Ортинський Основи права (2005)

2. Основні теорії виникнення держави і права

У сучасній науці немає єдиного підходу до виявлення причин виникнення держави і права, що пояснюється складністю та багатогранністю цих явищ. Проте сформовано цілий ряд теорій виникнення аналізованих феноменів. Основними з них є: при-родноправова (договірна), органічна, психологічна, та теорія насильства.

1. Природно-правова (договірна) теорія. Окремі положення теорії було сформульовано ще у Стародавній Греції та Римі, де природне право розглядалось як вічне право, ідеал, до якого повинно прагнути позитивно діюче право. Значну еволюцію теорія природного права зазнала у середньовіччі (особливо у XIV-XVI ст.), коли, зберігаючи засади вічності і незмінності природи людини, великий акцент робився на божественній природі права. Розквітом природного права вважається XVII-XVIII сторіччя, коли положення цієї теорії застосовувалися для боротьби з кріпацтвом і феодальною монархією. Представниками зазначеної теорії у той час були Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гобс, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, котрі

розглядали природне право як таке, "що було, якби не існувало держави і встановлених нею законів''.

Прихильники природного права вважають державу результатом суспільного договору, який є породженням розумної волі народу. Держава розглядається як штучний витвір свідомої волі людей, що погодились об'єднатися для кращого забезпечення свободи і порядку.

2. Органічна теорія. Суспільство і держава розглядаюгься як організм, і тому їх суть можливо зрозуміти лише за аналогією з будовою і функціонуванням людського організму. Зародження теорії прослідковується у працях Платона і Аріеі отеля. Останній вважав людину частиною державного організму. Подальшого розвитку теорія набула в XIX ст. у працях Г.Спенсера, котрий тлумачив державу як суспільний організм, що складається з людей, подібно як тіло складається з клітин. Державна влада розглядалась як панування цілого над складовими частинами і виражалась у забезпеченні державою благополуччя всього народу.

3."Психологічна теорія. Прихильники цієї теорії (Л. Петра-жицький, Г. Тард) визначають суспільство і державу як суму психічних взаємодій людей і їх різноманітних об'єднань. Сутність даної теорії полягає у ствердженні психологічної потреби людини жити в організованому суспільстві, а також у почутті необхідності колективної взаємодії. Суспільство і держава розглядаються як наслідок психологічних закономірностей розвитку людини.

4. Теорія насильства. Причиною виникнення держави і права розглядається насильство і завоювання, поневолення одних народів іншими. Зміст теорії полягає в тому, що виникнення приватної власності, соціальних груп і держави є результатом внутрішнього і зовнішнього насильства, що здійснюється шляхом політичного впливу. При цьому прихильники теорії Е.Дюрінг, Л.Гумилович розглядають насильство як природне явище, що породжує єдність протилежних елементів держави (переможців і переможених).