Конспект лекцій (2004) Бухгалтерський облік у банках

Облік цінних паперів, емітованих банком

Банк як емітент цінних паперів випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску. Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з часу їх передання емітентом або його уповноваженою особою одержувачу (покупцю) чи його уповноваженій особі.

Акція засвідчує пайову участь у статутному фонді банку. Формування статутного фонду комерційного банку здійснюється згідно із Законом «Про банки і банківську діяльність».

Банківські акції можуть бути виключно іменними. Обіг іменної акції фіксується у реєстрах власників іменних цінних паперів. За типом акції можуть бути простими та привілейованими. Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, але власники цих акцій не мають права брати участь в управлінні банком. Прості акції мають право голосу.

Привілейовані акції можуть випускатися з фіксованою сумою дивідендів, яка визначається у процентах до їх номінальної вартості і виплачується щорічно. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у розмірі, зазначеному в акції. Прості акції не мають фіксованої дивідендної ставки, і їх ринкова вартість може значно підвищуватись. Прості і привілейовані акції в бухгалтерському обліку відображаються окремо.

На сумарну номінальну вартість акцій акціонерам може видаватися сертифікат.Акції оплачуються у гривнях, а у випадках, передбачених статутом банку, також в іноземній валюті. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акцій за рахунками капіталу виражається у гривнях.

Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, внесеної іноземними засновниками, акціонерами (учасниками), у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на час внеску до статутного фонду.

Для формування статутного фонду до реєстрації комерційного банку в регіональному управлінні Національного банку України за місцем створення комерційного банку засновникам відкривається тимчасовий рахунок, на який кожний засновник вносить визначену чинним законодавством і установчими документами частку статутного фонду.

Після реєстрації банку закумульовані кошти перераховуються на кореспондентський рахунок комерційного банку в установі Національного банку України. У разі відмови в реєстрації банку кошти з тимчасового рахунка повертаються засновникам банку за їх заявою у тижневий строк.

Зареєстрований статутний фонд банку враховується за балансовим рахунком 500 «Зареєстрований статутний капітал банку» у розрізі сплаченого та несплаченого:

5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку»;

5001 «Нестачений зареєстрований статутний капітал банку».

За кредитом рахунка 5000 проводяться суми сплаченого зареєстрованого статутного фонду.

За кредитом рахунка 5001 проводяться суми зареєстрованого, але не сплаченого акціонерами банку статутного фонду в кореспонденції з рахунком 3530 «Несплачений статутний фонд».

При цьому здійснюється проведення:

1) після реєстрації статутного фонду —

Д-т 3530 «Несплачений статутний фонд»;

К-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»;

2) при отриманні коштів від акціонерів та їх зарахуванні до статутного фонду —

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;

К-т 3530 «Несплачений статутний фонд»;

одночасно —

Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»;

К-т 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку».

Внески акціонерів за незарвєстрованим статутним фондом ураховуються на окремому балансовому рахунку 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом».

Якщо акції реалізуються інвестору за ціною, вищою за номінальну вартість, то емісійні різниці, що виникають між ціною первинного розміщення акцій та їх номінальною вартістю, враховуються за балансовим рахунком 5010 «Емісійні різниці». У подальшому емісійний дохід використовується відповідно до чинних законодавчих актів та установчих документів банку. Згідно з чинним законодавством забороняється первинне розміщення акцій серед інвесторів за вартістю, що менша за номінальну.

Відображення операцій за балансовим рахунком 500 «Зареєстрований статутний капітал банку» здійснюється тільки на балансі головного банку (юридичної особи).

Комерційні банки — юридичні особи мають право надавати дозвіл своїм філіям на розміщення зазначених цінних паперів серед клієнтів банку за умови встановлення суворого контролю з боку комерційного банку та регіонального управління Національного банку за здійсненням уповноваженими банківськими установами зазначених операцій.

Кошти, отримані філією банку за реалізовані акції за їх номінальною вартістю, зараховуються на рахунок 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку» і перераховуються головному банку через рахунок 390 «Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку, які розташовані в Україні» для формування статутного фонду. Головний банк зараховує кошти за реалізовані філією акції (рахунок 500) на підставі отриманих від філії документів.

Банк може викуповувати в акціонера акції, що належали йому, для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на

загальних зборах акціонерів проводяться без урахування викуплених банком власних акцій.

