Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Функціональна структура митної служби та її юридичне оформлення

Одним з основних завдань митного законодавства України є забезпечення організації та функціонування єдиної, узгодженої стабільної митної системи.

Функціональна структура митної служби закріплюється фактично у тих нормативно-правових актах, де визначені основні завдання та функції митної служби. У науці й практиці існує класифікація нормативно-правових актів за їх юридичним значенням, згідно з якою складається ієрархічна система закріплення функціональної структури митної служби.

Перший, найвищий рівень, у законодавчій піраміді належить Конституції України, за якою вирішуються найбільш принципові питання державного і суспільного життя, у ній зафіксовані структура і порядок створення органів державної виконавчої влади України. У Конституції визначено, що Кабінет Міністрів України організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи. Крім того, сюди належать чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Другий рівень посідають закони Верховної Ради, у яких відображено більшість питань з організації та діяльності митної служби: Митний кодекс України; Про зовнішньоекономічну діяльність.

Третій рівень належить указам і розпорядженням Президента України. Серед них Положення про Державну митну службу України.

Четвертий рівень посідають постанови і розпорядження Уряду України, котрі уточнюють та роз'яснюють закони Верховної Ради та укази Президента України. Зокрема, Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України.

П'ятий рівень у структурі нормативних актів посідають відомчі інструкції, накази, положення тощо. Основний перелік завдань та функцій підрозділів митної служби закріплений наказами Держмитслужби: Примірне положення про митницю; Примірне положення про регіональну митницю; Типове положення про митний пост та інші.

Держмитслужба України відповідно до покладених на неї завдань виконує такі основні функції:

1) організовує та контролює діяльність митних органів;

2)забезпечує своєчасне і повне внесення до державного бюджету коштів від податків, зборів (обов'язкових платежів), справляння яких згідно із законодавством покладено на митні органи;

3) вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходи спрямовані на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять культурне або історичне надбання українського народу;

4) сприяє у межах своєї компетенції здійсненню заходів щодо захисту прав споживачів товарів, які ввозяться в Україну, а також прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної

діяльності;

5) розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушенню митних правил та їх припинення;

6) відповідно до законодавства організовує та контролює проведення митними органами дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними провадження у справах про порушення митних правил;

7) веде митну статистику;

8) разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади веде Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності;

9) здійснює верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України;

10) здійснює в межах своєї компетенції державну політику у сфері охорони державної таємниці, контроль за забезпеченням охорони державної таємниці у системі митної служби України, а також організаційно-технічні заходи щодо застосування засобів криптографічного й технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства, та додержання посадовими особами митної служби України вимог законодавства стосовно порядку одержання, використання, поширення та збереження такої інформації;

11) реалізовує в межах своєї компетенції державну кадрову політику;

12) бере участь у підготовці проектів програм розвитку митної справи, соціального захисту її працівників;

13) створює, реорганізовує та ліквідовує в установленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, установи і навчальні заклади;

14) організовує реконструкцію та спорудження пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення;

15) здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

16) забезпечує гласність у діяльності митних органів, здійснює в установленому законодавством порядку інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань митного законодавства;

17) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України;

18) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

Більш повне уявлення про функції митної служби дає перелік типових функцій митниць та регіональних митниць - основних органів митної служби, котрі виконують завдання у сфері реалізації митної політики на місцях.

З урахуванням викладеного вище, структуру функцій митних органів можна подати так.

Основні функції:

1. Митний контроль та митне оформлення.

1.1. Розроблення порядків і технологій митного контролю й митного оформлення.

1.2. Запровадження та вдосконалення порядку здійснення контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів, аналіз їх ефективності.

1.3. Контроль за переміщенням вантажів.

1.4. Здійснення та організація забезпечення митного оформлення.

1.5. Створення, удосконалення та розвиток митної інфраструктури.

1.6. Організовування застосування митних режимів.

1.7. Здійснення валютного контролю.

1.8. Організовування та здійснення нетарифного регулювання.

2. Митно-тарифне регулювання ЗЕД.

2-1. Контроль правильності визначення митної вартості.

2-2. Нарахування та стягнення митних платежів і зборів.

