Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Політика держави по залученню іноземних інвестицій

Державна політика в галузі іноземних інвестицій проводиться Кабінетом Міністрів спільно з Національним банком і регулюється Верховною

Радою України.

Для іноземних інвестицій в пріоритетні галузі

економіки і соціальної сфери з метою заохочення іноземних інвесторів можуть встановлюватися додаткові пільги, але разом з тим законами України визначаються території, на яких, виходячи з вимог національної безпеки, діяльність іноземних інвесторів обмежується або забороняється.

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації, а їх реквізиція може бути здійснена тільки у випадках стихійного лиха. і навіть в цих випадках передбачені оскарження в судах і компенсації. Причому всі витрати і збитки іноземних інвесторів відшкодовуються з держбюджету або інших джерел, що встановлюються КМУ в. поточних ринкових цінах на основі оцінок незалежних аудиторів, і у тій валюті, в якій здійснювалися інвестиції або якійсь іншій, прийнятній для інвестора.

З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму інвестицій, що компенсуються, нараховуються відсотки, відповідні до тих, за якими лондонскі банки на ринку євро- валют надають позики першокласним клієнтам.

У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення своїх

інвестицій протягом шести місяців, а також прибутків з них у грошовій або речовій формі за реальними ринковими цінами, що склалися на момент припинення інвестиційної діяльності.Після сплати обов’язкових зборів, платежі податків іноземним інвесторам гарантується безпе решкодний переказ за кордон вилучених на зая них основах коштів у іноземній валюті. Поряд переказу встановлюється НБУ. Доход або прибуток від інвестиції іноземний інвестор має право реінвестувати в економіку України у будь-якій валюті, а також зберігати їх на поточних розрахункових рахунках або на депозитах.

Іноземні інвестори мають право придбати паї цінні папери відповідно до валютного законодавств і законів про цінні папери і фондову біржу, бра участь у приватизації майна державних підприємствах і незавершеного будівництва, в конкурсах і аукціону Надання майна в оренду іноземним інвесторам і суму більше за 10 млн доларів здійснюється за дозволом Фонду держмайна України.

З іноземними інвесторами можуть укладати концесійні договори на розробку корисних кого лин, дія яких обмежена 99 роками, а також і оренду землі (на термін до 50 років).

Інвестиційний клімат для іноземного інвесторі в Україні переважно визначається впливом таки чинників, як політична, правова і економічна не стабільність. З цієї причини Україну розгляданні за рубежем як зону підвищеного ризику для велй ких інвестицій.

Закон України «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні» спрямований на посилення притоку іноземного капіталу в пріоритетні сфери економіки країни шляхом надання різного роду страхових гарантій, поліпшення правового реіулювання іноземного інвестування, розвитку і вдосконалення інфраструктури міжнародного бізнесу, інших передумов іноземного інвестування.

У задачі «Програми» входить залучення додаткових джерел інвестування прогресивних структурних зрушень і інших якісних перетворень в економіці України за рахунок коштів іноземних інвесторів, формування експортного потенціалу, зростання технічного рівня виробництва, скорочення енергоємності продукції, потреб підприємств в сировині, ліквідації диспропорцій, що виникають на внутрішньому ринку країни.

Пріоритетними сферами для іноземних інвестицій відповідно до «Програми» є наступні галузі:

- агропромисловий комплекс;

- легка промисловість;

- лісопромисловий комплекс;

- машинобудування;

- медична промисловість;

- паливно-енергетичний комплекс;

- транспортна інфраструктура;

- зв’язок;

- хімічна і нафтохімічна промисловість; соціальна інфраструктура.

При вкладенні коштів у ці галузі іноземні інвестори користуються пільгами, які можуть бути

застосовані при іноземному інвестуванні пріорите тних галузей при виконанні наступних умов:

- іноземні інвестиції повинні сприяти СТВОренню нових робочих місць;

- вкладення повинні здійснюватися в рєсурсозберігаючі і економічно безпечні технології, opj,. товані на найбільш раціональне використання сировинної бази України;

- сприяти зниженню енерговитрат на одщ цю продукції, що виготовляється;

- продукція, що виготовляється на ПІДПрие ствах з іноземними інвестиціями, повинна бути конкурентоздатною на міжнародних ринках.

Неодмінною умовою формування сприятливі передумов для припливу іноземних інвестицій буї розвиток ринкової інфраструктури міжнародної бізнесу, для чого передбачається:

- істотно поліпшити роботу таких учасників

інвестиційної діяльності, як фондові біржі, комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні компанії і інвестиційні фонди, консалтингові і аудиторські фірми;

- створити державний реєстр іноземних іня сторів і банк даних про об’єкти іноземного інве стування в Україні;

- створити Український банк реконструкції розвитку, на який покласти функції щодо пільгового кредитування і фінансування проектів, національну страхову компанію щодо страхування позиків вітчизняних і іноземних інвесторів;

здійснити організацію статистичної звітності по іноземні інвестиції, удосконалити систему обліку відповідно до міжнародних принципів, організувати публікацію на іноземних мовах нормативних актів України і іншої інформації, яка цікавить іноземних інвесторів;

- визначити учбові заклади в Україні і за кордоном для підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, які працюють над проблемами залучення

іноземних інвестицій в Україну.

