Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Сутність і зміст ризик-менеджменту

Ризик - це фінансова категорія. Тому на міру; величину ризику можна впливати через фіна» вий механізм. Такий вплив здійснюється за допомогою прийомів фінансового менеджменту і особливої стратегії. У сукупності стратегія і прийом утворюють своєрідний механізм управління ризі ком, або ризик-менеджмент.

В основі ризик-менеджменту лежать цілеспрямований пошук і організація роботи по зниженні) міри ризику, мистецтво отримання і збільшена доходу (виграшу, прибутку) в невизначеній господарській ситуації.

Кінцева мета ризик-менеджменту відповідає функції підприємництва. Вона полягає в отриманні прибутку при прийнятному отриманні співвідношенні прибутку і ризику. Для підприємця являє собою систему управління ризиком і економічними відносинами, які дать у процесі цього управління. Ризик менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління.

ПІД стратегією управління розуміються напрям і спосіб використання коштів для досягнення поставленої мети. Цьому способу відповідає певний набір правил і обмежень для прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення які не суперечать прийнятій стратегії. Після досягнення поставленої мети стратегія як напрям і засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії.

Тактика - це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Задачею тактики управління є вибір оптимального рішення і найбільш прийнятних в даній господарській ситуації методів і прийомів управління.Ризик-менеджмент як система управління складається з двох підсистем: керованої підсистеми (об’єкта управління) і керуючої підсистеми (суб’єкта управління).

Об’єктом управління в ризик-менеджменті є ризик, ризикові вкладення капіталу і економічні відносини між господарюючими суб’єктами в процесі реалізації ризику. Це відносини між страху

вальником і страховиком, позичальником і експедитором, між підприємцями (партнерами агентами) і т. ін.

Суб’єкт управління в ризик-менсджмент

спеціальна група людей (фінансовий менеджмент фахівець зі страхування і інші), яка за допомогою різних прийомів і способів управлінського здійснює цілеспрямоване функціонування управління.

Інформаційне забезпечення функціонувати ризик-менеджменту складається з різного роду і інформації: статистичної, економічної, комерційної, фінансової і т. ін.

Ризик-менеджмєнт виконує певні функції. Розрізняють два типи функцій ризик-менеджмен-

- об’єкта управління;

- суб’єкта управління.

До функцій об’єкта управління в ризик-менеджменті відноситься організація розв’язання ризику, ризикових вкладень капіталу, роботи по зниженню величини ризику, процесу страхування ризиків, економічних відносин і зв’язків між суб’єкті ми господарського процесу.

До функцій суб’єкта управління в ризик-менеджменті відносяться прогнозування, організація, регулювання, координація, стимулювання, контроль.

Прогнозування в ризик-менеджменті являє собою розробку на перспективу змін фінансового га новища об’єкта загалом і його різних частин.

Організація в ризик-менеджменті являє сої об’єднання людей, які спільно реалізують я. Контроль в ризик-менеджменті являє собою перевірку організації роботи по зниженню міри ри- шку. Контроль передбачає аналіз результатів заходів щодо зниження міри ризику.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.