Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Схема організації митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів

Заходи, здійснювані митними органами при митному контролі, реалізуються через сукупність процесів і дій, спрямованих на вдосконалення взаємодії між всіма учасниками контролю з метою одержання найефективніших результатів. Це може бути досягнуто тільки за допомогою правильної організації такого контролю.

Першочерговим завданням організації митного контролю є розгортання мережі митниць та їх структурних підрозділів, наближених до учасників зовнішньоекономічних зв'язків, місць найінтенсивнішої зовнішньоекономічної діяльності, з метою скорочення часу переміщення через митний кордон товарів і перетину його фізичними особами.

На митниці і митні пости припадає основний обсяг роботи зі здійснення митного контролю та оформлення. Тому вирішення питань, пов'язаних з визначенням оптимальної структури митниці (митного посту), що враховує цілі, принципи, основні напрями, порядок організації взаємодії всередині цих структур і між митними органами в цілому, — інше принципово важливе завдання організації митного контролю.

Ще одним напрямом організації митного контролю є включення в цей процес учасників зовнішньоекономічної діяльності, підприємств транспорту і зв'язку, інших правоохоронних органів, органів виконавчої влади суб'єктів країни. Особлива роль тут належить митним брокерам, митним перевізникам, власникам складів тимчасового зберігання і митних складів, чия особиста участь у здійсненні митних операцій покликана максимально полегшити і прискорити проведення митного контролю, а також значно скоротити витрати часу, сил і коштів.

Таким чином, тільки шляхом досягнення узгодженості всіх розглянутих та інших організаційних і практичних заходів при проходженні товарів, транспортних засобів і осіб через митний кордон створюються необхідні умови для організації ефективного митного контролю.

Організація митного контролю в регіоні складається з:

1) визначення певного обсягу роботи митних органів (кількість реальних учасників зовнішньоекономічної діяльності, що знаходяться в регіоні діяльності митного органу, товарів, транспортних засобів і осіб, що підлягають митному контролю);

2) встановлення місць митного контролю та оформлення, оптимального розподілу між ними обсягу роботи з митного контролю (МК) і митної експертизи (ME), створення належних умов для здійснення цих процедур;

3) визначення чисельного складу і розробки оптимальної структури митного органу;

4) добору і навчання кадрів;

5) створення матеріально-технічної бази;

6) розробки системи зв'язку і взаємодії як усередині митного органу, так і між митною та іншими сферами народного господарства;

7) забезпечення стійкої роботи всіх служб митного органу, що беруть участь у здійсненні митного контролю і сприяють цьому процесу.

Типова схема організації митного контролю відображає систему взаємодії служб митних органів, інших підприємств й організацій, що мають відношення до переміщення через митний кордон товарів, транспортних засобів і осіб. Як правило, при ввезенні товарів і в'їзді осіб схема організації митного контролю містить такі заходи:

1) повідомлення митного органу про перетин митного кордону товаром і транспортним засобом, а у відповідних випадках — про особи, що перетинають митний кордон, і прийняття митним органом такого повідомлення;

2) надання митному органу товарів, транспортних засобів і документів на них, а у відповідних випадках і на осіб;

3) оформлення прийняття під митний контроль товарів, транспортних засобів і документів на них, а у випадках, визначених митними правилами, — здійснення ідентифікаційного вибіркового або повного огляду товарів і транспортних засобів, а також повторного огляду;

4) у випадках, коли це обумовлено правилами, оформлення доставки товарів, транспортних засобів і документів на них у митницю призначення;

5) контроль за доставкою товарів, транспортних засобів і документів на них у митницю призначення;

6) прийняття доставлених товарів і транспортних засобів митницею призначення під митний контроль;

7) повідомлення митниці відправлення про доставку (недоставку) товарів, транспортних засобів, документів на них у митницю призначення;

8) розміщення товарів на склад тимчасового зберігання (митний склад);

9) прийняття митним органом митної декларації;

10) митний контроль та оформлення товару після прийняття митним органом митної декларації;

11) завершення митного оформлення і прийняття за його результатами відповідного рішення.

Наведену схему варто розглядати лише як ключові напрями організації митного контролю. У свою чергу кожний з напрямів включає достатньо багато операцій, регламентованих відповідними нормативними документами.

При вивезенні товарів, транспортних засобів і виїзді осіб послідовність операцій при здійсненні митного контролю змінюється, хоча це істотно не впливає на принципову схему організації митного контролю.

Відповідно до українського митного законодавства, митне оформлення — сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через митний кордон України. Митне оформлення проводиться шляхом здійснення відповідних митних процедур. Митні процедури — здійснення контролю за дотриманням порядку переміщення товарів, їх огляд, оформлення документів, накладення митного забезпечення, перевірка правильності заповнення вантажної митної декларації, нарахування сум, що підлягають сплаті, підготовка статистичних даних та інші дії, що виконуються митними органами України відповідно до законодавства України в галузі митної справи.

Прийняття ВМД до оформлення — процедура попередньої перевірки відомостей, зазначених у ВМД, на відповідність вимогам, визначеним у нормативних актах з митних питань та поданих комерційних документах.

Повне оформлення ВМД — проставлення на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці.

