Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Фінансовий ризик як об’єкт управління

Отримання прибутку завжди ставиться в ність від ризику. Ризик і прибуток ЯВЛЯЮТЬ собою дві взаємопов’язані і взаємообумовлені фінансові категорії.

Під ризиком розуміють можливу втрат, яка витікає з специфіки тих або інших природи і видів діяльності людини.

Ризик - це імовірність несприятливого тату. Різні інвестиційні проекти мають різну цк ризику, високоприбутковий варіант вкладення капіталу може виявитися настільки ризикованим, як говорять, «гра не стоїть свічок». І

Ризик - це економічна категорія. Як економна категорія він являє собою подію, яка може статися або не статися. У разі здійснення такої можливі три економічних результати: негативні (програш, збиток); нульовий; позитивний (виграш вигода, прибуток).

Звичайно, ризику можна уникнути просто від хилитися від заходу, пов’язаного з ризиком. Одна для підприємця уникнення ризику часто означає відмову від можливого прибутку.Ризиком можна управляти, тобто використовувати різні заходи, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ринкової події і вживав заходи щодо зниження міри ризику. Ефективніша

організації управління ризиком багато в чому визначаються класифікацією ризику.

Під класифікацією ризиків слід розуміти їх розподіл на групи за деякими ознаками для досягнення певної мети. Науково обгрунтована класифікація ризиків дозволяє чітко визначити 13 кожного ризику в їх загальній системі. Вона створює можливості для ефективного застосування відповідних методів і прийомів управління риском Кожному ризику відповідає свій прийом управління

Класифікаційна система ризиків вміщує в себе категорії, групи, види, підвиди і різновиди ризиків.

У залежності від можливого результату (ризикової події) ризики можна поділити на дві великі групи: чисті і спекулятивні.

Чисті ризики означають можливість отримання негативного або нульового результату. До цих ризиків відносяться: природньо-природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торгові).

Спекулятивні ризики виражаються в можливості отримання як позитивного, так і негативного результату. До них відносяться фінансові ризики, які є частиною комерційних ризиків.

У залежності від основної причини виникнення (базисна або природна ознака) ризики діляться на природні, екологічні, політичні, транспортні і комерційні.

До природних відносяться ризики, пов’язані з виявом стихійних сил природи: землетрус, повінь, буря, пожежа, епідемія і т. ін.

Екологічні ризики це ризики, пов’язані з забрудненням навколишнього середовища.

Політичні ризики пов'язані з політичною ситуацією в країні і діяльністю держави. Виникають при порушенні умов виробничого процесу за причинами, які безпосередньо; жать від господарюючого суб’єкта. До політичних ризиків відносяться:

- неможливість здійснення господарської діяльності внаслідок військових дій, революції її загострення внутрішньополітичної ситуації в країні, націоналізації, конфіскації товарів, введення ембарго, через відмову нового уряду виконуй прийняті попередниками зобов'язання і т. ін.

- введення відстрочки (мораторію) на зовнішні платежі на певний термін у зв’язку з настанням надзвичайних обставин (страйк, війна і т. п.);

- несприятлива зміна податкового законодавства;

- заборона або обмеження конверсії національної валюти у валюту платежу.

Транспортні ризики - це ризики, пов’язані: перевезеннями вантажів транспортом: автомобіль ним, морським, річковим, залізничним і т. п. Комерційні ризики являють собою небезпеці втрат в процесі фінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результату від даної комерційної операції.

За структурною ознакою комерційні ризики ді ляться на майнові, виробничі, торгові, фінансові

Торгові ризики являють собою ризики, пов’яза- зі збитком внаслідок затримки платежів, відмови від платежу в період транспортування товару,

непостачання товару і т. ін.

Фінансові ризики пов’язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).

Фінансові ризики поділяються на два види:

- ризики, пов’язані з купівельною здатністю грошей;

- ризики, пов’язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).

До ризиків, пов’язаних з купівельною здатністю грошей, відносяться наступні різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики, ризик ліквідності.

Інфляційний ризик - це ризик того, що при зростанні інфляції грошові прибутки знецінюються з точки зору реальної купівельної здатності швидше, ніж зростають.

Дефляційний ризик - це ризик того, що при зростанні дефляції відбувається падіння рівня цін,

погіршення економічних умов підприємства та зниження прибутків.

Валютні ризики являють собою небезвалютних втрат, пов’язаних зі зміною курс іноземної валюти по відношенню до іншої при веденні зовнішньоекономічних, кредитних валютних операцій.

Ризики ліквідності - це ризики, пов’язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їх якості споживчої вартості.

Інвестиційні ризики включають в себе наступні підвиди ризиків:

- ризик упущеної вигоди;

- ризик зниження прибутковості;

- ризик прямих фінансових втрат.

Ризик упущеної вигоди - це ризик непрямого (побічного) фінансового збитку (® отриманий прибуток) внаслідок нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування і т. п.).

Ризик зниження прибутковості може виниклі ти внаслідок зменшення розміру відсотків і дші дендів за портфельними інвестиціями, внескам і кредитами.

Портфельні інвестиції пов’язані з формуванням інвестиційного портфеля і являють собою придбав ня цінних паперів і інших активів.

Ризик зниження прибутковості включає в себе наступні різновиди: відсоткові ризики і кредиті ризики.

До кредитного ризику відносить також ризик такої події, при якій емітент, що випустив боргові цінні папери, виявиться не в змозі виплачувати відсотки по них або основну суму боргу- Кредитний ризик може бути також різновидом ризиків прямих фінансових втрат.

Ризики прямих фінансових втрат включають в себе наступні різновиди: біржовий ризик, селективний ризик, ризик банкрутства, а також кредитний ризик.

Біржові ризики являють собою небезпеку втрат від біржових операцій. До цих ризиків відносяться: ризик неплатежу за комерційними операціями, ризик неплатежу комісійної винагороди і т. ін.

Селективні ризики - це ризики неправильного вибору способу вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування порівняно з іншими видами цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.