Конспект лекцій (2004) Бухгалтерський облік у банках

Система рахунків для обліку статутного капіталу банку

Статутний капітал банку формується через випуск і продаж акцій його учасникам — юридичним і фізичним особам. Відповідно до цього здійснюється методика відображення операцій з формування статутного капіталу банку.

У процесі діяльності банку статутний капітал може зменшуватися за умови зменшення кількості його учасників. Як збільшення, так і зменшення статутного капіталу відбувається лише за рішенням загальних зборів учасників з обов'язковою наступною реєстрацією змін у Національному банку України та в Комісії з цінних паперів і фондового ринку при Кабінеті Міністрів України. Ці установи контролюють також, щоб статутний капітал формувався тільки за рахунок власних (а не позичених чи залучених) коштів учасників, як правило, з прибутку та спецфондів, накопичених ними з цією метою.

Зареєстрований статутний капітал обліковується на пасивних балансових рахунках групи 500: рахунки 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» і 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку», а до рахунка 5000 відкриваються ще два субрахунки: 5000/1 — для обліку привілейованих акцій; 5000/2 — для обліку простих акцій. Аналітичний облік ведеться в розрізі акціонерів банку в поіменному реєстрі.

Відображення операцій за рахунками групи 500 «Статутний капітал банку» здійснюється лише на балансі головного банку (юридичної особи).

Внески в статутний капітал можуть здійснюватися і в іноземній валюті, яка перераховується в гривні за курсом Національного банку України на дату внеску, і надалі коригування його зміни не проводиться.

Крім того, для обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів із формування статутного капіталу — випуском (емісією) акцій, їх

продажем, скуповуванням, нарахуванням емісійних різниць та дивідендів, — використовуються ще й такі рахунки:

3630 (А) «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»;

3631 (П) «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»

5001 (КП) «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»;

5002 (КП) «Власні акції, які викуплені в акціонерів»;

5003 (П) «Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу»;

5010 (П) «Емісійні різниці»;

5020 (П) «Загальні резерви»;

5021 (П) «Резервні фонди»;

5022 (П) «Інші фонди банку»;

5030 (П) «Нерозподілені прибутки минулих років»;

5031 (А) «Непокриті збитки минулих років»;

5040 (П) «Прибуток звітного року, Ідо очікує затвердження»;

5041 (А) «Збиток звітного року, що очікує затвердження»; 510 (П) «Результати переоцінки»; 59 (АП) «Результат поточного року»;

6203 (АП) «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

Декоративная мозаика для ремонта и отделки


← prev content next →