Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік безоплатного отримання і передачі основних засобів

Безоплатне отримання матеріальних цінностей бюджетною установою може відбуватися у формі надання гуманітарної допомоги або благодійних внесків.

Бухгалтерією та матеріально відповідальними особами відображається надходження, переміщення та вибуття гуманітарної допомоги в облікових регістрах звичайним порядком, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних установою за рахунок коштів загального фонду кошторису та інших коштів спеціального фонду.

Гуманітарна допомога — це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертв, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема, внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації".

Отримувачами гуманітарної допомоги вважаються юридичні особи, зареєстровані установленим Кабінетом Міністрів України порядком в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Переважно це неприбуткові та благодійні, громадські, релігійні організації.Підставою для надання гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Питаннями гуманітарної допомоги в Україні займаються спеціально уповноважені на це державні органи. Зокрема, на державному рівні до таких належить Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, а на місцевому рівні — комісія з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим та комісії з питань гуманітарної допомоги при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій або натуральній формі (окремі, визначені Кабінетом Міністрів України, підакцизні товари), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звільняється від оподаткування. Якщо кошти або товари (роботи, послуги), звільнені від оподаткування як гуманітарна допомога, було використано не за цільовим призначенням, вони вважаються доходом і оподатковуються відповідно до законодавства України.

Гуманітарна допомога у вигляді іноземної валюти, що зараховується на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги, не підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку і має бути використана виключно за цільовим призначенням. Крім цього, гуманітарна допомога у вигляді іноземної валюти не підлягає списанню у безспірному порядку з рахунків в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги уповноваженими на це органами, а відсотки, які нараховуються на залишки коштів гуманітарної допомоги, мають статус гуманітарної допомоги і також використовуються виключно за цільовим призначенням. При отриманні іноземної валюти,' яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті, отримувач гуманітарної допомоги як юридична особа — резидент повинен здійснювати її облік окремо.

Митне оформлення товарів без сплати митних зборів можливе лише за наявності рішення відповідних комісій з питань гуманітарної допомоги про визнання таких товарів гуманітарною допомогою.

Облік гуманітарної допомоги здійснюється з дотриманням особливого порядку, розробленого Державним казначейством України.

Отже, виходячи з вимог згаданого порядку, бухгалтерський облік гуманітарної допомоги в бюджетних установах здійснюється згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

При надходженні основних засобів у вигляді гуманітарної допомоги дебетується відповідний субрахунок рахунку 10 "Основні засоби" та кредитується субрахунок 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

У звітності дані про отриману гуманітарну допомогу відображаються у формі №5 "Звіт про рух основних засобів", у рядку 160 "Від безоплатних надходжень" відображаються суми отриманих основних засобів; у формі №6 "Звіт про рух матеріальних цінностей" у рядку 170 "У тому числі одержано безплатно" наводяться суми отриманих матеріальних цінностей. В пояснювальній записці до квартальних та річного звітів наводяться короткі роз'яснення щодо отриманої гуманітарної допомоги.

У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Окрім надходження гуманітарної допомоги, бюджетні установи можуть отримувати благодійні внески.

Благодійні внески можуть надаватися у грошовій формі, а також у вигляді товарів, робіт, послуг за напрямами видатків, визначеними благодійником. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначає керівник установи відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи.

Особливістю отриманих благодійних внесків є те, що вони не можуть спрямовуватися на виплату заробітної плати працівникам та не можуть заміняти плату за отримання установами і закладами платних послуг.

Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги.

При передачі установи підпорядкування одного державного органу в підпорядкування іншого всі необоротні активи передаються безоплатно, за винятком випадків, коли з цих питань ухвалюються окремі законодавчі акти.

Безоплатна передача, списання і реалізація техніки, апаратури та інших основних засобів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, забороняється.

Реалізація основних засобів шляхом безоплатної передачі дозволяється лише бюджетним установам:

— у межах одного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади — установам, що утримуються за рахунок державного бюджету;

- у межах одного бюджету — установам, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

Передачу майна1 слід здійснювати таким чином:

а) цілісних майнових комплексів установ, об'єктів не завершеного будівництва, окремих інвентарних об'єктів із загальнодержавної власності у власність адміністративно-територіальних одиниць та навпаки — відповідно до чинного законодавства;

б) об'єктів незавершеного будівництва, окремих інвентарних об'єктів, що належать установам (будівель, споруд, машин, устаткування, інших облікових одиниць основних засобів) із сфери управління одних центральних органів виконавчої влади до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади — на підставі рішень цих органів і за погодженням з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України;

в) основних засобів із власності одних адміністративно-територіальних одиниць у власність інших адміністративно-територіальних одиниць — на підставі рішень органів, уповноважених розпоряджатися майном відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

г) державного майна самоврядних організацій (Національної академії наук, інших аналогічних організацій) до сфери управління центральних органів державної виконавчої влади — на підставі рішень самоврядної організації та Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законодавчими актами та актами Президента України, якими встановлено спеціальний режим використання цього майна;

д) основних засобів одних установ іншим установам, що належать до сфери управління одних і тих самих центральних органів виконавчої влади — на підставі рішень цих органів.

У випадках передачі основних засобів, що були в експлуатації, в документах вказується їх первісна вартість та сума нарахованого зносу.

Безоплатне (у вигляді централізованого постачання) отримання бюджетною установою необоротних активів супроводжується бухгалтерськими записами в дебет рахунків, на яких вони обліковуються (101-122) та в кредит рахунку 401. Якщо отримані цінності вже були у користуванні, то сума нарахованого зносу записується в кредит рахунків 131, 132, 133 залежно від виду необоротних активів. Щодо безоплатної передачі необоротних активів, то в цьому випадку здійснюються проведення зворотні до вищевказаних, тобто: Дт. 401, 131-133 та Дт. 101-122.

У випадку іншого безоплатного отримання, крім централізованого постачання матеріальних цінностей, в обліку необхідно це відобразити як отримання доходів за кредитом субрахунку 713/1. Одночасно слід відобразити за кредитом субрахунків 401 та 131, 132, 133 відповідно вартість отриманих необоротних активів та суму нарахованого зносу у кореспонденції з видатковим субрахунком 813/1.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.