Рокоча Трансакційні корпорації (2001)

7.5. Деякі проблеми фінансів ТНК

Проблема джерел фінансування. В усьому світі основним джерелом фінансування ТНК є нерозподілений прибуток, а не зовнішнє фінансування (у формі боргу або емісії акцій). У зовнішньому фінансуванні переважають банківські кредити, а не інструменти ринку цінних паперів, хоча в окремих країнах (США і Велика Британія) саме фондовий ринок розглядається як основне джерело фінансових ресурсів для корпорацій.

Форми залучення фінансових коштів тісно пов'язані з розміром фірми. Для невеликих фірм банківські кредити є практично єдиним способом отримання зовнішнього фінансування. Залучення коштів через ринок цінних паперів здійснюється найбільшими корпораціями.

Проблема фінансових ризиків. Ризики, що супроводжують діяльність ТНК, охоплюють ризики національних ринків, загальні для всіх інвесторів-резидентів і нерезидентів. При цьому інвестори з країн з розвинутою економікою при міжнародних інвестиціях можуть мати справу з ризиками, яких не існує на їхніх національних ринках. Наприклад, закордонні інвестори відзначають певні фактори ризиків на фондовому ринку України: корупцію, недосконале законодавство про права акціонерів, неналежне забезпечення акціонерів повноцінною інформацією, недостатній рівень корпоративного управління, низьку ефективність роботи юридичної та законодавчої систем.

Існують також додаткові ризики для нерезидентів, спричинені можливим запровадженням обмежень на діяльність нерезидентів і на вивезення капіталу й доходу.Інша група ризиків має суто фінансовий характер. Насамперед це валютні ризики. Кожен інвестор-нерезидент постає перед ризиком різкого зниження курсів іноземних валют, яке призводить до зменшення прибутковості інвестицій У перерахунку на валюту інвестора

Інвестор, який дбає про зменшення ризику вкладень в акції, може орієнтуватися на загальноприйняті його показники. Кількісно ризик кожного конкретного активу і валюти характеризують статистичними показниками їхньої мінливості. Такі показники наводяться у фінансових виданнях, вони можуть бути обчислені й самостійно.

У випадку з ризиком вкладення в облігації при виборі позичальників беруть до уваги те, що прибутковість на облігації має бути функцією пов'язаного з ними ризику. Існують спеціальні рейтингові агентства, що оцінюють рейтинг кредитоспроможності позичальників-емітентів облігацій. Рейтинги облігацій корпорацій публікують рейтингові агентства "Standard and Poor's", "Moody's" та інші.

Оцінка безризикових цінних паперів. Платежі з безризи-кових цінних паперів можуть бути перевищені, оскільки їхні розміри й розподіл за термінами точно відомі. Однак багато цінних паперів не відповідають таким високим вимогам, і один з підходів до оцінки ризикованих цінних паперів фокусує увагу на інтересах самого інвестора. Покладаючись на власну оцінку ймовірності різних обставин і власні припущення щодо супроводжуючих ризиків, інвестор визначає суму, яку хоче вкласти. Такий підхід прийнятний при вкладанні коштів в один цінний папір, однак насправді цінний папір не можна оцінити без визначення можливих альтернатив. Оцінка цінних паперів відбувається в контексті ринку, її суть полягає у порівнянні однієї інвестиції або комбінації декількох інвестицій з іншими, що мають подібні характеристики.

Взаємодія ТНК з міжнародними фінансовими інститутами. У своїй діяльності ТНК тісно взаємодіє з міжнародними фінансовими інститутами. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації умовно називають міжнародними фінансовими інститутами. З ними тісно пов'язана діяльність найбільших ТНК. Мета такої співпраці - розвиток співробітництва і забезпечення цілісності та стабілізації складного й суперечливого світового господарства.

Організаціями, з якими ТНК співпрацюють найактивніше, є:

* спеціалізовані інститути ООН: МВФ, МБРР, ГАТТ/СОТ, ЮНКТАДІ

* Паризький клуб країн-кредиторів - неформальна організація промислово розвинутих країн, де обговорюються проблеми врегулювання, відстрочення платежів з державного боргу країн;

* Лондонський клуб кредиторів, покликаний врегульовувати приватну зовнішню заборгованість країн-боржників.

Міжнародні фінансові інститути і ТНК зосереджують свої зусилля на вирішенні таких завдань:

* об'єднання зусиль світового співтовариства з метою стабілізації міжнародних фінансів і світової економіки;

* здійснення міждержавного валютного і кредитно-фінансового регулювання;

* спільне вироблення і координація стратегії і тактики світової валютної та кредитно-фінансової політики.

Контрольні запитання і завдання

1. Дайте оцінку середовища фінансової діяльності ТНК.

2. Які елементи охоплює фінансова стратегія ТНК?

3. Охарактеризуйте основні джерела і методи фінансування зарубіжних операцій ТНК

4. Які існують методи оцінки джерел фінансування зарубіжних операцій ТНК, які пріоритети?

5. Розкрийте вплив фінансових ризиків у діяльності ТНК.

6. Поясніть, як ТНК взаємодіють зі світовими фінансовими інститутами. Проілюструйте це прикладами.

7. Витрати створення капіталу фірми відображає показник середньозважених витрат капіталу: Rc = (S/v) * Rs + (B/v) * Rb

Що відображає співвідношення S/v та B/v, якщо

Rs - прибуток, який виплачується власникам у розрахунку на одиницю вартості капіталу;

Rb - прибуток, який виплачується кредиторам у розрахунку на одиницю вартості боргу?

8. Нехай ринкова ціна опціону на продаж індексу SP 500 за ціною 400 одиниць становить 5000 дол., загальні витрати на придбання 500 контрактів - 2,5 млн. дол. Через Певний час індекс SP 500 зріс до 450. Розрахуйте приблизно, на скільки повинен зрости портфель облігацій, що містить 250 тис. одиниць індексу (фондовий портфель інвестора дорівнює 100 млн. дол.).

9. Постійні витрати фірми - 20 дол., граничні витрати на одиницю продукції - 2 дол. за одну шину. Як зміняться середні витрати, якщо продаж шин послідовно зросте з 5 до 10, 20, 40?

10. Визначте обсяг відсоткових виплат з боргу ТНК, якщо: співвідношення боргу і основного капіталу B/S=1; необхідна прибутковість облігацій та акцій однакова і становить 10%; ставка податку з прибутку - 30%; сумарна вартість капіталу фірми - 1 млн. дол.; розмір прибутку до сплати податків і відсотків - 150 тис. дол.