2.3. Контроль за своєчасними розрахунками з Державним бюджетом України.

2.4. Аналіз і прогнозування результатів митно-тарифного регулювання.

2.5. Розроблення економіко-нормативної бази митно-тарифного регулювання.

2.6. Ведення Митного тарифу України. .

3. Профілактика митних правопорушень.

3.1. Загальна профілактика.

3.2. Індивідуальна профілактика.

3.3. Виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню митних правопорушень.

4. Боротьба з митними правопорушеннями.

4.1. Виявлення й припинення порушень митного законодавства.

4.2. Співпраця і взаємодія з органами прокуратури та слідства у протидії контрабанді й митним правопорушенням.

4.3. Міжнародне співробітництво з питань протидії контрабанді й митним правопорушенням.

4.4. Розробка методів боротьби з контрабандою і торгівлею наркотиками та іншими митними порушеннями.

4.5. Дізнання у справах про контрабанду.

4.6. Провадження у справах про порушення митних правил.

5. Охорона правопорядку та безпеки у сфері митної діяльності.

5.1. Охорона й супроводження товарів і транспортних засобів, що переміщуються митною територією України під митним контролем.

5.2. Охорона митного кордону та об'єктів митної інфраструктури.

5.3. Охорона та фізичний захист співробітників МСУ.

6. Забезпечення інтересів громадян та держави.

6.1. Вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів громадян, підприємств, установ і організацій при здійсненні митної справи.

6.2. Контроль за дотриманням посадовими особами митних органів законодавства України при здійсненні митної

6.3. Захист інтелектуальної власності.

6.4. Захист життя і здоров'я населення, природного навколишнього середовища, моралі та релігій від імпорту шкідливих, небезпечних і неякісних товарів і послуг.

6.5. Сприяння позитивним відносинам із торговельними колами, що є сполучною ланкою між промисловістю і працівниками митниці.

7 Міжнародна співпраця у сфері митного контролю ЗЕД.

7.1. Двостороннє і багатостороннє співробітництво у сфері митної справи.

7.2. Вивчення передових митних систем і технологій.

8. Соціальне обслуговування населення.

8.1. Вивчення громадських потреб у сфері митного регулювання ЗЕД.

8.2. Надання соціальної та правової допомоги громадянам і юридичним особам щодо діючих митних правил, змін до них, а також роз'яснень існуючого порядку пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

8.3. Надання соціальної та правової допомоги посадовим особам у виконанні ними своїх функцій.

8.4. Розгляд звернень, скарг, запитів та пропозицій юридичних і фізичних осіб, що надходять до митних органів.

8.5. Оформлення і видача різних документів.

Ресурсні функції:

1. Кадрове забезпечення.

2. Фінансове забезпечення.

3. Матеріально-технічне забезпечення.

4. Інформаційне забезпечення.

5. Правове або юридичне забезпечення діяльності.

6. Документаційне забезпечення.

7. Організаційне забезпечення.

Управлінські функції за видами діяльності системи, органу (підрозділу):

1. Аналітична діяльність.

1.1. Аналіз стану реалізації основних функцій (митна статистика).

1.2. Аналіз стану реалізації ресурсних функцій.

1.3. Аналіз стану реалізації управлінських функцій.

2. Прогнозування діяльності.

3. Планування діяльності.

4. Організаційне забезпечення діяльності.

5. Регулювання у сфері забезпечення діяльності.

6. Контролююча діяльність.

Управлінські функції за видами управлінської діяльності суб'єктів управління: аналіз, прогнозування, планування, організовування, регулювання, контроль.

Дана структура функцій митної служби приблизна. У процесі підготовки нормативної моделі функціональної структури митної служби вона може змінюватися як у бік укрупнення, так і деталізації запропонованих позицій.

Найголовнішим напрямом розвитку функціональної структури є чітке та об'єктивне визначення функцій митної служби та її органів. При цьому потрібно керуватися положенням про поступовий перехід від першочергової охорони інтересів держави до захисту інтересів громадян (клієнтів) і держави.

Значним резервом митної служби є впорядкування внутрішньо організаційних функцій, більш чітке визначення й розподіл функцій між органами управління різного рівня та галузевими службами. Це дасть можливість підвищити ефективність діяльності митної служби.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.