Конспект лекцій Управлінський облік

6. Облік та розподіл загальновиробничих витрат.

Облік ведуть на рахунку №91 "Загальновиробничі витрати" у відповідності з П(с)БО №16.

До них відносять:

• витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями; бригадам, зайнятими виробництвом основної та допоміжної продукції; відрахування на соціальні заходи; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць);

• амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;

• амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

• витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів і інших необоротних активів;• витрати на вдосконалення технології і організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації виробництва та поліпшенням якості продукції);

• комунальні витрати загальновиробничої сфери діяльності;

• витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи);

• медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом;

• витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

• інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).

До постійних витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу виробництва.

Змінні – навпаки.

Розподіл змінних і постійних витрат ведеться у відповідності з обраною базою розподілу при нормальній потужності.

Нормальна виробнича потужність – це очікуваний середній обсяг діяльності, якого можна досягти за звичайних умов роботи підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Підприємство самостійно визначає нормальну потужність.

ПРИКЛАД:

На підставі попередніх трьох років розрахувати нормальну потужність на плановий рік

Показник199920002001СумаБаза розподілу на 2002 рік
1. Виробництво олії, т93929327893
2. Машино-години роботи обладнання2115023000226006675022250
3. Загальновиробничі витрати:

- змінні

- постійні
1200

19950
1240

21760
1220

21380
3660

63090
1220

21030


В харчовій промисловості на більшості підприємств облік загально виробничих витрат ведуть за місцями їх виникнення (цехи, підрозділи). Таким чином це спрощує розподіл цих витрат на види продукції конкретного цеху.