Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Криза в інвестиційній сфері і створення сприятливого інвестиційного клімату

інвестиційна сфера економіки - це комплекс галузей і виробництв, фінансово-кредитних установ і інших інституціональних суб’єктів інвестиційної діяльності, де обертається довгостроковий інвестиційний капітал з метою розширеного відтворювання основних фондів. У державі з ринковою економікою це не тільки матеріальне виробництво, а й ті галузі сфери обслуговування, інвестиції в які дають реальний приріст національного доходу.

Інвестиційне середовище вимагає поглибленого дослідження, оскільки воно відіграє ключову роль в економіці держави. Тільки за допомогою реальних інвестицій можна забезпечити структурну перебудову народного господарства, науково-технічний прогрес і рішучий підйом економіки держави. Разом з тим, протягом багатьох років інвестиційна сфера впливала на економіку України дестабілізуюче через величезне незавершене будівництво, збільшуючи дефіцит державного бюджету, поглинаючи і заморожуючи без будь-якої віддачі масу матеріально-технічних і фінансових ресурсів. Через технічне і моральне старіння основних виробничих фондів, терміни служби яких у багать галузях досягали 30-ти і більше років, величезні понаднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей (неліквідів) В ПРОМИСЛОВОСТІ В 90-Х рок стався спад виробництва і, як наслідок, скорочення обсягів вкладення в інвестиційну сферу.

Цей період характеризується майже повним розкладанням інвестиційної сфери, падінням обсягів інвестицій як централізованих, державних, так І здійснюваних за рахунок фондів підприємств недержавних форм власності. У ті роки структурна перебудова економіки України тільки декларувалася зростала матеріале-, енерго- і фондоємність продукції, була відсутня інвестиційна привабливість галузей і регіонів як для внутрішніх, так і для іноземних інвестицій.

Створення в Україні сприятливого інвестиційного клімату сприятиме подоланню кризових явищ в інвестиційній сфері.

Інвестиційний клімат держави - це сукупність політичних, правових, економічних і соціальних умов, що забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.Сприятливий інвестиційний клімат покликаний забезпечити захист інвестора від інвестиційних ризиків (непередбачених фінансових втрат капіталу і прибутків). Сукупність інвестиційних ризиків всебічно характеризує інвестиційний клімат від самого несприятливого до найбільш сприятливого. Чинники, що забезпечують подолання або зниження ризиків, формують інвестиційний клімат (табл. 1-1)Чинники, які формують інвестиційний клімат

Групи чинників

Політична воля адміністрації
Чинники

Створення загальних умов для притоку інвестицій Валютне регулювання Досягнення стійкості національної валюти Забезпечення інвестиційного рейтингу
Правове полеЗаконодавство про інвестиційну діяльність Регулювання зовнішньоекономічної діяльності Створення земельного законодавства Законодавство про підприємництво
Інвестиційна активність населенняВиконання державної програми приватизації Зміна структури форм власності Мотивація фізичних і юридичних осіб відносно процесів приватизації
Стан Функціонування фондової біржі інвестиційного Стан ринку капіталів і інвестиційних товарів ринку [Наявність інфраструктури тендерів
(Режим іноземного інвестування Статус іноземного Умови реєстрації іноземних інвестицій і інвестора підприємств. Наявність вільних економічних і офшорних зон
Стан фінансово кредитної системиінвестиційна діяльність банків, її рівень Діяльність банків як інвесторів рівень розвитку і функціонування банківської системи
Рівень розвитку продуктивних силСтруктура виробничого потенціалу нвесгиційка привабливість регіонів і галузей нвестиційна діяльність міжгалузевих корпорацій
Рівень розвитку інвестиційної сферирівень розвитку будівельного комплексу система матеріально-технічного і забезпечення інвестицій /мови комплектації галузі вітчизняним імпортним обладнанням


Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.