Опря Фінансове право (2004)

Про книгу

УДК347.73(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)402я73

К20

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-1579 від 08.07.2004р.)

Рецензенти:

Опря А.Т. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафе¬дри фінансово-економічного аналізу та статистики Полтавської державної аграрної академії;

Верига Ю.А. - кандидат економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України.

Капаєва Л.М., Лях М.С.

К 20 Фінансове право: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с. ISВN 966-8365-62-3

До посібника включено програму курсу "Фінансове право", плани семінарських (практичних) занять та основний зміст тем курсу, контрольні запитання, практичні та тестові завдання, орієнтовний перелік тем рефератів, рекомендовану літературу.

Посібник побудований за модульною конструкцією, передбачено підсумковий контроль по закінченні вивчення кожного модулю.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також науковців, викладачів, працівників фінансових органів.

ISВN 966-8365-62-3

© Капаєва Л.М., Лях М.С., 2004 © Центр навчальної літератури, 2004.


← prev content next →