Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Організаційна структура митної служби України

Структуру митної служби, її окремі елементи й питання реорганізації досліджували Б.М. Габричідзе, Д.І. Полежаев, В.В. Гаверський, О.П. Гребельник, А.А. Демченко, С.В. Ківалов, В.Б. Кухаренко, П.П. Падун, В.А. Онишкевич, І.Г. Бережнюк та інші вчені.

Системі митної служби притаманні всі властивості великих соціальних систем. Вона складається з неоднорідних компонентів, які мають функціональну та організаційну специфіку.

Простий спосіб виділення системи - це перерахування її елементів і зв'язків. Система митної служби містить усі елементи здійснення митної справи з підвідомчою інфраструктурою.

Організаційна структура митної служби обумовлена завданнями, покладеними на систему, адміністративно-територіальним устроєм України та принципами побудови складних соціальних систем.

Структура митної служби визначається територією України, яка має площу 603,7 тис. кв. км, та довжиною ділянок державного кордону:

- українсько-польська ділянка - 543 км, зона діяльності Рава-Руської, Галицької та Ягодинської митниць;

- українсько-угорська ділянка - 135 км, зона діяльності Чопської та Закарпатської митниць;

- українсько-словацька ділянка - 99 км, зона діяльності Карпатської митниці;

- українсько-румунська ділянка - 625 км, зона діяльності Закарпатської та Вадул-Сіретської митниць;

- українсько-молдовська ділянка - 1222 км, зона діяльності Кельменецької, Могилів-Подільської, Котовської, Роздільнянської, Білгород-Дністровської, Придунайської митниць;

~ українсько-російська ділянка - 2484 км, зона діяльності Сумської, Глухівської, Магістральної, Куп'янської, Луганської, Амвросіївської, Маріупольської, Чернігівської, Новгород-Сіверської митниць;

- українсько-білоруська ділянка - 975 км, зона діяльності Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської митниць;

— морська ділянка кордону - 1351,6 км.

Через територію України проходять чотири міжнародні транспортні коридори.

Щоденно митними органами оформлюються приблизно 7 тис. вантажних митних декларацій, 27 тис. транспортних засобів, пропускаються через митний кордон 200 тис. громадян.

До опису системи митної служби застосовується структурно-морфологічний підхід. Він полягає в описі елементного складу, зв'язків, структури і композиції системи митної служби. Компонентами системи виступають підрозділи: боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; організації митного контролю; тарифів, податків і зборів тощо, які функціонують і структуровані відповідно до виконуваних ними основних функцій митної служби.

Поширеним стало визначення елементного складу митної системи за адміністративно-організаційним підходом, коли елементами системи вважаються митниці, митні пости.

Усі ці елементи взаємопов'язані у рамках єдиної системи митної служби. Центральний апарат ДМСУ, митниці, митні пости, спеціалізовані установи, навчальні заклади, а також інші підвідомчі органи і підрозділи становлять єдину систему митної служби України.

Митна служба України побудована і функціонує як єдина система митних органів, установ та організацій.

Система митних органів базується на єдиному економічному просторі, єдиній митній політиці, території, митному законодавстві, митних правилах та митному регулюванні.

Митний кодекс України визначає, що митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій . Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці.

Відповідно до завдань, які належить виконувати митній службі України, структура центрального апарату ДМСУ складається з керівництва, департаментів і управлінь, відділів і секторів за напрямками діяльності. ЦАДМСУ очолює всю митну систему і здійснює керівництво у сфері митної справи. Внутрішня структура митниць в основному відповідає структурі ЦАДМСУ за основними напрямками діяльності. Митниці, спеціалізовані митні установи, організації, митні пости також складаються з цілої низки структурних підрозділів (відділів, секторів, частин), що забезпечують необхідний комплекс елементів системи, які функціонують і структуровані відповідно до виконуваних ними основних завдань митної служби. Своєрідним елементом системи виступають також окремі працівники митної служби.

У свою чергу, система митної служби належить до системи органів державного управління. Компетенція митної служби визначається законами України і характеризується сукупністю завдань і функцій управління, а також конкретними повноваженнями того чи іншого митного органу. Таким чином, система митної служби функціонує одночасно як суб'єкт і як об'єкт управління.

Центральним органом управління в системі митної служби є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи (центральний апарат ДМСУ), який утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

ЦАДМСУ спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання.

ЦАДМСУ є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Митного кодексу, законів України та інших нормативно-правових актів. ЦАДМСУ підпорядковані митниці, спеціалізовані митні установи та організації, його очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України.

Для забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, в митній службі України створені та функціонують спеціалізовані установи та освітні організації.

Створення, реорганізація і ліквідація спеціалізованих митних Установ та організацій здійснюються спеціально уповноваженим Центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

У митній службі для виконання основних функцій, покладених на неї, діє система митних органів.

Система митних органів не є статичною, вона постійно змінюється. З метою її удосконалення створюються та ліквідуються митниці й митні пости, змінюється їх кількість і структура. Історичний розвиток інфраструктури митних органів видно з табл. 2.1.Станом на 17.09.2004 структура митних органів України була такою: 10 регіональних митниць, 38 митниць, 140 митних постів. На державному кордоні України функціонували 210 пунктів пропуску, з них 109 автомобільних, 38 залізничних, 20 авіаційних, 47 морських та річкових, 39 — для спрощеного перетину кордону.

Регіональна митниця - митний орган, який на території закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.

Регіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та положення, яке затверджується наказом ДМСУ.

Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Структура, штатний розклад та кошторис регіональної митниці затверджується Головою ДМСУ. Гранична чисельність працівників регіональної митниці затверджується наказом ДМСУ. Місце розташування та зона діяльності регіональної митниці визначається ДМСУ.

Структура регіональної митниці розробляється відповідно до типової структури за погодженням з відповідними управліннями Держмитслужби і затверджується Головою ДМСУ.

Станом на червень 2005 р. регіональні митниці ліквідовано, хоча декілька залишилося з назвою "регіональна", але виконують вони функції звичайної митниці. Тому фактично система управління митної служби України тепер перетворена у дворівневу.

Митниця - митний орган, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.

Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та положення, яке затверджується наказом ДМСУ. Митниця підпорядковується ЦАДМСУ безпосередньо.

Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються ЦАДМСУ. Митниця діє в межах визначеної території.

У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на правах структурного підрозділу митниці.

Структура митниці розробляється відповідно до типової структури за погодженням з відповідними управліннями Держмитслужби і затверджується Головою ДМСУ.

Митний пост є структурним підрозділом митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Митні пости можуть створюватися митницями для забезпечення виконання завдань, визначених Митним кодексом та іншими законами України.

Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності митниці. Типове положення про митний пост затверджується наказом ДМСУ.

Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюються ЦАДМСУ за поданням відповідної митниці.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.