Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Інвестиції і дія принципу акселерації

Інвестиції знаходяться в певній залежності від рівня прибутку і протягом короткого періоду можуть бути як слідством, так і причиною певного рівня прибутків. Протягом тривалого періоду, незалежно від того, наскільки високий досягнутий рівень прибутку, запас основного капіталу прийде у відповідність з цим високим рівнем прибутку, і нові чисті інвестиції скоротяться до нуля, якщо не буде:

- зростання прибутку;

- подальшого вдосконалення техніки;

- зниження норми відсотка.

Залежність попиту на інвестиції від зростання продаж і прибутку виражається принципом акселерації.

Згідно з принципом акселерації основний капітал, зайнятий на підприємствах, залежить від рівня прибутку або обсягу продаж, тобто період процвітання може закінчитися в наступних трьох випадках:

- відбувається скорочення обсягу продажу споживчих товарів;

- продаж встановлюється на одному і тому ж високому рівні;

- продаж росте, але повільніше, ніж ранішеРозглянемо дану залежність на прикладі (табл 4)

Передбачимо, що вартість основних виробничих фондів підприємства постійно знаходиться на рівні що в 10 раз перевищує вартість продукції, що реалізується протягом року. Якщо за рік підприємство реалізує продукцію на 6 млн грн., то вартість основних виробничих фондів підприємства становитиме 60 млн грн. Якщо основні фонди підприємства складаються із 20 машин різного віку, причому щорічно зношується і підлягає списанню одна машина, то витрати на відшкодування становитимуть 3 млн грн. (60 млн грн., поділені на 20 машин).

При обсязі річного продажу 6 млн. грн. амортизаційні відрахування становитимуть 3 млн грн, а 3 млн грн., що залишилися,- заробітна плата, вартість сировини, напівфабрикатів і т. ін. У першій фазі чисті інвестиції дорівнюють нулю, оскільки обсяг річного продажу стабільний, і немає потреби розширювати виробництво. На другій фазі обсяг продажу збільшився на 50% (з 6 до 9 млн грн.). Отже, число машин повинно зрости на 50% (з 20 машин до ЗО. У четвертому році буде куплено 11 машин (1 машина - відшкодування зношеного обладнання, 10 - чисті інвестиції на розширення основного капіталу, необхідного для підтримки подальшого розширення обсягів виробництва). Тут спрацював прин-

Вплив річного продажу на величину чистих інвестицій

НаРічні продажиОсновний капіталЧисті інвестиціїВалові інвестиції
Перша фаза
Перший рік66003 (1 машина)
Другий рік66003 (1 машина)
Третій рік66003 (1 машина)
Друга фаза
Четвертий рік990зо3+30 (1+10 машин)
П'ятий рік12120зо3+30 (1+10 машин)
Шостий рікt5150зо3+30 (1+10 машин)
Третя фаза
Сьомий рік1515003 (1 машина)
Четверта фаза
Восьмий рік14,7147-30 машин
цип акселерації: обсяг виробництва збільшився на 50%, а закупівля нового обладнання зросла в 10 разів (замість 1 машини, яку купували раніше, куплено 11 машин). Це і є ефект прискорюючого (акселераційного) впливу прибутку на рівень інвестицій. Якщо протягом 5-го і 6-го років продовжиться щорічне зростання продажу на 3 млн грн., то приріст замовлень на нові машини становитиме 11 машин щорічно, тобто буде величезний приріст чистих

інвестицій. Для того щоб обсяг інвестицій не скоротився (що викличе дію мультиплікатора зі знаком мінус), прибуток від продажу повинен зростати не менш, ніж на 3 млн грн. за рік. Якщо ж таке швидке зростання продажу скоротиться, то чисті інвестиції впадуть до нуля, а валові інвестиції скоротяться до амортизаційних відрахувань. Абсолютно очевидно, що скорочення виробництва в галузях, що виробляють машини та обладнання, викличе там явища депресії, породить зменшення прибутків і, отже, зменшення платоспроможного попиту на продукцію інших галузей, тобто призведе до подальшої мультипліційної зміни в прибутках і витратах.

Принцип акселерації представляє могутній чинник, який породжує нестабільність економіки. Якщо продаж промислових товарів знижується або підвищується, то принцип акселерації значно збільшує ці коливання. У момент підйому він підштовхує чисті інвестиції вгору, а в момент спаду з тією ж силою підштовхує чисте деінвестування.

В Україні з кінця 80-х pp. сталося значне скорочення обсягів виробництва і обсягів інвестування. У результаті країна виявилася в хибному колі, де принципи акселерації і мультиплікатор так взаємодіють один із одним, що породжують кумулятивну дефляційну спіраль. На подолання цих негативних явищ за допомогою державного регулювання і спрямована антикризова інвестиційна політика. Крім того, при розробці антикризової державної інвестиційної стратегії слід враховувати реальні, а не номінальні

інвестиції, оскільки життєво необхідно забезпечити приріст реального основного капіталу. До того ж, інфляція неминуче породжує високі норми відсотків по банківських внесках, що робить надто невигідними інвестиції на тривалий термін внаслідок стрімкого знецінення прибутків від інвестицій.

Важливим моментом в розробці антикризової інвестиційної стратегії є чітке визначення:

- цілей інвестування (створення нових підприємств; заміна і відновлення зношених основних виробничих фондів; проведення раціоналізації виробництва);

- об’єктів інвестування (матеріальне виробництво, фінансові інститути, нематеріальні інвестиції, наприклад, витрати на навчання, рекламу, нові розробки і т. п.);

- термінів інвестування (короткострокові - для підтримки існуючого рівня виробництва, середньострокові - не більше 3-х років, довгострокові - поза 3 роки).

При визначенні ефективності державних антикризових інвестиційних рішень необхідно враховувати наступне:

- досягнення найбільшої ефективності в окремих підприємствах, яким буде надана державна фінансова підтримка, не означає найбільшого ефекту загалом по економіці;

- антикризова інвестиційна політика - це багатоцільова система, спрямована на розв’язання проблем на макрорівні, передусім на подолання структурної кризи;

- розробка критеріїв переваги інвестиційних рішень передбачає системний підхід до аналізу чотирьох укрупнених блоків: науково-технічного прогресу; трудових, фінансових, природних pecyрсів потреб виробництва, виникаючих у ході структурної перебудови; соціальних умов виробництва

- співвідношення між валовими інвестиціями

і амортизацією є показником стану економіки країни. Якщо валові інвестиції перевищують амортизаційні відрахування, тобто здійснюються чисті інвестиції - економіка знаходиться на стадії економічного зростання. Якщо валові інвестиції pівні амортизаційним відрахуванням - в економіці застій, депресія. Якщо валові інвестиції менше амортизаційних відрахувань - наступає криза, тобто відбуваються процеси деінвестування, виникає ситуація стагнації, стимули до заміщення зношеного капіталу практично відсутні.

Оскільки Україна в цей час знаходиться у стані інвестиційного спаду, то основною задачею антикризової інвестиційної стратегії на рівні держави є створення стимулів для оновлення основного капіталу, для довгострокового інвестування в реальний капітал.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.