Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Способи оцінки міри ризику

у господарській ситуації на будь-яку дію завжди є протидія. До протидій відносяться: катастрофа, пожежа й інші природні явища, війна, страйк, різні конфлікти в трудових колективах, конкуренція, порушення договірних зобов’язань, зміна попиту, аварії, крадіжки і т. ін. Підприємець у процесі своїх дій повинен вибрати таку стратегію, яка дозволить йому зменшити міру протидії, що, в свою чергу, знизить і міру ризику.

3 урахуванням викладеного вище можна зробити загальний висновок, що ризик має математично виражену імовірність настання втрат, яка спирається на статистичні дані і може бути розрахована І з досить високою мірою точності.

І Щоб кількісно визначити величину ризику, не обхідно знати всі можливі наслідки окремої дії і

Імовірність їх виникнення.

Імовірність означає можливість отримати певного результату. Стосовно економічної теорії імовірності ЗВОДЯТЬСЯ ДО ВИзначень імовірності настання подій і до вибору - можливих подій самої переважної події, виходячи з найбільшої величини математичного очікування Інакше кажучи, математичне очікування якої-небудь події дорівнює абсолютній величині цієї події, помноженій на імовірність її настання.Імовірність настання події може бути визначена об’єктивним або суб’єктивним методом.

Об’єктивний метод визначення імовірності заснований на обчисленні частоти, з якою відбувається дана подія.

Суб’єктивний метод визначення імовірності заснований на використанні суб’єктивних критеріїв які базуються на різних припущеннях. До таких припущень можуть відноситися - думка і особистий досвід оцінювача, оцінка експерта, думка фінансового консультанта і т. п. Коли імовірність визначається суб’єктивно, то різні люди можуть встановлювати різне її значення для однієї і тієї події і робити кожний свій вибір.

Важливе місце при цьому займає експертна оцінка, або проведення експертизи, обробка і використання її результатів при обгрунтуванні значення імовірності.

Прийняття експертної оцінки являє собою комплекс логічних і математико-статистичних методів і процедур, пов’язаних з діяльністю експерта з переробки необхідної для аналізу і прийняття рі-

Очікуване значення - це значення величини події пов’язане з невизначеною ситуацією.

Середнє очікуване значення є середньозваженим для всіх можливих результатів, де імовірність кожного результату використовується як частота або вага відповідного значення. Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми чекаємо в середньому.

Середня величина являє собою узагальнену кількісну характеристику і не дозволяє прийняти рішення на користь якого-небудь варіанту вкладення капіталу.

Для остаточного прийняття рішення необхідно виміряти коливання показників, або визначити міру мінливості можливого результату.

Коливання можливого результату являє собою міру відхилення очікуваного значення від середньої величини.

Для цього на практиці звичайно застосовуються два близько пов’язаних критерії: дисперсія і середнє квадратичне відхилення.

Дисперсія являє собою середньозважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних.

Середнє квадратичне відхилення вказується в тих же одиницях, в яких вимірюється ознака. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення вимірювачами абсолютної коливаності.

Для аналізу звичайно використовують коефіцієнт варіації. Він являє собою відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної і показує міру відхилення отриманих значень.

Коефіцієнт варіації є відносною величиною тому на його розмір не впливають абсолютні значення показника, що вивчається. З його допомогою можна порівнювати навіть коливання ознак, виражених в різних одиницях вимірювання. Коефіцієнт варіації може змінюватися 0 до 100%. Чим більше коефіцієнт, тим сильніше коливання.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.