Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Митний контроль

Митний контроль також називають функціональним, але загальноприйнятим є термін "митний контроль". Митний контроль є одним з основних завдань митної служби України.

Митний контроль визначено як сукупність заходів, що здійснюються уповноваженими на те посадовими особами митних органів з метою забезпечення додержання державними органами, підприємствами та їх службовими особами, а також громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів. Він запроваджується митними органами (в особі їх посадових осіб) стосовно товарів, транспортних засобів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України юридичними й фізичних особами.

Суб'єктами митного контролю є митні органи України та їх посадові особи, а фізичні та юридичні особи, які мають відношення до товарів, переміщуваних через митний кордон України (власники товарів, або особи, які діють за їх дорученням, декларанти, брокери, перевізники вантажів), а також самі ці товари та інші предмети транспортні засоби й документи є об'єктами митного контролю.

Митний контроль, будучи функціональною діяльністю митних органів, забезпечений нормами митного кодексу (МК) України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Президента України, а також відомчими нормативно-правовими актами митної служби України. У МК України визначені: поняття, форми, тривалість, особливі процедури митного контролю, місця, де він має здійснюватись (зони митного контролю), порядок створення таких зон, основні питання забезпечення їх режиму тощо (розділ 2 МК України).

У контрольній діяльності митних органів основною, як правило, є захисна функція, що проявляється у відверненні можливих недоліків, порушень митних правил, здійснення контрабанди, покарання винних та відновлення порушеної рівноваги в галузі здійснення митної справи.

Функція контролю за додержанням законодавства не існує окремо від інших функцій митних органів, вона тісно переплітається з ними, можна також зазначити, що запровадження більшості з функцій, покладених на митні органи, таких як: захист економічних інтересів України; митне оформлення; стягнення платежів; захист інтересів споживачів товарів тощо - взагалі неможливе без здійснення позавідомчої контрольної діяльності. Отже, зовнішня контрольна діяльність митних органів - це реалізація не однієї окремої функції державного органу, а цілого блоку функцій.

Зовнішню контрольну діяльність митних органів здійснюють спеціально створені в митницях оперативні підрозділи (митні пости, вантажні відділи, відділи оформлення несупроводжуваного багажу, відділи оформлення транспортних засобів, пасажирські та поштові відділи, а також відділи митних платежів, відділи тарифів і митної вартості, відділи номенклатури тощо), які спеціалізуються на здійсненні митного контролю та оформленні товарів, транспортних засобів та інших предметів, які переміщують через митний кордон України юридичні та фізичні особи. У зв'язку з цим зовнішня контрольна діяльність відповідно до спеціального статусу митних органів має певні особливості. Безумовним є й те, що напрямки роботи підрозділів митних органів обумовлюють і напрямки відомчого контролю за цією роботою.

Таким чином, як позавідомча (функціональна), так і відомча контрольна діяльність митних органів має свої особливості (є такою, що за певними напрямками відрізняється від контрольної діяльності будь-якого іншого органу державної виконавчої влади). Це обумовлено сферою та напрямками діяльності митної служби. На будь-якій стадії реалізації завдань митної служби присутня контрольна діяльність, як у здійсненні позавідомчого, так і відомчого контролю. Неможливо відокремити контрольну діяльність від здійснення інших функцій, покладених на митні органи, тому що контрольна діяльність митних органів охоплює широке коло організаційних та методичних питань, які стосуються багатьох елементів митної справи.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.