Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Засоби реалізації інвестиційних проектів

Вибір засобу освоєння інвестицій залежить від інвестиційного проекту, що реалізується, джерел його фінансування.

Освоєння інвестицій у виробничі фонди здійснюється за допомогою підрядного, господарського або змішаного засобу.

Підрядний спосіб - це організаційна форма виконання робіт, виробництва продукції і надання послуг самостійними постійно діючими фірмами, підприємствами і організаціями на основі підрядиш договорів і контрактів між інвесторами і учасниками інвестиційної діяльності.

Підрядним способом можуть виконуватися будь- які види робіт: будівельні, монтажні, пусково-на-лагоджувальні, науково-дослідницькі, проектно-дослідницькі, ремонтні.

Підрядний договір може бути укладений на виробництво певного виду і обсягу продукції (тис. т. цегли, тис. м пиломатеріалів і т. п.), на виконання певного виду послуг, наприклад, на охорону об’єкта, на оформлення засновницьких документів і реєстрацію підприємства.У інвестиційній сфері предметом договору є інвестиційний проект або час підрядного проекту, вид або комплекс певних робіт. Цей спосіб тривалий час був домінуючим капітального будівництва, сприяв виділенню будівництва в самостійну галузь матеріального виробництва, впровадженню науково-технічного прогресу. Протягом тривалого періоду підрядним способом виконувалося біля 90% усього обсягу будівельно монтажних робіт. У останні десятиріччя цей спосіб почав широко розповсюджуватися і в інших галузях народного господарства: промисловості сільському господарстві, транспорті і ін.

Послідовно стали виникати нові модифікації цього способу: бригадний, дільничий, потоковий, наскрізний, колективний і інші підряди.

В умовах ринку ці різновиди підрядного способу можуть успішно застосовуватися і отримати подальший розвиток у зв’язку з розширенням форм власності і числа учасників інвестиційної діяльності.

На принципах бригадного підряду можуть здійснювати свою діяльність малі підприємства, зумовлюючи в договорах взаємовигідні умови виконання робіт. Дільничий підряд може бути застосований підрозділами будівельних, монтажних організацій і фірм.

При потоковому підряді укладається договірна послідовну споруду для замовника декількох однотипних об’єктів, наприклад житлових будинків в мікрорайоні або лінійно-протяжного об’єкта (лінії електропередач, трубопровода і т. п.). У цих умовах роботи виконуються почергово на кожному

Підрозділи фірми не закріпляються за конкретним замовником окремими договорами. Це дозволяє маневрувати трудовими і матеріальними ресурсами з метою дотримання термінів виконання кожного проекту.

При підрядному способі ведення робіт всі субєкти інвестиційної діяльності вступають у договірні відносини.

Як правило, договір укладають дві юридичних особи - замовник (інвестор) і підрядчик. Замовником можуть виступати держава, міністерство, корпорація, асоціація, об’єднання, підприємство, установа або приватна особа.

В умовах ринку частіше за все замовник є одночасно інвестором. Однак ці функції можуть і розмежовуватися, наприклад, функції інвестора (формування проекту) здійснює держава, міністерство, а замовником може виступати конкретне підприємство або установа.

До управління договором підряду може бути залучена і третя юридична особа, яка буде довіреною особою інвестора . У цьому випадку договір підряду має вид договору фінансування проекту. Фірма-девелопер, в свою чергу, укладає підрядний договір з будівельною та монтажною організацією (підрядчиком) або сама здійснює провадження будівельно-монтажних робіт За умовами договору з інвестором ця фірма зобов’язана представити в зумовлений термін готовий об’єкт або реалізувати його на ринку нерухо мості і відшкодувати інвестору виробничі витрати забезпечивши при цьому певний прибуток.

Інвестор має право також укласти договір з од нією або декількома фірмами-ріелтерами на купівлю об’єкта, що його зацікавив.

Підрядниками можуть виступати будівельно-монтажні, проектні і проектно-будівельні промислові підприємства і організації або їх об’єднаній, а також окремі фізичні особи, що дістали у встановленому порядку право на участь в здійсненні і підприємницької діяльності загалом і в будівництві зокрема. Це можуть бути також фірми-посередники, що приймають на себе функції з координації

При наскрізному підряді функції генерального підрядника виконує підрядна рада, закріплена в договорі, створена з представників усіх підрядників, що мають право підпису.

Основні обмежувальні умови, які зумовлюються в договорах для підрядника,- це необхідність в точності додержуватись проектного завдання замовника, при цьому роботи можуть виконуватися як під контролем замовника, так і без нього. В останньому випадку при проведенні робіт істотно зростає міра ризику.

При підрядному способі реалізації інвестиційних проектів в зарубіжній і вітчизняній практиці розрізняють наступні найбільш відомі типи договорів підряду: генеральні (комплексні), річні, «під ключ», прямі (окремі).

Генеральний договір укладається на виконання будівельних і інженерних робіт, постачання і мон-

У окремих випадках при тривалих термінах будівництва, крім генерального договору, можуть бути укладені річні договори, де деталізуються і уточнюються обов’язки сторін.

Різновидом генерального договору є договір «під ключ», згідно з яким підрядник приймає на себе зобов'язання виконати комплекс робіт і постачання, несе відповідальність за споруду об’єкта і замінює замовника по відношенню до інших учасників інвестиційного проекту. При цьому частина робіт і постачання може залишатися за замовником, але відповідальність за здачу «під ключ» несе підрядчик, який повинен здати об’єкт повністю підготовленим.

Прямі договори звичайно укладаються замовником (інвестором) у випадку, коли він є автором (власником) технологи виробництва, передбаченого в інвестиційному проекті.

В умовах прямого договору (одного або декількох), крім укладених з підрядником, останній несе відповідальність тільки за умовами свого договору (за свої роботи і послуги).

Відповідальність за координацію всіх робіт і їх завершення в об’єкті загалом залишається за замовником.

В сучасних умовах інвестор в ряді випадків змушений самостійно виконувати будівельні і монтажні роботи через необгрунтовано високі ціни, які диктують будівельні фірми на підрядному ринку. Таким чином, господарський спосіб - це така організаційна форма, при якій інвестиційні проекти реалізуються безпосередньо інвестором без залучення підрядника. При цьому функції інвестора, замовника і підрядника об’єднуються однією юридичною особою, що іменується забудовником, який одночасно є розпорядником коштів, оперативним керівником і виконавцем будівельно-монтажних робіт.

Для реалізації проекту в складі апарату забудовника створюється відділ капітального будівництва і своя будівельна організація (дільниця), які забезпечують будівництво необхідною проектно- кошторисною документацією, матеріально-технічними і трудовими ресурсами.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.