Опря Фінансове право (2004)

Передмова

ПЕРЕДМОВА

Фінанси як економічна категорія являють собою систему економічних відносин, у процесі яких утворюються і використо¬вуються фонди грошових коштів. Держава правових норм деталь¬но регламентує відносини, що виникають при зборі, розподілі і використанні фондів грошових коштів за допомогою правових норм, сукупність яких складає фінансове право.

Фінансове право - складна учбова дисципліна. Воно об'єднує багато законів та нормативно-правових актів виконавчої влади, які часто змінюються, доповнюються. Все це ускладнює вивчення матеріалу. Вивчення фінансового права дозволяє за¬своїти з теоретичні положення як загальної, так і особливої части¬ни, пізнати його закономірності і детально ознайомитися з акта¬ми, які містять фінансово-правові норми.

Вивчення питань теорії фінансового права та чинного зако¬нодавства у галузі фінансів, необхідно майбутньому спеціалісту, для розуміння суті й тенденцій розвитку фінансових відносин та їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць.

У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі завдання:

— дослідження основних положень та особливостей фінан¬сового законодавства, фінансових правовідносин;

— розкриття можливості використання фінансового законо¬давства у практиці фінансової роботи;

— з'ясування сутності бюджетного, податкового, валютного, законодавства, особливостей фінансово-правових відно¬син, прав і обов'язків суб'єктів цих відносин.

Засвоєння основних положень дисципліни дає можливість студенту підготуватись до поглибленого вивчення основних на¬прямів у фінансової діяльності суб'єктів фінансової системи країни.

Вивчення дисципліни пов'язане з дисциплінами: "Гроші і кредит", "Фінанси", "Фінанси підприємств" і дозволяє отримати базову підготовку з основних питань фінансово-правових відно¬син суб'єктів фінансової системи.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми та навчального плану з курсу "Фінансове право".

Вивчення фінансового права України рекомендується поча¬ти з ознайомлення з програмою курсу, засвоєння основного ма¬теріалу, наведеного в посібнику. Цей матеріал містить необхідну, на думку укладачів, постійну компоненту теоретичного матеріалу. Контрольні питання з кожної теми доцільно викорис¬тати для самоконтролю, з метою перевірки того, як засвоєно ос¬новні категорії та поняття фінансового права.

Складено посібник за модульною конструкцією, яку укла¬дач рекомендує використовувати в навчальному процесі при вив¬ченні дисципліни. Вона сприяє систематизації матеріалу, його поділу відповідно до основних інститутів фінансового права.

Слід врахувати, що навчальні матеріали не можуть детально відобразити систему чинних нормативно-правових актів, яка пе¬ребуває в постійному розвитку. Студенти самі повинні стежити за розвитком і оновленням фінансового законодавства.

Для повного оволодіння теоретичним і нормативним ма¬теріалом з відповідної теми необхідно також опрацьовувати до¬даткові матеріали з фінансового права України, які публікуються в періодичних виданнях.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціаль¬ностей вищих навчальних закладів, науковців, працівників фінансових органів. Він стане в нагоді викладачам курсу "Фінан¬сове право".