Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Поняття і здійснення організаційно-штатної роботи в митній службі

Для успішного виконання завдань, покладених на митну службу, при змінах, які відбуваються у світі й країні, дуже важлива оп-тимізація управління, вдосконалення організаційних структур. Багато в чому ці завдання вирішуються в рамках організаційно-штатної роботи.

Організаційно-штатна робота (ОШР) - це діяльність компетентних підрозділів та осіб митної служби, яка спрямована на оптимальний розподіл та ефективне використання наявної штатної чисельності, ощадливе витрачання коштів, виділених для виконання завдань митної служби.

Організаційно-штатні заходи - це заходи щодо створення, реорганізації або ліквідації митних органів, спеціальних митних установ та організацій.

Створення - це заснування наказом Голови ДМСУ органу, спеціальної митної установи або організації для здійснення митної справи.

Реорганізація - це злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення органу, спеціальної митної установи або організації, які призводять до зміни їх структури і функцій.

Ліквідація - припинення діяльності органу, спеціальної митної установи або організації без переходу прав та обов'язків у порядку правонаступництва до інших органів.

Відповідно до законодавства створення, реорганізація та ліквідація митниць, митних постів, спеціальних митних установ та організацій здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, митних постів - за поданням відповідної митниці.

Загальне керівництво організаційно-штатною роботою здійснюється Головою Держмитслужби України, начальниками митниць, ректором Академії митної служби України, начальниками навчальних центрів, начальниками митних установ.

Методичне керівництво ОШР здійснює Департамент організації діяльності Голови Служби.

До головних завдань ОШР належать:

- підготовка, розробка та вдосконалення організаційних структур;

- розрахунок та ефективне використання штатної чисельності й грошового утримання;

- розподіл прав, обов'язків та відповідальності.

Відповідно до цих завдань у центральному апараті ДМСУ питання організаційно-штатного забезпечення безпосередньо вирішують підрозділи фінансового, кадрового та організаційного забезпечення діяльності ДМСУ.

Як недолік слід відзначити відсутність єдиного відомчого нормативно-правового акта, який би регламентував ОШР у митній службі. Працівники, які здійснюють ОШР, визнають, що ця діяльність у митній службі регламентується великою кількістю наказів і бажано мати єдиний інтегруючий нормативний акт.

Виконуючи ОШР, підрозділи зобов'язані:

- правильно враховувати зміни оперативної обстановки та умови роботи митних органів, установ і організацій при здійсненні митної справи та забезпечувати найбільш ефективну розстановку наявних сил і засобів для виконання поставлених завдань;

- зміцнювати основні ланки системи митної служби;

- постійне досліджувати ефективність існуючих організаційних структур;

- вчасно виявляти проблеми організаційно-штатного забезпечення діяльності митних органів;

- проводити наукове обґрунтування здійснення організаційно-штатних заходів;

- сприяти впровадженню у практику досягнень науки і техніки, передових форм і методів роботи;

- економити державні кошти.

Розглядаючи ОШР, важливо визначити такі поняття, як "штат", "штатна чисельність", "лімітна чисельність", "спискова чисельність".

Штат - це затверджений у встановленому порядку юридичний документ, що дає право на укомплектування митного органу, установи, організації і визначає структуру, найменування посад, їх кількість, розміри місячних посадових окладів, категорії персоналу (посад).

Лімітна чисельність - це чисельність працівників, яка виділяється в установленому порядку на створення (функціонування) штату певного митного органу, установи, організації.

Штатна чисельність - це чисельність і склад посад, необхідних для належного функціонування митного органу, установи, організації, яка оголошується і затверджується наказами керівників, наділених відповідними повноваженнями.

Лімітна чисельність є верхньою межею штатної чисельності.

Спискова чисельність - це чисельність працівників, які реально працюють у митному органі, установі, організації на певний момент часу.

Якщо спискова чисельність менша за штатну, то існує некомплект штату.

***

Існуюча структура митної служби здатна змінюватись. Це пояснюється тим, що функції різних систем управління і їх складових частин відчувають сильний вплив з боку нових об'єктивних чинників, змінюється їх зміст, співвідношення, у взаємодії ланок виникають нові моменти.

В.Б. Авер'янов вважає, що управлінські структури, котрі мають відносну самостійність і змінюються завжди тільки в результаті розпорядницьких рішень мають тенденцію до відставання від змін не тільки самого соціального середовища, але нерідко й від змісту діяльності.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.