Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Цілі антикризової інвестиційної стратегії

Основною метою антикризової інвестиційної стра тегії на рівні держави є структурна перебудова промислового виробництва, заснована на передових технологіях і змішаних формах власності У цей час галузеву структуру економіки України західні фахівці характеризують як типову для країни, що розвивається. Основною ознакою відсталості вважається висока питома вага важкої промисловості, особливо чорної металургії, важкого машинобудування, а також добувних галузей, будівництва, сільського господарства, і низька питома вага сфери послуг, сучасних галузей машинобудування, приладобудування тощо. Характер технологій, технічна будова основних фондів і технологічний рівень засобів виробництва в Україні і розвинених капіталістичних країнах настільки розрізняються, що порівняння стають безглуздими, оскільки західні країни і США з початку 1970-х pp. здійснили технологічні революції, масштаби, темпи, вплив яких пішов далі найоптимістичніших прогнозів 70-х pp., а Україна навіть не починала їх.

Структурній перебудові західних країн з розвиненою ринковою економікою багато в чому сприяла криза початку 70-х pp., оскільки під час кри-

зи гинуть передусім нежиттєздатні, слабкі підприємства. Кризи як складова частина промислових циклів багато в чому сприяють оновленню основного капіталу, вдосконаленню технологій. У цьому ж напрямі діє і спад виробництва в Україні, до почався в кінці 80-х - початку 90-х pp. Однак криза в Україні мас такі особливості:

- структурна перебудова проводиться в умовах загальної кризи, тобто в умовах принципових змін характеру виробничих відносин, зміні мотивації праці і, найголовніше, в умовах соціально-економічної і політичної нестабільності в суспільстві;

- ринкові відносини тільки починають виникати, вони не розвинеш і відповідають тому періоду первинного накопичення капіталу, який західні країни пройшли більше трьох віків назад;

- переважають великі підприємства, не здібні до швидкого реагування на потреби ринку, які є серйозною перешкодою для впровадження нових технологій.Застарілі виробничі потужності (середній термін їх служби - біля 20 років), величезні монополізовані державні підприємства, нерозвинена оптова торгівля, телекомунікаційна система, інфраструктура ринку - все це породжує серйозні труднощі для здійснення структурної перебудови. Вона повинна бути спрямована на впровадження передових технологій в області використання: нових матеріалів, призначених для заміни традиційних (синтезованих металопластиків, кераміки і т. ін.); передової біотехнології, заснованої на широкому

використанні мікроорганізмів; агрономії і біоагрокультури; оптичної технології, телематики (електронна пошта при збереженні конфіденційності) мікроелектроніки і створення штучного інтелек

Успіхів у цьому напрямку в Україні можна досягти тільки на рівні державної антикризової інвестиційної стратегії, оскільки підприємства не здатні добитися таких змін самостійно.

Розв’язання проблем структурної перебудови як основної мети антикризової державної інвестиційної стратегії безпосередньо пов’язане з програмами підтримки малого підприємництва, спрямованого на створення на федеральному рівні економічних, правових і організаційних умов для формування в Україні інфраструктури малого підприємництва, що забезпечує його ефективне зростання. Програми передбачають;

- формування нормативно-правової бази підтримки малого підприємництва;

- вдосконалення системи фінансової підтримки;

- створення системи інформаційного забезпечення;

- сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів малого підприємництва;

- підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів;

- виробничо-технологічну підтримку.

Заходи щодо підтримки малого підприємництва створюють умови для більш швидкого і менш хворобливого розвитку ринку в Україні, дії ринкових механізмів, в тому числі конкуренції.

Структурна перебудова промислового виробництва і розвиток малого підприємництва багато в чому взаємопов’язані, взаємообумовлені; успішний розвиток одного з напрямів державної антикризової політики, безсумнівно, сприятиме успішній реалізації і іншого напряму.

Розвиток малого і середнього бізнесу повинен зруйнувати олігополістичну структуру галузі, модифікувати конкуренцію і структуру ринку, при- скорити структурну перебудову промисловості. З одного боку, прискорюється процес ліквідації не- конкурентоздатних підприємств, з іншого - структурна перебудова прискорюється процесами концентрації капіталу, на заохочення яких спрямована державна інвестиційна стратегія.

Тактичні інвестиційні рішення на державному рівні спрямовані на здійснення державної фінансової підтримки неплатоспроможних підприємств для відновлення платоспроможності або підтримки ефективної виробничої діяльності; фінансування реорганізаційних або ліквідаційних заходів, у тому числі спрямованих на запобігання негативних соціальних наслідків банкрутства.

Тактичні інвестиційні рішення безпосередньо пов’язані з розробкою пріоритетів для надання державної фінансової підтримки неплатоспроможним підприємствам.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.