Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Вимоги до кадрів митної служби

Митна служба є різновидом державної служби, якій притаманні всі риси та принципи державної служби. Разом з тим митна служба має свої особливості, котрі обумовлені характером здійснюваних завдань та функцій. До основних особливостей митної служби належать такі:

1. На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями,

освітнім рівнем і станом здоров'я виконувати завдання, покладені на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.

2. Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину.

Посадові особи митної служби України, визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину, звільняються із служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях.

3. Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, приймають Присягу державного службовця.

Працівники, яким вперше присвоюється спеціальне звання митної служби України, приймають Урочисте зобов'язання працівника митної служби України.

4. Посадові особи митної служби України проходять атестацію. Порядок проведення атестації визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митної служби України відповідно до займаних посад і стажу роботи.

6. Правовий статус посадових осіб митної служби України, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, МКУ, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".

7. Порядок і умови прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, порядок і умови проходження служби, просування посадових осіб по службі, оплати та стимулювання праці в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях визначаються законодавством України, зокрема спеціальним нормативним актом — Положенням про порядок і умови проходження служби в митних органах України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.1993 р. №97.

8. У митній службі України діє Дисциплінарний статут.

9. Для виконання службових обов'язків працівники митної служби наділені спеціальними державно-владними повноваженнями. Вони мають право застосовувати заходи адміністративного та іншого державного примусу аж до застосування зброї.

10. Для посадових осіб митної служби законом установлені додаткові гарантії безпеки під час виконання службових обов'язків Посадові особи митної служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню.

Усі ці особливості митної служби обумовлюють вимоги до особового складу митної служби. Можливість застосування заходів державного примусу накладає на посадових осіб митної служби підвищену відповідальність за наслідки прийнятих рішень та дій. Особливо важливе значення в діяльності посадових осіб митної служби має суворе дотримання законності. Посадові особи органів митної служби зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, Митним кодексом і законами України.

Названі раніше специфічні особливості діяльності посадових осіб митної служби визначають набір вимог до їх особистих, моральних, ділових та професійних якостей.

Первинні (вихідні) необхідні якості можна виділити:

у загальнокультурному аспекті — загальна підготовка; цільові й ціннісні життєві орієнтації; досвід спілкування з людьми; певні етичні й естетичні навички; культура мови;

у діловому (професійному) аспекті - компетентність у питаннях управління, у відповідній (за керованими об'єктами) сфері митної справи; трудова активність, вивірена практикою; досвід суспільної та державної діяльності; дисциплінованість, відповідальність за результати праці; уміння підвищувати свою кваліфікацію, об'єктивно та критично оцінювати свою поведінку, результати службової діяльності;

в особистішому плані - моральна стійкість, чесність, самостійність, рішучість, ініціативність, комунікабельність, надійність тощо.

Важливе значення мають якості, що здобуваються, виникнення яких свідчить про здатність людини самовдосконалюватися і про позитивний діловий та соціально-психологічний мікроклімат у колективах митної служби. Можна виділити такі якості:

у загальнокультурному аспекті - знання історії країни, митної справи й основних інтелектуальних цінностей сучасності; ораторська майстерність, навички проведення масових заходів; почуття лідерства і відповідальності за нього; здатність масштабно мислити;

ділові — організованість; уміння направляти і контролювати діяльність інших; наполегливість і послідовність у реалізації поставлених завдань; відмінна правова та спеціальна підготовка, а також уміння ефективно застосовувати здобуті знання у повсякденній роботі; обізнаність у досягненнях соціального та науково-технічного прогресу і їх використання на практиці; вміння зберігати державну та службову таємницю;

особисті - мужність; принциповість; здатність протистояти кон'юнктурі й особистій вигоді; уміння переконувати; зразкова поведінка в будь-яких ситуаціях.

Важливо підкреслити також необхідність розвитку і розгортання якостей у міру просування за ієрархією служби (кар'єри).

Звичайно, дати повний перелік якостей, бажаних для кожної посадової особи митної служби, дуже важко. Але проблема існує, вона дуже актуальна і має бути досліджена наукою.

Діяльність з кадрового забезпечення належить до допоміжних, ресурсних. Вона, як і будь-яка інша управлінська діяльність, має інформаційний, організаційний, правовий, матеріально-технічний напрямки.

Керівник будь-якого рівня зобов'язаний працювати з кадрами, спираючись на свої знання теорії управління, психології, педагогіки та вміння діяти відповідно до закону та підзаконних нормативних актів.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.