Анцелевич Міжнародне право (2003)

Держави як суб'єкти міжнародного економічного права

Держави були і поки що залишаються основними суб'єктами міжнародного права. Проте це найбільш ефективно виглядає в умовах проведення ними активної міжнародної економічної діяльності, що породжує, у свою чергу, не тільки економічну взаємну зацікавленість, але й економічну взаємозалежність. Така залежність (оскільки це обмежує суверенітет) може призвести до ізоляції від міжнародного співтовариства, що значно утруднює вирішення багатьох економічних проблем внутрішнього характеру (СРСР, Німеччина, Китай). Тому держави прагнуть розширювати свої міжнародні економічні зв'язки, активно використовуючи при цьому юридичні важелі міжнародного економічного права. Такими важелями виступають основні принципи сучасного міжнародного права, спеціальні принципи міжнародного економічного права та інші положення, сформульовані в різних джерелах міжнародного економічного права. Зокрема, право народів вільно розпоряджатися своїми природними багатствами закріплене в Міжнародних пактах про права людини 1966 року, право дипломатичних представництв на розвиток економічних відносин з іншими державами міститься у Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

Держава, як суб'єкт міжнародного економічного права, може виступати як в економічних відносинах міждержавного характеру, так і у відносинах, що носять характер приватноправових. В останньому випадку держава або її орган вступає в такі відносини при організації спільних підприємств із приватними іноземними юридичними і фізичними особами. Таке, засноване міжнародним договором, спільне підприємство підпадає під дію міжнародного економічного права. Участь держави в приватноправових відносинах може також виявлятися у формі укладання договору про концесію, про експлуатацію корисних копалин та ін. Те, що в подібних договорах держава сама безпосередньо, або через свої органи стає стороною й учасником приватноправових відносин, може стати причиною виникнення дуже складних із погляду юриспруденції питань. Маються на увазі питання імунітету державної власності від примусового виконання судових рішень, питання цивільно-правової відповідальності держави за боргові зобов'язання спільного з нею підприємства та ін. Проте аналіз міжнародно-правової практики при вирішенні подібних питань дозволяє думати, що в кожному конкретному випадку суди, частіш усього, знаходять найбільш прийнятні для сторін рішення.