Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Етапи приймання інвестором виконаних робіт і готових об’єктів

Згідно із законом України «Про основи містобудування», закінчені будівництвом об’єкти підлягають прийняттю в експлуатацію в порядку, встановленому КМ України.

У процесі будівництва намічаються декілька стадій приймання виконаних робіт.

1. Приймання від інвестора (замовника) підрядчиком:

-. будівельного майдаичика для освоєння;

- затвердженої проектно-кошторисної документації. робочої документації та іншої технічної документації»

у технологічного і іншого обладнання для монтажу в проектному положенні або для попереднього, перед монтажем, укрупненого його збирання у разі необхідності для виконання робіт по довиготовленнню технологічного обладнання або передмонтажній ревізії за прямим договором з оформленням акта про збереження;

- монтажних і спеціальних матеріалів, постачання яких входить в обов’язок замовника;

- приміщень, що є у замовника, будівельних механізмів і машин, інших цінностей, що передаються на час будівництва на умовах, передбачених в договорі підряду на капітальне будівництво.2. Приймання від підрядчика інвестором (замовником):

- виконаних робіт, конструктивних елементів, етапів, готової будівельної продукції, об’єктів, що здаються «під ключ»;

- робіт, що приховуються подальшими роботами з оформленням актів прихованих робіт;

- проміжне приймання за якістю окремих видів робіт, що дають підрядчику підставу - підтвердження технічної готовності даної частини будівлі або споруди до виконання подальших видів робіт;

робочою комісією повністю закінчених монтажем установок, машин і агрегатів для комплексна

перевірка робочою комісією відповідності проектам об’єктів і змонтованого обладнання, результатів випробувань і комплексного випробування обладнання, підготовленості об’єктів до нормальної експлуатації і випуску продукції (наданню послуг), включаючи виконання заходів щодо забезпечення безпечних умов праці і захисту природного середовища, якості БМР і приймання цих об’єктів.

3. Приймання від інвестора (замовника) Державною приймальною комісією закінченого підприємства, пускового комплексу, черги, об’єкта.

До пред’явлення об’єктів Державним приймальним комісіям вони повинні прийматися робочими комісіями, що призначаються інвестором (замовником). До складу таких комісій включаються представники інвестора (замовника, забудовника), генпідрядника, субпідрядників, генпроектувальника, органів Державного санітарного і пожежного нагляду, технічної інспекції при Федерації профспілок. Призначення робочих комісій проводиться завчасно, не пізніше ніж за місяць до призна

чення Державної приймальної комісії, а на великих будівництвах - за декілька місяців.

робочі комісії призначаються не пізніше 5-ти днів після отримання письмового сповіщення генпідрядника про готовність об’єкта до приймання, при цьому інвесторові надається наступна технічна документація: журнали виробництва БМР; журнали авторського нагляду; акти огляду прихованих БМР; акти випробування і приймання встановленого технологічного обладнання; сертифікати, технічні паспорти та інші документи заводів-виготівників, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій і т. ін.

Ця документація після завершення роботи робочої комісії представляється інвестором Державній приймальній комісії.

Деякі об’єкти, експлуатація яких необхідна до завершення будівництва загалом (котельні, компресорні, склади, дороги, інженерні комунікації, очисні споруди і т. п.) приймаються робочою комісією самостійно. Датою введення в експлуатацію вважається дата підписання акту робочої комісії.

Контроль за усуненням дефектів інвестор здійснює протягом гарантійних термінів за:

- загальнобудівельними роботами - протягом

1 року від дня передачі об’єкта в експлуатацію;

- змонтованому обладнанню, електромонтажними роботах - протягом 6-ти місяців;

- житловими будинками - протягом 2-х років.

Усі недоробки і дефекти усуваються генпідрядником за його рахунок. При неусуненні дефектів

у встановлені актами терміни замовник має усунути їх своїми силами за рахунок підрядчика крім того, стягнути з підрядчика неустойку в а'’ мірі 50% вартості робіт з усунення дефектів Р°3

Підприємства, будівлі, споруди і об’єкти кінчені будівництвом відповідно до затвердженого проекту і підготовлені до експлуатації, незалежно від форми власності пред’являються до приймання Державним приймальним комісіям.

Порядок призначення цих комісій встановлюється КМ України в залежності від важливості і вартості об’єктів, що здаються в експлуатацію Призначення проводиться завчасно, але не пізніше ніж за 3 місяці для виробничих об’єктів і за зо днів для житлово-цивільних.

Головами комісій призначаються керівні працівники КМ, міністерств, корпорацій і концернів.

До складу комісій включаються представники інвестора, експлуатаційної організації цього об’єкта, генпідрядника, Ради народних депутатів, держадміністрації, генпроектувальника, органів державного санітарного і пожежного нагляду, органів Міністерства охорони навколишнього середовища, технічної інспекції Федерації профспілок, фінансуючого банку. Крім того, в залежності від профілю підприємства, до складу комісій включаються представники інших зацікавлених організацій.

Інвестор надає Державній приймальній комісії всю наявну документацію:

- документи робочої приймальної комісії;

- проектно-кошторисну документацію;

- перелік усіх організацій, що брали участі інвестиційному процесі;

- документи про відведення земельної ДІЛЬІГЩ(,

- дані про геодезичні, гірничо-гідрологічді ініні дослідження;

- висновок про можливість прийняття об'єкт в експлуатацію.

Особливостями будівництва підприємств за до ломогою комплексного імпортного обладнання < безумовна необхідність їх завершення до закінчення гарантійного терміну, що встановлюється фірмами-постачальниками, і випуск продукції в обсягах

і з якістю, передбачених в контракті.

Держкомісія зобов’язана представляти до органу, що призначив її, акти про прийняття об’єктів в експлуатацію або мотивований висновок про від мову (копії замовнику і підряднику).

Датою введення в експлуатацію і прийняття на баланс інвестора основних фондів вважається

дата підписання акта Державною приймальною комісією.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.