Конспект лекцій (2004) Бухгалтерський облік у банках

Облік операцій з формування статутного капіталу банку

Для формування статутного капіталу банку за місцем його створення в регіональному управлінні Національного банку України відкривається тимчасовий рахунок для внесків засновників. Внески акціонерів за незареєстрованим статутним капіталом обліковуються на рахунку 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом». Після перерахування акумульованих коштів із тимчасового рахунка на кореспондентський рахунок, отримані внески за статутним капіталом обліковуються так:

Д-т 1200 «Коррахунки в НБУ» або

Д-т 2600 «Поточні рахунки клієнтів»;

К-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом».

Наприклад. Облік внесення коштів за оголошеним і незареєстрованим статутним капіталом у розмірі 12 000 грн, який реєструється в процесі надходження внесків.

1. На часткове внесення грошей

Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 40 000 грн;

К-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»

— 40 000 грн.

2. На суму несплаченого статутного капіталу

Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» —

80 000 грн;К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» —

80 000 грн.

3. На суму сплаченого статутного капіталу

Д-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»

— 40 000 грн;

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» — 40 000 грн.

4. Отримано кошти після реєстрації банку

Д-т 1200 «Коррахунок в НБУ» — 80 000 грн;

К-т 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» — 80 000 грн.

Після цієї операції статутний капітал банку сформовано в зареєстрованій сумі 120 000 грн, що і відображено за кредитом рахунка 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку».

Забороняється розміщення акцій серед засновників або інвесторів, відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за номінальну. У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх номінальна вартість, виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунку 5010 «Емісійні різниці». Його використання регламентується установчими документами банку.

Операції з реалізації акцій за вартістю вищою номіналу в обліку відображають у такий спосіб:

1. На оголошення та реєстрацію статутного капіталу на суму 120 000 грн за номінальною вартістю:

Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» — 120000грн;

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» — 120000грн.

2. На реалізацію (розміщення) акцій на суму 125 000 грн:

Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 125 000 грн;

К-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»— 120000грн;

К-т 5010 «Емісійні різниці» — 5000 грн.

Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціонерів, а потім за необхідності їх перепродавати, розповсюджувати серед своїх працівників або анулювати, що відповідно відображається в бухгалтерському обліку.

Розглянемо це на прикладах.

1. Викуп акцій.

Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків передбачено активний рахунок 5002 «Власні акції банку, які придбані в акціонерів». Здійснюючи ці операції, складають бухгалтерські проведення.

У випадках:

а) на викуп:

Д-т 5002 «Власні акції банку, які придбані в акціонерів» — 9000 грн;

К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 9000 грн;

б) на відображення в межах пасивного рахунка 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» на окремому субрахунку «Акції, що перебувають у власності банку»:

Д-т 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» — 9000 грн;

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що перебувають у власності банку» — 9000 грн.

2. Перепродаж викуплених акцій.

З дати викупу акції протягом року мають бути розповсюджені серед працівників, перепродані або анульовані.

Продаж може здійснюватися як за ціною вищою, так і нижчою від номіналу. У випадку вищої ціни різниця відноситься на рахунок 5010 «Емісійні різниці», а в разі нижчої — на зменшення залишку попередньої суми, яка раніше накопичилася на вказаному рахунку. Якщо ж різниці немає або вона недостатня, то втрата від продажу за ціною, нижчою номіналу, відноситься насамперед на дебет рахунка 5030 «Прибутки та збитки минулих років», а в разі їх недостачі або відсутності — на рахунок 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження».

Наприклад, перепродаж акцій за номіналом вартістю 9000 грн відображається такими бухгалтерськими проведеннями:

1. На надходження грошових коштів:

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — 9000 грн

або

Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку» 9000 грн;

К-т 5002 «Власні акції банку, які викуплені в акціонерів» 9000 грн.

2. Одночасно на відображення за статутним капіталом про те, що акції вже не перебувають у власності банку:

Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн;

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» 9000 грн.

Перепродаж акцій може здійснюватися як за номінальною вартістю, так і за ціною, вищою або нижчою від номіналу. Відображення різниці між ціною викупу та продажу, тобто прибутку або збитку, здійснюється на окремому активно-пасивному рахунку 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

Розглянемо ці випадки на прикладах.

1. Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу, — 9500 грн при номіналі 9000 грн

а) на надходження грошових коштів:

Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 9500 грн;

К-т 5002 «Власні акції банку, які викуплені в акціонерів» (за номіналом) — 9000 грн;

К-т 5010 «Емісійні різниці» — 500 грн;

б) одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже перебувають у власності банку:

Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» — 9000 грн;

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» — 9000 грн.

2. Перепродаж акцій за ціною, нижчою від номіналу, — 8500 грн при номіналі 9000 грн.

а) на надходження грошових коштів:

Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 8500 грн;

Д-т 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» (у даному випадку збиток) — 500 грн;

К-т 5002 «Власні акції банку, які викуплені в акціонерів» (за номіналом) — 9000 грн;

б) одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже не перебувають у власності банку:

Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» — 9000 грн;

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» — 9000 грн.

3. Анулювання викуплених акцій.

Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку»;

К-т 5002 «Власні акції банку у портфелі на продаж, викуплені в акціонерів».

До операцій, пов'язаних із обліком статутного капіталу, належать також операції з нарахуванням дивідендів акціонерам, індексація акцій та облік витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.

4. Нарахування дивідендів акціонерам за акціями банку.

На суму нарахованих дивідендів:

Д-т 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження», субрахунок «Оголошені дивіденди»;

К-т 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди».

Виплати нарахованих дивідендів:

Д-т 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»;

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або

К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

5. Індексація акцій.

Д-т 5020 «Загальні резерви» (за рахунок прибутку);

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку».

6. Відображення витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.

Д-т 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»;

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або

К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».