Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Внутрішньовідомчий контроль у митній службі

Є.В. Шоріна визначає внутрішньовідомчий (внутрішній) контроль як такий, що запроваджується органами однієї системи. Цей контроль визначається в ієрархічному порядку і притаманний усім органам управління, оскільки є органічною частиною їх діяльності.

За твердженням Г.В. Атаманчука, внутрішній контроль виконується у державних органах їх керівниками, а також виділеними для цього посадовими особами або підрозділами (юрисконсультські посади, групи, сектори контролю). Отже, внутрішній контроль являє собою систематичну перевірку керівником особисто або за допомогою спеціального апарату діяльності підпорядкованих даному органу державного управління посадових осіб цього органу. Подібний контроль організовується також усередині кожного підрозділу певного державного органу.

Тому поняття внутрішньовідомчого контролю було б цілком логічно застосовувати при здійсненні контролю всієї системи митної служби, а поняття "внутрішнього" контролю — стосовно контролю, який здійснюється певною установою (або керівником в митній службі) стосовно самої себе та керівником стосовно підпорядкованих йому службовців. Внутрішній контроль здійснюється органами митної служби, уповноваженими підрозділами, комісіями, групами чи посадовими особами усередині митного органу (уста-

нови), в якій вони працюють, тобто стосовно митної установи (підрозділу) до самої себе. Він має місце на всіх рівнях управління (стратегічному, тактичному та оперативному).

Отже, категорії "внутрішній" і "внутрішньовідомчий" контроль, якщо розглядати їх стосовно здійснення їх органами митної служби співвідносяться один з одним, як частина і ціле. "Внутрішній" контроль є частиною, а "внутрішньовідомчий" - цілим.

При цьому контроль у системі митної служби, як правило, здійснюється у трьох основних напрямках: 1) внутрішній контроль роботи центрального апарату Держмитслужби України; 2) контроль усієї системи митної служби України або окремих органів митної служби; 3) внутрішній контроль окремого митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації.

Кожний із зазначених напрямків також має свої напрямки.

Так, внутрішній контроль роботи центрального апарату Держмитслужби України ведеться у двох напрямках: з одного боку, Голова Держмитслужби контролює роботу своїх заступників і безпосередньо підпорядкованих керівників департаментів та управлінь центрального апарату Держмитслужби України, а з іншого - Голова Держмитслужби разом з ними, а також за допомогою спеціалізованих підрозділів центрального апарату Держмитслужби перевіряє роботу підрозділів центрального апарату Держмитслужби України.

Контроль усієї системи митної служби України або окремих органів має два напрямки: з одного боку, Держмитслужба України контролює роботу всієї системи митної системи (митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій), а з другого — спеціально створені або спеціалізовані митні органи, установи або організації перевіряють роботу певних напрямків діяльності системи або певних органів митної служби.

Внутрішній контроль окремого органу, спеціалізованої митної установи чи організації також ведеться у двох напрямках: а) начальник органу контролює роботу своїх заступників і безпосередньо підпорядкованих начальників відділів, митних постів та інших структурних підрозділів, б) спільно з ними за єдиним планом перевіряє діяльність структурних підрозділів.

Предметом контролю в системі митної служби є відомчі правовідносини, що виникають у процесі роботи, а саме: управлінська та оперативно-службова діяльність посадових осіб, котрі здійснюють адміністративно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, адміністративно-господарські та фінансові операції, оперативну

діяльність (операції з митного оформлення товарів, транспортних засобів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України), а також дії цих осіб з планування, прогнозування, організації, координації, обліку, контролю та аналізу діяльності органів митної служби.

Контроль в системі митної служби здійснюється у вигляді конкретної перевірочної діяльності, що має певні особливості.

Контрольну діяльність у системі митної служби (внутрішньовідомчу контрольну діяльність) можна визначити, як сукупність перевірочних (контрольних) заходів, що здійснюються уповноваженими суб'єктами стосовно підконтрольних органів митної служби та їх посадових осіб з метою забезпечення законності та підвищення ефективності їх діяльності.

У митній службі контрольна діяльність базується на лінійних управлінських зв'язках підпорядкування. Вона охоплює всі боки діяльності підпорядкованих працівників та підрозділів митної служби.

Внутрішньою контрольною діяльністю у більшому чи меншому обсязі займаються всі працівники управлінського центру, починаючи з керівників органів та підрозділів митної служби, а також інших посадових осіб. Ця діяльність здійснюється працівниками відповідно до розподілу завдань, функцій та обов'язків, які закріплені у посадових інструкціях.

Треба зазначити, що в останні декілька років у системі митної служби спостерігається поглиблення спеціалізації та концентрації контрольної діяльності. Це виявляється у створенні (відповідно до рівня митного органу) спеціальних департаментів і управлінь: у центральному апараті Держмитслужби (департамент внутрішньої безпеки, департамент організації діяльності Голови служби та інші), відповідних відділів або секторів - у митницях. Основними завданнями зазначених органів та підрозділів фактично є здійснення контрольної діяльності в системі митної служби.

Зрозуміло, що створення таких спеціальних служб, підрозділів та посад із підтримки цілісності та збереження системи супроводжується наданням їм контрольних функцій. Однак існує певна небезпека того, що контролюючі служби й підрозділи, не включені в реалізацію основних завдань організації, прагнуть самоствердитися, посилити свій вилив, показати себе найважливішими для організації, що може призвести до організаційної стагнації .

Таким чином, створення спеціальних контролюючих підрозділів у системі митних органів має два боки: позитивний і негативний. Позитивний момент виявляється у зменшенні обсягу роботи управлінських працівників інших підрозділів у напрямку здійснення відомчого контролю, що дає можливість зосередити зусилля на виконанні основних функцій, а негатив може виявлятися у викривленні пріоритетів, перевищенні ролі спеціально створених контролюючих підрозділів у діяльності митних органів та невиправданому збільшенні їх чисельності.

Своєчасне внесення змін в організаційну структуру, аналіз та оперативні зміни повноважень спеціальних служб, установ і підрозділів митних органів зменшить кількість випадків недоцільного збільшення й бюрократизації служб, установ і підрозділів, не включених у реалізацію основних завдань, та зменшить ризик виникнення подібних ситуацій у розвитку Держмитслужби.

Підсумовуючи вищевикладене, контроль у митній службі України можна визначити як перевірочну (контрольну) діяльність відомчого характеру, змістом якої є виконання правоохоронної, правовідновної, аналітично-інформаційної та виховної функції управління в митній службі, яка здійснюється з метою забезпечення законності та підвищення ефективності її діяльності шляхом: отримання об'єктивної інформації про функціонування, системи щодо стану виконання управлінських рішень та реалізації митної справи; правильного застосування норм митного законодавства працівниками митної служби; профілактики (запобігання) правопорушень серед особового складу митної служби; припинення порушень та притягнення винних до відповідальності; надання допомоги підконтрольній структурі (посадовій особі) у відновленні порядку на об'єкті; усунення хиб та недоліків у діяльності органів та вдосконалення управління в системі.

Таким чином, контроль у системі митної служби наповнений змістом правоохоронного, правовідновного, аналітично-інформаційного та виховного характеру і має певні особливості, пов'язані зі специфікою сфери діяльності. Крім того, зазначений вид контролю має велике значення як у забезпеченні законності та

дисципліни у діяльності митних органів, так і в підвищенні ефективності діяльності всієї митної служби України.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.