Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Поняття і види функцій митної служби України

Функції органів митної служби за призначенням завдань поділяють на основні, ресурсні та управлінські.

Основні функції відображають основні завдання, покладені на систему щодо реалізації митної політики держави. Основні функції реалізуються структурними підрозділами митної служби, а виконання цих функцій є головним змістом їх зовнішньої діяльності.

Ресурсні функції відображають спектр завдань стосовно ресурсного забезпечення виконання основних функцій системи. Ці функції полягають в інформаційному, кадровому, матеріально-технічному, фінансовому, правовому та інших видах забезпечення. Для їх виконання в системі митної служби існують підрозділи, які виконують ці функції і називаються забезпечувальними. Головним змістом виконання ресурсних функцій є внутрішня діяльність.

Основні та ресурсні функції тісно пов'язані. Без належного забезпечення складно виконувати основні функції.

Управлінські функції — це дії суб'єкта управлінської діяльності, спрямовані на підвищення ефективності виконання основних функцій системи об'єктами управління та досягнення визначеної мети. Як уже зазначалося, ці функції виконують керівники різних рівнів управління та підрозділи, створені для організації ефективного управління в системі, тобто сукупність цих дій утворює зміст управлінської діяльності. Підрозділи здійснюють аналітичну, планову, організаційну, контрольну діяльність і фактично виконують функції штабу, основним завданням якого є допомагати стратегічному керівникові приймати правильні управлінські рішення.

Для виявлення функціональної сутності системи необхідно описати: її функції; критерії ефективності функціонування; процеси функціонування і їх параметри на кожному рівні ієрархії як для сформованих, так і прогнозованих умов (реальні та ідеальні), а також альтернатив розвитку митної системи. Наявність у системі ієрархії вимагає, щоб опис функціонування вищого рівня залежав від характеристик нижчого рівня. Таким чином, опис функціональної структури системи митної служби можна представити як сукупність цілей, завдань, функцій, засобів їх досягнення і критеріїв ефективності .

Основні функції можна розподілити на такі типологічні групи, властиві для органів виконавчої влади:

1) участь у виробленні політики, тобто розробка рішень стосовно формування політики в тій чи іншій галузі (сфері);

2) нормотворча діяльність, тобто підготовка проектів та видання нормативних актів з питань регулювання діяльності, що здійснюється як у межах органу, так і поза ним;

3) установлення стандартів (правил), яких повинні дотримуватись інші органи та населення (фізичні та юридичні особи);

4) здійснення контролю та нагляду щодо діяльності певних суб'єктів у межах відповідної галузі або поза ними;

5) здійснення юрисдикційного нагляду, тобто нагляду, пов'язаного із застосуванням заходів юридичної відповідальності до правопорушників (фізичних та юридичних осіб) у межах компетенції конкретного органу;

6) надання послуг іншим органам та/або населенню;

7) розгляд заяв і скарг різних суб'єктів (фізичних та юридичних осіб) і вжиття заходів за результатами такого розгляду тощо.

Функції органів митної служби визначені не тільки в законах України, а й у ряді підзаконних актів.

Так, у Положенні про Державну митну службу України йдеться, що Державна митна служба України (Держмитслужба України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи.

Митна служба України, втілюючи в життя митну політику, виконує встановлені законодавством України головні завдання:

а) захист економічних інтересів України;

б) контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

в) забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи;

г) використання засобів митно-тарифного і позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;

д) митне оформлення й оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

е) комплексний контроль разом з Національним банком України за валютними операціями;

є) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку з участю Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків України;

ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та товаро - і пасажиропотоку через митний кордон України;

з) боротьба з контрабандою та іншими порушеннями митних правил;

і) співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями з питань митної справи;

к) ведення митної статистики .

Щодо викладених завдань можна висловити зауваження та пропозиції:

1) завдання захисту економічних інтересів України (пункт а) не конкретна функція, а така, що реалізується через інші, наприклад б, в та ін.;

2) доцільно доповнити функції, наведені вище, такими:

— участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків;

- удосконалення системи митного контролю, митного оформлення і митного оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

3) пункт з "боротьба з контрабандою та іншими порушеннями митних правил" доцільно викласти у такій редакції: "запобігання порушенням митних правил та їх припинення".

Зазвичай наводять більший перелік завдань органів митної служби, але вони є похідними від перелічених вище.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.