Облік власних акцій, викуплених в акціонерів для подальшого перепродажу або анулювання, в установленому порядку здійснюється за балансовим рахунком 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів» за ціною викупу. У разі продажу викуплених власних акцій різниця між ціною викупу та продажу визнається як прибуток або збиток банку і відображається за балансовим рахунком 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

Дивіденди за акціями визначаються у гривнях на акцію або як процент від номінальної вартості та сплачуються після їх оголошення Загальними зборами акціонерів або Радою банку. Як правило, існує певний проміжок часу між датою оголошення та датою сплати. На дату оголошення здійснюється нарахування дивідендів.

Власні боргові зобов'язання банки можуть випускати у вигляді векселів та ощадних сертифікатів.

Банк, що випускає вексель, засвідчує безумовне грошове зобов'язання сплатити після настання строку визначену суму грошей власникові векселя (векселедержателю). Векселі можуть бути прості та переказні.

Ощадні (депозитні) сертифікати випускаються строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають.

Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред'явлення їх для оплати в банк, що їх випустив.

У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше обумовленого в ньому строку, то йому виплачується процент, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.

Цінні папери власного боргу враховуються за балансовими рахунками груп: 330 «Цінні папери власного боргу, емітовані банком»; 332 «Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком».

Боргові зобов'язання можуть продаватися за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією).

Облік боргових зобов'язань здійснюється в розрізі кожної складової цінного папера: номінальної вартості, дисконту, премії. Для цього за балансовими рахунками 3300 «Прості векселі, емітовані банком»; 3305 «Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком»; 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»; 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком» відкриваються окремі аналітичні рахунки.

Нижче наведені бухгалтерські проведення, приклади щодо їх обліку та нарахування сум амортизації.

Для обліку боргових зобов'язань за групою 330 «Цінні папери власного боргу, емітовані банком» відкриваються рахунки:

3300 (3305) «Цінні папери власного боргу, емітовані банком» (номінал);

3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком» (контрпасивний);

3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком» (пасивний).

За кредитом рахунка 3300(3305) відображається номінальна вартість випущених цінних паперів власного боргу. За дебетом рахунка 3306 — сума неамортизованого дисконту для дисконтних власних боргових цінних паперів (паперів з нульовим купоном) та для купонних власних боргових цінних паперів, які продані з дисконтом. За кредитом рахунка 3307 відображається сума неамортизованої премії для купонних власних боргових цінних паперів, які продані з премією.

При цьому здійснюються такі проведення:

* при випуску цінного папера з дисконтом:

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;

Д-т 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

К-т 3300 «Цінні папери власного боргу, емітовані банком».

* при випуску цінного папера з премією:

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;

К-т 3305 «Цінні папери власного боргу, емітовані банком»;

К-т 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком».

Ураховані банком суми премії та дисконту амортизуються щомісячно протягом періоду від дати продажу цінного папера до його погашення з віднесенням нарахованих сум на процентні витрати балансового рахунка 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів».

Розмір амортизації дисконту (премії) за період обчислюється за методом прямої у такий спосіб, щоб залишок неамортизовано-го дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим.

При цьому здійснюються проведення:

* за амортизації дисконту —

Д-т 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів»;

К-т 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

*за амортизації премії зменшується сума нарахованих витрат за номіналом цінного папера —

Д-т 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

К-т 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів».

Погашення цінних паперів здійснюється:

*за дострокового викупу —

Д-т рахунка групи 330 «Цінні папери власного боргу, емітовані банком»;

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України» — (фактична ціна викупу);

К-т 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» — сума різниці між номінальною вартістю цінних паперів та ціною їх викупу;

*за настання дати погашення —

Д-т рахунка групи 330 «Цінні папери власного боргу, емітовані банком»;

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України».

Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці за позабалансовим рахунком 9820 «Бланки цінних паперів».

Бланки, видані під звіт, враховуються за рахунком 9890 «Бланки цінних паперів у підзвіті». Відіслані бланки на період перебування їх у дорозі обліковуються за рахунком 9891 «Бланки цінних паперів у дорозі».

Облік погашених цінних паперів здійснюється за позабалансовим рахунком 9812 «Погашені цінності». Цінні папери враховуються в сумі їх погашення або в номінальній оцінці, якщо вони погашені у зв'язку з технічним браком або зіпсовані та списуються на підставі акта про їх знищення.