Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Сутність і зміст структуризації соціальних систем

Сутність організації найточніше відображають її внутрішні складові, їх єдність і взаємозв'язок, форми і способи цього об'єднання, створювані ним нові якості й потенції їх практичного застосування. Усе це можна назвати одним словом - структура. Структура (від лат. stractura - будова, розташування) - відображення внутрішнього стану системи.

Структура системи - сукупність функціональних елементів системи, об'єднаних зв'язками.

Будь-яку систему завжди можна відобразити через її структури.

Перш ніж переходити до розгляду структури митної служби, визначимо основні поняття, які відображають сутність і побудову будь-якої організованої соціальної системи .

Найпростішу складову структури організації називають ланкою.

Ланка - елемент структури, який виступає її первинною частиною, або підрозділом організації.

Об'єднання кількох ланок в структурно відокремлене стійке утворення, яке виконує самостійну функцію, називають органом.

Орган (від грец. organon - знаряддя) - структурна частина організації, наділена самостійними функціями.

Орган являє собою диференційовану і автономну функціональну частину організації у вигляді стійкого об'єднання певних ланок структури, тобто є організацією в організації.

Зв'язки між елементами визначають будову організації. Їх можна поділити на два види:

- лінійні, які забезпечують реалізацію всієї сукупності функцій;

- функціональні, які спеціалізуються на одній або кількох з них.

Ці зв'язки й визначають природу формування, функціонування і розвитку організації. Через зв'язки можна відобразити процедури взаємодії елементів організації. Основою відображення зв'язків в організації є ієрархія.

Ієрархія (від грец. hieros arche — порядок влади) - підпорядкування елементів структури організації.

Ієрархія визначає залежність елементів структури, їх компетенцію, повноваження, підлеглість і можливість взаємодії.

Установлення відносин ієрархії обумовлює застосування терміна "рівень".

Рівень —умовна горизонталь, яка визначає рівнозначне за ієрархією розташування елементів структури (розташування в ієрархічній системі).

Наступним терміном є визначення кількісного значення розподілу структури за різними рівнями їх розташування віднизу доверху у вигляді щаблів.

Щабель - сукупність ланок або органів, які розташовуються на спільному рівні структури.

На практиці модель з використанням щаблів використовується для відображення структури організації, наприклад пірамідальної.

Розрізняють такі основні види структур:

- загальна організаційна структура (ЗОС);

— функціональна (процесуальна) структура (ФС);

— організаційна структура управління (ОСУ);

- структура зовнішніх зв'язків (СЗЗ).

Зміст, склад, побудова і відображення кожної з цих структур визначається самостійними методами й засобами. Серед науковців та фахівців-управлінців відсутня єдина думка щодо визначень цих понять, тому наведемо основні з них.

У ЗОС відображають основні блоки організації в їх пріоритетному ранжуванні; у ФС - основні підрозділи залежно від основних функцій організації, що виконуються в реальній технологічній послідовності; в ОСУ - ієрархію управління та систему службових відносин між співробітниками; у СЗЗ - спектр і орієнтацію взаємозв'язків.

Структура організації визначає деякий загальний набір попередніх положень і передумов, що визначають, які члени організації несуть відповідальність за ті або інші види рішень. Структура організації визначає структуру підцілей, яка служить критерієм вибору при підготовці рішень у різних частинах організації. Структура

організації також визначає відповідальність підрозділів організації - за ретельне дослідження окремих елементів зовнішнього оточення і за передачу до відповідних точок інформації про події, які вимагають особливої уваги.

Найкраща структура - це та, яка дає можливість організації найкраще взаємодіяти з зовнішнім середовищем, продуктивно і доцільно розподіляти й спрямовувати зусилля своїх співробітників, а також задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей з високою ефективністю.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.