Начальник митниці визначає посадову особу (чергового по митниці, начальника вантажного відділу або іншу уповноважену особу), відповідальну за прийняття ВМД, комерційних та інших необхідних для митного оформлення документів. Ця особа не повинна брати безпосередньої участі у митному оформленні товарів. Тривалість митного оформлення товарів визначається кожною митницею окремо, залежно від характеру товару, обсягу товарної партії, від того, чи підлягає той або інший товар перевірці інших контролюючих служб.

Відповідальна особа після перевірки поданих документів на комплектність і відповідність іншим вимогам передає їх начальнику підрозділу митної статистики. За наявності достатніх підстав на кожному з етапів відповідальною особою може бути відмовлено у митному оформленні у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Митне оформлення здійснюється в 4 етапи:

• 1-й етап — попередні операції та перевірка ВМД і документів підрозділом митної статистики. Разом з ВМД подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу ВМД. Крім цього, підрозділ митної статистики перевіряє наявність фактів застосування до суб'єкта ЗЕД санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Перевірка на цьому етапі завершується проставленням штампа «Перевірено»;

• 2-й етап — перевірка ВМД та документів, заявленої митної вартості і нарахування митних платежів відділом митних платежів митниці, відділом тарифів та митної вартості у порядку, визначеному нормативними актами Держмитслужби. Перевірка закінчується проставленням штампа «Сплачено»;

• 3-й етап — перевірка вантажним відділом митниці зазначених декларантом відомостей у ВМД на відповідність митним правилам та поданим комерційним документам. Після перевірки на всіх аркушах ВМД проставляється штамп «Під митним контролем» та реєстраційний номер. ВМД реєструється у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури ВМД вважається прийнятою до оформлення і декларант несе юридичну відповідальність за зазначені в ній відомості. На цьому етапі декларація не може бути відкликана декларантом Кожній ВМД присвоюється реєстраційний номер у порядку, визначеному Держмитслужбою. Реєстраційний номер заноситься до журналу обліку ВМД.

Журнал обліку ВМД містить:

• порядковий номер ВМД;

• дата реєстрації;

• реєстраційний номер ВМД;

• тип ВМД;

• відомості про відправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів — код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

• відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання (сторону зовнішньоекономічного контракту);

• відомості про декларанта;

• прізвище, ім'я та по батькові, номер штампа «Під митним контролем» та номер особистої номерної печатки інспектора, який завершив митне оформлення за даною ВМД;

• номер документа про відмову в митному оформленні;

• примітки.

До графи «Примітки» журналу обліку ВМД вносяться відомості про відмову в митному оформленні та зазначаються причини відмови. За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситись інші додаткові відомості. ВМД не приймається для оформлення:

— якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

— якщо вона заповнена декларантом з порушенням Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 574 (зі змінами та доповненнями до неї). Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 9 липня 1997 року № 307, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24 вересня 1997 року за № 443/2247, та інших нормативних актів;

— якщо вона заповнена з підчистками та помилками. (Виправлення у ВМД можуть бути зроблені шляхом перекреслення помилкових та внесення правильних відомостей (друкованим способом або від руки). У ВМД не допускається понад трьох виправлень. У графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення засвідчується печаткою декларанта. Посадові особи органів Державної митної служби не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати або доповнювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих граф або відомостей, заповнення яких належить до компетенції органів Державної митної служби;

— в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Вантажним відділом приймається рішення про здійснення огляду товару. За зверненням отримувача товару може бути оформлений Акт про огляд за формою, яка встановлюється Держмитслужбою.

• 4-й етап — проведення у разі необхідності огляду товару та повне оформлення ВМД.

Митниця може відмовити у митному оформленні товарів після завершення процесу прийняття ВМД для оформлення виключно у випадках, передбачених законодавством України.

ВМД вважається повністю оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, що здійснив митне оформлення товару.

Операції, що здійснюються після завершення митного оформлення товару.

Залежно від митного режиму інспектором вантажного відділу, який завершив митне оформлення товару, накладається або знімається митне забезпечення.

При кожному завершенні митного оформлення складається реєстр, до якого заносяться всі документи, що були використані при митному оформленні товару. Реєстр завіряється особистою номерною печаткою і підписом інспектора, який завершив митне оформлення, та зберігається в установленому порядку разом з документами, що були підставою для митного оформлення.

Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначеному митному режимі і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

До митного оформлення і митного контролю на будь-якому з перелічених вище етапів може залучатись підрозділ по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил. При розслідуванні справ про порушення митних правил посадова особа митного підрозділу, у провадженні якої перебуває справа по порушенню митних правил, може письмово витребувати документи, необхідні для розгляду справи. При цьому у справах відділу залишається письмова вимога про надання документів, а також копії витребуваних документів.

Митниця здійснює аналітичні операції з метою прогнозування та виявлення актів порушень при здійсненні зовнішньо-економічних операцій суб'єктами ЗЕД, характеризування динаміки здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Рекомендації відносно суб'єктів ЗЕД, які вчинили порушення, передаються на 1-й етап (попередні операції та перевірка ВМД і документів підрозділом митної статистики).

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.