Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Діловодство за зверненнями громадян у митній службі

Види звернень. вимоги до їх розгляду

Розгляд письмових звернень і особистий прийом громадян - це важлива ділянка в роботі Державної митної служби України та її органів, оскільки є засобом здобуття інформації про недоліки в діяльності цих органів, формою зміцнення й розширення зв'язків із широкими верствами населення, дійовим механізмом розвитку й удосконалення митної справи в Україні. Для належної організації та подальшого вдосконалення цієї роботи розроблено Порядок розгляду звернень громадян у Держмитслужбі України, інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях, затверджений наказом Держмитслужби України від 10.08.2004 р. № 584.

Діловодство щодо звернень громадян у митній службі здійснюється окремо від інших видів діловодства й покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб або підрозділ органу митної служби.

У роботі з письмовими й усними зверненнями громадян потрібно забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний їх розгляд.

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення громадян, котрі надходять до органів митної служби, підлягають обов'язковій класифікації за видами.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, в якому висловлюються побажання, рекомендація, що стосуються органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб.

Заява (клопотання) - звернення громадян задля реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліків у діяльності підприємств, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також висловлення думок з покращання їх діяльності.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод.

Скарга - звернення з вимогою поновлення прав та законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Звернення може бути подане особисто як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне) чи надіслане поштою.

Письмове звернення без зазначення місця проживання автора, не підписане ним, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Рішення про визнання зверненням анонімним приймає в Держмитслужбі України начальник Управління справами або посадова особа, яка його заміщує, за поданням начальника відділу документального забезпечення Управління справами, в інших органах митної служби - начальник загального відділу (канцелярії) за поданням працівника, який веде діловодство за зверненнями громадян.

Усі звернення громадян, котрі надійшли поштою або подані на особистому прийомі, мають прийматися, попередньо розглядатися й централізовано реєструватися в день їх надходження.

Первинний розгляд письмових звернень громадян проводиться керівниками органів митної служби або їх заступниками відповідно до повноважень.

Щодо кожного звернення, не пізніше ніж у п'ятиденний строк із дня отримання має бути прийняте одне з таких рішень:

1) прийняти до провадження;

2) передати на вирішення в підвідомчий орган митної служби (з одночасним повідомленням заявника);

3) надіслати за належністю до іншого відомства (якщо питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції митної служби, про що одночасно повідомляється заявнику);

4) залишити без розгляду за наявності підстав, визначених у ст. 8 Закону України "Про звернення громадян".

Звернення розглядаються й щодо них приймаються рішення в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, котрі не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Особистий прийом громадян проводиться в усіх органах митної служби керівниками й посадовими особами, які мають приймати рішення з відповідних питань. Особистий прийом проводиться регулярно, з чітким дотриманням графіка, в установлені дні й години, у зручний для громадян час.

Особистий прийом громадян керівництвом Держмитслужби проводиться за місцем проживання громадян з організацією виїзних '' днів-приймалень ".

У митній службі систематично проводиться аналіз та узагальнення звернень громадян, за результатами яких складається аналітична довідка. Результати аналізу звернень громадян використовуються при перевірках роботи органів митної служби і є предметом розгляду на колегії Держмитслужби та оперативних нарадах

керівників.

Особливого значення в цій роботі набуває контроль з боку керівників за роботою зі зверненнями громадян: увага звертається на об'єктивність перевірки фактів, котрі зазначені у зверненнях, законність і обґрунтованість прийнятих за ними рішень, на повноту розгляду порушених питань, своєчасність надання відповідей заявникам.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.