Протопопова Економіка підприємств

Фінансові показники

Ключові слова та поняття: фінансове планування, методи фінансового планування, об 'єкт фінансового планування, план доходів та витрат підприємства, план надходження та витрачання грошових коштів, балансовий план, план формування та використання фінансових ресурсів.

Визначення можливих обсягів фінансових ресурсів підприємства на перспективний період та розробка оптимізації фінансового стану відповідно до головної місії та задач підприємства здійснюється в процесі планування та складає заключний етап усього процесу планування господарчої діяльності підприємства. Ціль фінансового планування полягає, насамперед, в тому, щоб визначити джерела отримання та розміри доходів від усієї господарчої діяльності та інших грошових надходжень, спрямованих на підвищення рівня добробуту власників підприємства та максимізації його ринкової вартості. Задачі фінансового планування полягають у: забезпеченні необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності; визначенні шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ступеню раціонального використання; виявленні внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку за рахунок економного використання грошових коштів;

установленні раціональних фінансових відносин із бюджетом, банками та контрагентами; дотриманні інтересів акціонерів та інших інвесторів; контролі за фінансовим станом, платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства. Джерелами розробки фінансового плану є як внутрішня, так і зовнішня інформація. Джерела внутрішньої інформації:

генеральна стратегія розвитку підприємства на плановий період;план випуску продукції та її реалізації (товарообігу); план розвитку матеріально-технічної бази підприємства;

план по праці та соціальним питанням;

план отримання доходів від усіх видів діяльності;

планове обчислення бюджетних сплат та сплат до позабюджетних фондів;

склад та обсяг витрат, необхідних для рішення задач виробничого та соціального розвитку підприємства на

плановий період;

баланс підприємства на початок планового періоду. Джерела зовнішньої інформації:

очікуваний прогноз інфляції;

прогноз змін державної політики з питань грошового

обігу;

прогноз кон'юнктури кредитного ринку;

прогноз кон'юнктури фондового ринку;

інформація про розвиток страхового ринку;

інформація про напрямки розвитку валютного ринку та

його державного регулювання;

оцінка інвестиційного клімату. Основними методами фінансового планування є:

метод економічного аналізу;

нормативний метод;

метод балансових розрахунків;

метод грошових потоків;

метод багатоваріантних розрахунків;

метод економіко-математичного моделювання. Об'єктом фінансового планування є розробка наступних основних документів:

плану доходів та витрат підприємства;

плану надходження та витрачання грошових коштів;

балансовий план;

план формування та використання фінансових ресурсів. Для визначення суми чистого прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства, складається баланс доходів та витрат підприємства на планований рік за розбивкою за кварталами. Складається підприємством самостійно. І оскільки немає єдиної і обов'язкової форми цього документу, наведемо приблизну його форму

До цього плану додається розрахунок нормативу власних оборотних коштів.

Він розраховується, як і загальна потреба в оборотних коштах, виходячи з плану роздрібного товарообігу в цінах собівартості та норм запасів за видами нормованих оборотних коштів.

Обчислений норматив власних оборотних коштів на кінець кожного кварталу порівнюється з нормативом на початок кварталу і встановлюється необхідний приріст власних оборотних коштів із конкретизацією джерел поповнення власних оборотних коштів або надлишків.

Для визначення можливого приросту окремих активів, а також для формування оптимальної фінансової структури капіталу, яка забезпечує високу фінансову стійкість розвитку підприємства в плановому періоді складає балансовий план підприємства, який відображає прогноз обсягу та складу активів та структури капіталу в майбутньому періоді. При цьому використовується укрупнена схема статей балансу підприємства. Наведемо приблизну форму балансового плану підприємства.

Для узгодження намічених витрат з виробничого та соціального розвитку трудових колективів з фінансовими можливостями підприємства та для того, щоб заздалегідь знати фінансові результати своєї діяльності та організувати раціональний рух фінансових ресурсів відповідно до обраної фінансової стратегії, складається план формування та використання фінансових ресурсів, що є заключною стадією поточного планування фінансової діяльності підприємства. Наведемо приблизну форму зазначеного плану.

Таблиця 23

Приблизна форма плану формування та використання фінансових ресурсів підприємства

Джерела формування фінансових ресурсів Сума

1 . Залишок вільних фінансових коштів на початок періоду 2. Чистий прибуток 3. Амортизаційні відрахування 4. Надходження вільних фінансових ресурсів з інших внутрішніх джерел 5. Надходження власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел 6. Залучення довгострокових фінансових кредитів 7. Залучення короткострокових фінансових кредитів 8. Залучення товарних кредитів 9. Приріст стійких активів 10. Надходження позикових коштів з інших джерел

РАЗОМ Сума

Напрямок використання фінансових ресурсів

1 . на виробничий розвиток: в тому числі: - приріст основних активів - приріст нематеріальних активів - поповнення власних оборотних активів 2. На соціальний розвиток 3. Приріст резервного фонду 4. Фонд виплати дивідендів 5. Погашення суми основного боргу по фінансових кредитах б. Погашення суми основного боргу по товарних кредитах 7. Інші напрямки використання фінансових ресурсів 8. Залишок вільних фінансових коштів на кінець року

РАЗОМ

Таким чином, в процесі фінансового планування здійснюються:

прогнозування фінансових ресурсів діяльності підприємства в плановому періоді, я к в цілому, так і за окремими напрямками його діяльності, шляхом оцінки розмірів його доходів та витрат;

оцінка вартості економічних ресурсів (активів), необхідних підприємству для виконання планів господарчої діяльності та обслуговування виробничого процесу;

досягнення необхідного рівня платоспроможності та ліквідності підприємства на протязі всього планового планування.