Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Прийоми ризик-менеджменту

Прийоми ризик-менеджменту являють собою

прийоми управління ризиком. Вони складаються з засобів розв’язання ризиків і прийомів зниження міри ризику. Засобами розв’язання ризиків є:

уникнення, утримання, передача.

Уникнення ризику означає просте ухилення від заходу пов’язаного з ризиком. Однак уникнення ризику для інвестора часто означає відмову від прибутку. Утримання ризику - це залишення ризику за івестором або на його відповідальності. Так, інвестор, вкладаючи венчурний капітал, зазделегідь левяений, що він може за рахунок власних коштів покрити можливу втрату венчурного капіталу.

Передача ризику означає, що інвестор передає відповідальність за ризик комусь іншому, наприклад, страховій компанії.

Зниження міри ризику - це скорочення імовірності і обсягу втрат.Для зниження міри ризику застосовуються різні прийоми, найбільш поширеними з яких є диверсифікація, придбання додаткової інформації про вибір і результати, лімітування, самострахування, страхування, хеджування, придбання контролю над діяльністю в пов’язаних областях.

Диверсифікація є процесом розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою, найбільш обгрунтованим і відносно менше витратоємним способом зниження міри фінансового ризику.

Диверсифікація - це розсіювання ризику. Однак вона не може звести інвестиційний ризик до нуля. Це пов'язано з тим, що на підприємництво впливають зовнішні чинники пов’язані з вибором конкретних об’єктів капіталу, отже, на них не впливає диверсифікація. До зовнішніх чинників ВІДНОСЯТЬСЯ Процеси які відбуваються в економіці країни загалом, військові дії, зміна відсоткових ставок по депозитах, кредитах в комерційних банках і т. ін. Ризик, зумовлений цими процесами, не можна зменшити за допомогою диверсифікації.

Таким чином, ризик складається з двох чисел тієї, що диверсифікується, і тієї, що не диверси фікується. Перший ризик, званий ще несистема тичним, може бути усунений шляхом його розсіювання, або диверсифікації. Інший ризик, званні ще систематичним, не може бути зменшенні диверсифікацією.

Інформація відіграє важливу роль в ризик-меджменті. Фінансовому менеджеру часто дов одиться ухвалювати ризикові рішення, коли результати вкладення капіталу не визначені і засновані на обмеженій інформації. Якби у нього була біла повна інформація, то він міг би зробити більш то ний прогноз і знизити ризик. Це робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Інвестор готовий заплатити за повну інформацію.

Вартість повної інформації розраховується я різниця між очікуваною вартістю якого-небу»

Найбільш важливим і найпоширенішим прийомом зниження міри ризику є страхування ризику. Сутність страхування виражається в тому, що інве- , тор хотів би відмовитися від частини своїх прибутків, щоб уникнути ризику, або він готовий заплатити за зниження міри ризику до нуля.

Хеджувант - це страхування ризиків від несприятливих змін цін на будь-які товарно-матеріальні цінності за контрактами і комерційними операціями, що передбачають постачання (продаж) товарів в майбутніх періодах.

Контракт, який служить для страховки від ризиків зміни курсів (цін), носить назву «хєдж». Господарюючий суб’єкт, що здійснює хеджуванням, називається «хеджером».

Існують ДВІ операції хеджування на підвищення і хеджування на пониження

Хеджування на підвищення, або хеджування купівлею, являє собою біржову операцію з підвищення термінових контрактів або опціонів. підвищення застосовується в тих випадках необхідно застрахуватися від можливого підвищення цін (курсів) у майбутньому. Він дозволяє оновити купівельну ціну набагато раніше, ніж придбаний реальний товар.

Хеджування на пониження, або хеджування дажем - це біржова операція з продажем тер вого контракту. Хеджер, що здійснює хеджуї на пониження, має намір здійснити в майбу му продаж товару, і тому, продаючи на бірж міновий контракт або опціон, він страхує се( можливого зниження цін в майбутньому.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.