Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Організація ризик-менеджменту

Організація ризик-менеджменту являє собою систему заходів, спрямованих на раціональне постачання всіх його елементів в єдиній технології процесу управління ризиком.

Першим етапом організації ризик-менеджменту є визначення мети ризику і мети ризикових вкладень капіталу. Мета ризику - це результат, який необхідно отримати. їм може бути виграш, прибуток і т. п. Ціллю ризикових вкладень капіталу є отримання максимального прибутку.

Другим етапом в організації ризик-менеджменту є отримання інформації про навколишнє оточення, яка необхідна для прийняття рішення на користь тієї або іншої дії. На основі аналізу такої інформації і з урахуванням цілей ризику можна правильно визначити імовірність настання події, страхової події, виявити міру ризику і оцінити його вартість.

На третьому етапі організації ризик-менеджменту на основі інформації про навколишнє середовище імовірності, міри і величини ризику розробляють різні варіанти ризикового вкладення капіталу і проводиться оцінка їх оптимальяості шляхом зіставлення очікуваного прибутку і величини ризику.

На четвертому етапі вибрають стратегічні прийоми управління ризиком, а також способи зниження міри ризику.П'ятим етапом організації ризик-менеджмент є розробка програми дій по зниженню ступ» ризику.

Шостим етапом є організація виконання програми.

Сьомим етапом є контроль виконання дай® програми.

На восьмому етапі проводять аналіз і оціню; результатів обраного ризикового рішення.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.