Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Організація прогнозування в митній службі

Прогнозування в митній службі фактично здійснюється всіма підрозділами всіх рівнів, галузевими службами, працівниками цих служб у межах їх компетенції (функціональних обов'язків) з метою якісного виконання поставлених завдань.

Вимоги до організації прогнозування для кожного рівня системи різні у зв'язку з різними завданнями і можливостями цих органів. Як складова частина управлінської діяльності прогнозування притаманне кожному органу митної служби, кожному структурному підрозділові й співробітникові, але, маючи забезпечувальний характер, воно більш розвинене на рівні Держмитслужби та митниць.

Функціонально прогнозування в митній службі має такий вигляд:

1. Прогнозування реалізації основних функцій митної служби.

2. Прогнозування реалізації ресурсних функцій.

3. Прогнозування реалізації управлінських функцій.

4. Прогнозування за видами управлінської діяльності суб'єктів, рівнів управління.

Прогнозування щодо реалізації основних функцій митної служби висвітлено в наступному підрозділі під час розгляду ризиків у митній службі.

Прогнозування в митній службі здійснюється на всіх рівнях управління. Зрозуміло, що на кожному рівні завдання та обсяг цієї роботи різні й залежать від функцій, які виконує підрозділ.

У митній службі створено певну організаційну базу для проведення такої роботи. В основних службах створено структурні підрозділи, уже в самій назві яких міститься завдання розробки відповідних прогнозів. До підрозділів центрального апарату ДМСУ належать:

Департамент митних платежів - відділ прогнозування;

Департамент організації діяльності Голови служби - відділ стратегічного планування та контролю.

У структурі митної служби є спеціалізовані органи, які виконують деякі завдання прогнозування в системі, це Департамент (раніше - центральне бюро) аналізу ризиків та аудиту, яке, зокрема, впроваджує та супроводжує в митних органах України систему аналізу ризиків і управління ними.

З II кварталу 2005 р. розпочато більш широке використання в організації діяльності митної служби України системи аналізу ризиків. Зокрема розроблено концепцію розвитку і впровадження цього напрямку в діяльність митної служби, як одного з провідних методів і засобів забезпечення ефективності вибіркового митного контролю.

Необхідно відзначити особливу роль Департаменту інформаційних технологій та митної статистики, яке є спеціалізованою митною установою і має великі можливості впровадження спеціальних інформаційних технологій щодо забезпечення прогнозування в управлінні митною службою.

Незважаючи на позитивні тенденції щодо реалізації прогнозування в митній службі, відсутність достатньої правової регламентації цієї функції, необхідної методологічної та методичної бази для її реалізації, а також відсутність її в числі пріоритетів відповідного керівництва за всіма напрямками діяльності митної служби призвели до того, що прогнозуванню приділяється неналежна увага, що не відповідає його значенню в організації управлінського процесу.

***

Викладене вище свідчить про важливість, перспективність та провідну роль прогнозування у підвищенні ефективності діяльності митної служби.

За сучасних умов функціонування митної служби неможливо успішно управляти без ефективного прогнозування її діяльності. Від того, наскільки прогноз буде точним і своєчасним, а також відповідним до поставлених завдань і проблем, залежатимуть результати реалізації митної політики держави.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.