюють відносини, які виникають у ході співпраці держав і інших суб'єктів міжнародного права щодо митних та інших, пов'язаних з перетином митних кордонів держав, питань міжнародних економічних, торгівельних, транспортних зв'язків та туризму". Дотримання цих норм, як і всіх норм міжнародного права, забезпечується самими державами, а також діяльністю ряду міжнародних організацій з митних та економічних питань. Розвиток регулювання міжнародних економічних відносин відбувається у відповідності до загальновизнаних цілей та принципів міжнародного права.

На думку Г. К. Борисова, головними завданнями міжнародного митного права, зміст яких випливає з цілей і принципів уставу ООН (таких як розвиток дружніх відносин між націями на основі рівноправності та права на самовизначення народів, міжнародної співпраці у вирішенні глобальних міжнародних проблем, поваги до прав і свобод людини) та загальноприйнятих принципів міжнародного публічного права є:

- "забезпечення міжнародної економічної безпеки та неухильне дотримання невід'ємного права держав вибирати свою економічну митну систему;

- свобода міждержавного спілкування від свавілля та незаконних ембарго, бойкоту, торгівельних, митних, кредитних та технологічних блокад;

- забезпечення використання міжнародних відносин в цілях усунення експлуатації менш розвинутих в економічному відношенні країни більш розвинутими в економічному відношенні державами, недопущення політичного тиску, усунення неправомірних економічних відносин;

- сприяння перебудові міжнародних економічних відносин на засадах поваги до державного та економічного суверенітету, рівноправності та взаємної вигоди, створення сприятливих умов для розвитку співпраці між державами в області митних зв'язків та взаємодопомоги".

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.