Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

Для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, тобто малоцінних предметів, які не ввійшли до складу необоротних активів, оскільки строк їх корисної експлуатації становить менше одного року, передбачений рахунок 22 'Малоцінні та швидкозношувані предмети" з поділом на субрахунки:

• 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації";

• 222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення".

Для відображення господарських операцій ці субрахунки можуть поділятися на додаткові рахунки третього, четвертого порядків.

На субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації" обліковуються з розподілом на групи предмети, строк корисної експлуатації яких не перевищує один рік:

1) знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.);

2) пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

3) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

4) предмети виробничого призначення; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;

5) господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;

6) сценічно-постановочні засоби вартістю до 10 гривень за одиницю (комплект);

7) інші предмети, термін корисної експлуатації яких, як очікується, не перевищує один рік.Субрахунок 222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення" може застосовуватися установами для обліку предметів, що мають специфічне та обмежене призначення лише в окремих галузях і короткотерміновий строк застосування.

Слід зазначити, що при передачі в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети вартістю до 10 гривень включно за одиницю (комплект) списуються з бухгалтерського обліку одразу на зменшення фонду у малоцінних та швидкозношуваних предметах на підставі документів, що підтверджують їх використання, а саме: роздавальних відомостей, актів витрачання предметів при ремонті, актів написання цінностей та ін.

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів вартістю до 10 гривень включно за одиницю (комплект) здійснюється матеріально відповідальними особами у Книзі складського обліку запасів за найменуваннями предметів та кількістю.

В експлуатації такі предмети (крім тих, що виготовлені з пластмаси, картону та паперу) перебувають на збереженні у осіб, відповідальних за їх експлуатацію та збереження, і обліковуються у книгах кількісного обліку.

Списання з балансу установи малоцінних і швидкозношуваних предметів, інструментів, виробничого, господарського інвентарю та інших запасів, що стали непридатними, здійснюється на підставі Актів списання, (якщо інший порядок списання не встановлено відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади).

Щоб забезпечити правильне списання малоцінних та швидкозношуваних предметів необхідно максимум уваги приділити належному документальному оформленню, а саме складанню акту. Акти складаються постійно діючою комісією, призначеною наказом керівника установи, і затверджуються керівником установи. У них вказуються дані, що характеризують об'єкт: найменування, матеріал виготовлення, рік придбання установою, кількість та вартість. Детально вказуються причини списання та спосіб знищення непридатних запасів (якщо реалізація їх неможлива).

Придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів відображається за дебетом субрахунку 221 і кредитом відповідного субрахунку класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи", 6 "Поточні зобов'язання". Одночасно робиться другий запис за дебетом відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредитом субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".

Вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається за кредитом субрахунку 221 і дебетом субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".

Наведемо декілька типових проведень:

• Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ):

що сплачені шляхом попередньої оплати

Дт субрах. 221, 222 Кт субрах. 361, 362, 364,

що сплачені після отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Дт субрах. 221, 222 Кт субрах. 675

• Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ):

Дт субрах. 801, 802, 811-813 Кт субрах. 411

Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбаних за

рахунок коштів загального фонду

Дт субрах. 801, 802, Кт субрах. 361, 362, 364, 675

Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду: якщо ПДВ включено до податкового кредиту —

Дт субрах. 641 Кт субрах. 361, 362, 364, 675

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту —

Дт субрах. 811-813 Кт субрах. 361, 362, 364, 675

• Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів:

вартістю до 10 грн. включно за одиницю (комплект) Дт субрах. 411 Кт субрах. 221/1

вартістю понад 10 грн. за одиницю (комплект) Дт субрах. 221/2 Кт субрах. 221/1

Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації:

на складі —

Дт субрах. 221/1, 222 Кт субрах. 411

в експлуатації —

Дт субрах. 221/2, 222 Кт субрах. 411

• Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, які стали не придатними для експлуатації:

Дт субрах. 411 Кт субрах. 221, 222

Оприбуткування вартості матеріалів, отриманих від ліквідації малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших господарських потреб установи:

придбаних за рахунок коштів загального фонду бюджету — Дт субрах. 231, 234, 235, 238, 239 Кт субрах. 681, 701, 702

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду бюджету — Дт субрах. 231, 234, 235, 238, 239 Кт субрах. 711, 712, 713

• Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від розбору малоцінних та швидкозношуваних предметів, що відповідно до чинного законодавства належать перерахуванню в дохід бюджету:

Дт субрах. 231, 234 Кт субрах. 642

• Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не використовуються і придбані за рахунок коштів загального фонду:

Дт субрах. 411 Кт субрах. 221

• На суму коштів, отриманих від реалізації, проводиться запис: Дт субрах. 313, 323, 364, 675 Кт субрах. 711

• Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не використовуються і придбані за рахунок коштів спеціального фонду:

Дт субрах. 411 Кт субрах. 221

Одночасно на суму коштів, отриманих від реалізації: Дт субрах. 313, 323, 364, 675 Кт субрах. 711 На суму ПДВ: Дт субрах. 364, 675 Кт субрах. 641

• Списання виявлених при інвентаризації нестач малоцінних та швидкозношуваних предметів, віднесених за рахунок установи:

Дт субрах. 411 Кт субрах. 221, 222

Списання виявлених при інвентаризації нестач малоцінних та швидкозношуваних предметів, віднесених за рахунок винних осіб: Дт субрах. 411 Кт субрах. 221, 222

Водночас проводиться другий запис: Дт субрах. 363 Кт субрах. 642

Облік операцій з вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається у Накопичувальній відомості про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів ф.439 (бюджет) — меморіальний ордер 10.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.