Важливу роль у розширенні іноземного інвестування повинно зіграти агентство міжнародної співпраці і інвестицій, основна задача якого складається з наданні допомоги підприємцям України в пошуках іноземного партнера, в правильному оформленні документів інвестиційної заявки, техніко-економічного обгрунтування, складанні бізнес-плану, розробці інвестиційного проекту за методологією, прийнятою в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Особливу важливість має Закон України «Про правовий статус іноземців». У ньому шдтверджу- j еться право іноземних громадян як фізичних осіб займатися інвестиційною діяльністю. Законом передбачена рівність прав і обов’язків усіх суб’єктів у сфері економічної діяльності.

Світова практика свідчить про ефективність імпорту капіталу шляхом створення вільних (оф-

шорних) зон.

Законодавство України виділяє спеціальні (вільні) економічні зони без обмеження характеру їх діяльності. Згідно з Законом «Про загальні умови ство-

рення і функціонування спеціальних (вільних) помічних зон» і Декретом Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» роз лена Концепція створення спеціальних (вільї економічних зон в Україні, яка передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату в ВЕЗ.

На першому етапі реалізації концепції визі доцільним створювати спеціальні (вільні) еконо мічні зони різних типів, віддаючи перевагу локальним (точковим) зонам, які розміщуються в ме невеликих територій міст (районів).

Потім, на другому етапі, прогнозується створення багатофункціональних зон в межах корд окремих регіонів, зон міжнародного типу на суверенних територіях декількох держав.

Вільна економічна зона - це обмежена частина території країни, для якої характерний специфічний режим функціонування економічних суб'єктів Механізм функціонування ВЕЗ, як правило, включає специфічний економічний, організаційний, податковий, митний і правовий статус господарських субєтів і всієї ВЕЗ. Відповідно до цього механізм функ нування ВЕЗ включає:

- інвестиційний клімат; ,

- валютно-фінансовий і митний режим;

- організаційно-правовий режим.

Загальні умови універсальні для вільних зі

пов’язані з так званими «нульовими витратам? зниженням податків на прибуток або їх скасували Можливе зниження податків на індивідуальні прибуток, на переказ прибутків за кордон, над

ня пІЛЬГОВИХ Кредитів, тимчасове скасування сплати податків хозяйнуючим суб’єктам. Передбачається також довгострокове кредитування у національній також цільові субсидії або пільгові позики, повернення раніше виплачених податкових сум у випадках коли інвестиції спрямбвують в пріоритетні галузі. Додатковою перевагою є можливість самостійно встановлювати терміни і порядок амортизації основних коштів.

Специфічні умови створюються з метою зниження можливого негативного впливу слабких сторін ВЕЗ, наприклад у разі невигідного географічного положення, недостатності соціальної інфраструктури, а також для прискорення розвитку окремих напрямків формування ВЕЗ, наприклад сфери послуг, підготовки кадрів робочих необхідної кваліфікації і т. ін.

Як правило, в ВЕЗ податки нижче, ніж у приймаючій державі.

Як правило, в зоні передбачається розвиток спільного підприємництва як іноземних, так і національних партнерів з позазональних територій з метою забезпечення технічного і інформаційного обміну. Для цього вводиться послаблений податковий режим для спільних підприємств зі значною часткою капіталу іноземних інвесторів (понад 40%).

Вільні банківські зони, або зони пільгового банківського підприємництва, можуть існувати як окремо, так і з’єднувати ВЕЗ.

Вільні банківські зони — це порівняно невеликі території, де діє особливий економіко-правовий

режим - різного роду організаційні, митні, податкові, амортизаційні і інші пільги для вітчизняних і зарубіжних банків та інших фінансово-кредитних установ.

Офшорна зона передбачає операційну діяльність банківських і інших фінансово-кредитних установ (національних і іноземних) зі своїми партнерами-нерезидентами, як юридичними та фізичними овобами, у іноземній для даної кра| валюті. При цьому інвестиційний ринок ізолюється від зовнішнього (міжнародного) шлях відокремлення рахунків резидентів від рахунку нерезидентів за допомогою використання різних пільг. Таким чином, фінансово-кредні установи офшорної зони тільки використовуй територію країни для проведення операцій Л межами і не є частиною її фінансовокредитні системи. В

Перша в Україні вільна економічна зона «Я ваш» створена Указом Президента від ЗО чсрвня 1995 р. Зона знаходиться в адміністративне кордонах міст Красноперекопськ, Армянсьєкого Красноперекопского району Автономної Республіки Крим. Для підприємств, працюючих в зоні податки знижуються в середньому на 60% по відношенню до ставок, діючих в Україні. Для інвесторів з країн СНД, що створюють свої під приємства в зоні, передбачене повне звільненій від усіх платежів за умови реінвестування ви робництва.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.