Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Система управління в митній службі

Кожен суб'єкт управління може одночасно бути й об'єктом управління залежно від умов його діяльності й місця у системі управління.

Вищим рівнем соціального управління є суспільство. Держава як форма політичної організації є елементом (підсистемою) цієї системи. У свою чергу, держава як система складається з безлічі елементів (підсистем) - державних структур різного призначення. Наприклад, митниця є суб'єктом управління стосовно митного поста і одночасно є об'єктом управління для ЦАДМСУ.

Таким чином, ДМСУ і всі її структурні підрозділи — це спеціалізовані соціальні системи управління. Вони одночасно виступають у ролі суб'єкта й об'єкта управління.

Організаційні структури митної служби у першу чергу створюються для найбільш успішної реалізації поставлених перед ними завдань.

Система митної служби має власні апарати управління. Управління в складних соціальних системах прийнято розподіляти за рівнями управління стратегічний; тактичний; оперативний. Найбільш ефективний цей поділ при розгляді системи в цілому.

Розглянемо рівні управління стосовно митної системи в цілому.

На стратегічному (верхньому) рівні управління, виходячи з настанов та вимог вищих органів державної влади, розробляються та приймаються важливі рішення у всіх напрямках організації функціонування і вдосконалення системи митної служби. Виконання таких рішень забезпечується шляхом централізованого керівництва цією системою центральним апаратом ДМСУ. Розумне і збалансоване поєднання централізації й децентралізації в побудові митної системи дає можливість верхній ланці управління концентрувати увагу на великих проблемах стратегічного масштабу, а нижнім - на питаннях оперативно-тактичного характеру.

Тактичний (середній) рівень управління передбачає безпосереднє здійснення функцій у сфері митної справи, проведення в життя рішень вищих органів, насамперед Верховної Ради, Президента і Кабінету Міністрів України, потім ЦАДМСУ з урахуванням соціально-економічних, географічних, а також інших особливостей регіонів, що обслуговуються. До зазначеного рівня належать митниці та митні органи, установи, організації прямого підпорядкування ЦАДМСУ.

Оперативний рівень характеризується повсякденним управлінням підлеглими органами та службами. Цей рівень становлять митниці та митні пости.

Диференціація рівнів управління умовна, тому що для ЦАДМСУ головним напрямом зусиль є стратегічне управління системою. Разом з тим у діяльності центрального апарату є елементи тактичного і оперативного управління підрозділами митної системи.

Для митниць переважним є тактичне управління системою підлеглих підрозділів.

На рівні митниць та митних постів проводиться робота щодо безпосереднього виконання співробітниками їх апаратів основних функцій у сфері митної справи.

Ієрархічність побудови системи митних органів виявляється в тому, що всі територіальні підсистеми постають суб'єктом і об'єктом управління водночас. Кожна з цих підсистем входить у більшу, або керівну, систему і містить меншу, керовану, систему.

У структурі та ієрархи митної служби України існують такі рівні:

1) керівництво ЦАДМСУ;

2) керівництво департаментів та управлінь ЦАДМСУ;

3) керівництво митниць, спеціалізованих митних установ та організацій;

4) керівництво відділів митниць, спеціалізованих установ,

управлінь;

5) група працівників на чолі зі старшим групи сектору, митного поста, пункту пропуску;

6) окремий працівник (службовець) митної служби.

Ця структура відображає максимальний варіант ієрархічності системи митної служби. Для окремого управління чи відділу кількість управлінських ланок буде меншою.

Наведена ієрархічна побудова митної служби відображає ступінь складності структури внутрішньосистемного управління, зокрема кількість ступенів управління, характер управлінського впливу на основний об'єкт - митниці, митні пости, пункти пропуску.

Можна й по-іншому визначити рівні управління в митній службі, наприклад: 1) ЦАДМСУ; 2) митниці, спеціалізовані митні установи та організації. Але ця схема дуже узагальнена і спрощена.

Таким чином, система митної служби має всі основні властивості великих соціальних систем державного управління. Вона являє собою складне, ієрархічно побудоване, багатофункціональне системне утворення державно-правової природи, яка динамічно розвивається та виконує комплекс завдань щодо реалізації покладених на неї завдань у сфері регулювання ЗЕД.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.