Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Матеріально-технічне постачання інвестиційного проекту

Успішне виконання виробничої програші будівництва, своєчасне введення в дію виробничих потужностей і об’єктів, а також досягнення високих техніко-економічних показників в діяльності будівельних організацій і підвищення ефективності будівельного виробництва залежать від безперебійного і комплектного забезпечення будівництв матеріально-технічними ресурсами з боку постачальницьких компаній, відповідних підрозділів будівельних організацій і замовників.

Основними оперативними підрозділами забезпечення будівництв матеріально-технічними ресурсами стають посередницькі товарно-сировинні компанії із заготівлі і збуту будівельних матеріалів. Вони беруть участь в матеріально-технічному за-

Розвиток оптової торгівлі ПОВНОЮ мірою залежить від організації інфраструктури товарного ринку, що являє собою комплекс спеціалізованих об’єктів з функціями обслуговування процесу матеріально-технічного забезпечення економіки.

Основними елементами ринку засобів виробництва є товарна біржа, торгові будинки, торгово- посередницькі фірми, комерційні центри і компанії, аукціони, ярмарки, державні резервні і страхові фонди, державна інспекція з контролю за цінами і стандартами, контрактна система, Антимонопольний комітет.

Товарні біржі - це регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється оптова торгівля сировинними і іншими товарами. Вони можуть мати спеціалізований або універсальний характер.Важливим елементом інфраструктури ринку засобів виробництва є оптово-посередницькі організації, які роблять послуги:

Основними організаціями матеріально-технічного забезпечення в будівельних трестах та об’єднаннях є управління виробничо-технологічної комплектації (УВТК), що входять на правах самостійних підрозділів до їх складу. Вони постачають матеріально-технічні ресурси для підрядних будівельно-монтажних організацій, в основному через обласні товарно-сировинні компанії, а також шляхом прямих договорів з підприємствами - виготівниками місцевих будівельних матеріалів і виробів. Система виробничо-технологічної комплектації в будівництві в сучасних умовах є досить ефективною формою організації кооперативних виробничо-господарських зв’язків. Вона дозволяє об’єднати в єдиний процес роботу всіх ланок, які повинні забезпечувати будівельне виробництво комплектним постачанням.

Основними задачами УВТК є:

- комплектування об’єктів будівництва конструкціями, деталями, вузлами, виробами, напівфабрикатами і матеріалами відповідно до темпів і технологічної послідовності виконання будівельно-монтажних робіт, що передбачаються графіками будівництва і введення об’єктів в експлуатацію.

- своєчасна і повна реалізація виділених трестові (об’єднанню) матеріальних ресурсів на конструкції, матеріали, вироби, механізми і обладнання, а також організація децентралізованої заготівлі.

- забезпечення своєчасного і комплектного виГОТОВЛеННЯ несерійних І нетипових деталей, BV ВИ і виробів на виробничих підприємствах УВТК.

- переробка матеріалів, що поступають з промислових підприємств, в напівфабрикати і вироби

з метою підвищення їх будівельної готовності а також комплектування і цілеспрямоване постачання матеріально-технічних ресурсів в робочу зону об’єктів будівництва;

- повне і своєчасне забезпечення будівництв необхідними машинами, механізмами, інструментами, пристосуванням, допоміжними матеріалами, спецодягом.

У підпорядкуванні УВТК знаходяться підприємства з виготовлення бетонів, розчинів, асфальтобетону, виробництву деяких деталей із збірного залізобетону, цехи приготування фарб, майстерні різання скла і інші.Порівняно з відділами матеріально-технічного постачання трестів і будівельних управлінь функціонування УВТК спрощує оформлення замовлення на виготовлення конструкцій, виробів і підвищує їх заводську готовність; поліпшує зберігання матеріалів; скорочує кошторисні витрати на матеріали, а також накладні витрати в складі будівельно-монтажних робіт; зменшує понаднормативні залишки матеріалів; скорочує їх витрати за рахунок зменшення відходів, а також при Транспорту ванні.

Постачання будівельних матеріалів, конструкцій і виробів на об’єкти будівництва може здійснюватися зі складів постачальницько-збутових органіізацій, або транзитом - безпосередньо на будівельні майданчики із заводів-постачальників, обходячи склади. Складську форму використовують ддл достачання матеріалів, що підлягають комплектації. сортуванню, або необхідних будівництвам у відносно невеликій кількості. Ця форма вимагає додаткових витрат на завантаження, розвантаження, зберігання матеріалів і виробів, які відносять „а споживачів у вигляді націнок.

Транзитну форму постачання використовують при надходженні на будівництва масових вантажів, таких, наприклад, як цегла, камінь, пісок, рулонні матеріали і т. п. Характерним для цієї форми є скорочення витрат на транспортування, приймання і зберігання матеріалів, а також часу на доставку їх на приоб’єктні склади або безпосередньо на будівництво. Крім того, значно поліпшується експлуатація автотранспорту, повніше використовується його тонаж, скорочуються порожні пробіги і т. д. При використанні транзитної форми постачання досягають економічного ефекту за рахунок зниження заготовчо-складських витрат. У той же час транзитна форма постачання цілком не виключає організації складського господарства, вона лише значно спрощує її.

Оптимальна організація будівельного виробництва, зокрема монтаж будівель, істотно впливає на витрати, створення і експлуатацію складського господарства. При цьому обсяги матеріалів, що зберігаються, і час їх знаходження на приоб’єктному складі повинні бути мінімальними для безперебійного ведення робіт, що зумовлює зниження одноразових і поточних витрат на будівництво тих або інших об’єктів. Ефективність роботи складського господарства залежить від раціональних конструктивно-планувальних рішень складських приміщень, рівня механізації і автоматизації процесів розвантаження, розміщення головних транспортних шляхів відносно об’єктів будівництва.

Важливим заходом економії матеріальних ресурсів а також трудових витрат в організації складського господарства є широке впровадження контейнерного і пакетного транспортування будівельних матеріалів і виробів. При контейнеризації значно зменшуються витрати ручної праці в процесі вантажно-розвантажувальних робіт, створюються сприятливі умови для їх механізації, скорочуються простої автотранспорту, відпадає необхідність в залученні експедиторів для супроводу вантажів. Контейнери забезпечують краще зберігання Банків і можуть бути використані для тимчасового зберігання продукції як мікросклади, що значно скорочує витрати на складське господарство. Для багатьох матеріалів і виробів, які транспортуються в контейнерах, не потрібна тарна упаковка, незалежно від відстані перевезень і кількості перевантажувальних операцій. У затвердженій номенклатурі вантажів указано, які з них перевозять в контейнерах з використанням полегшеної тари і упаковки. До таких вантажів відносяться, наприклад, скло, керамічні плитки, асбоцементні, санітарно- технічні вироби тощо.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.