Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

Глава 4. Вантажна митна декларація як основний документ митного оформлення

Вантажна митна декларація (далі — ВМД) — письмова заява встановленої форми, що подається митному органу й містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, потрібну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків і зборів.

Основним документом, який установлює форми ВМД, умови їх застосування та подання митним органам, визначає загальний порядок оформлення ВМД, є Положення про вантажну митну декларацію, затверджене постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами та доповненнями) від 09.06.97 № 574. Положенням установлено, що ВМД застосовується під час Декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України юридичними або фізичними особами, яким вони належать, чи уповноваженими ними особами. ВМД являє собою уніфікований адміністративний документ форми МД-2, що складається з п'яти зброшурованих основних аркушів різного кольору та необхідної кількості додаткових аркушів уніфікованого адміністративного документа форми МД-3. У встановлених випадках замість аркушів форми МД-3 допускається використання формуляра-специфікації форми МД-8.

Форма МД-2 — основний аркуш ВМД, який містить загальні відомості про характер поставки, реквізити контрагентів відомості про декларанта та характеристики одного товару який зазначено в цьому аркуші. За наявності в одній переміщуваній партії товарів декількох найменувань форма МД-2 використовується як основний аркуш декларації. У разі наявності в партії товарів декількох найменувань в основному аркуші зазначається товар, що має найбільшу вартість. Бланк форми МД-2 містить графи з 1 до 54 і чотири розділи, позначені латинськими літерами (А, В, С, D).

Форма МД-3 є додатковим аркушем ВМД і використовується одночасно з формою МД-2, якщо партія складається з товарів, які мають різні коди згідно з УКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо).

Один додатковий аркуш дає можливість задекларувати товари не більше трьох найменувань. Загальна кількість аркушів форми МД-3 не повинна перевищувати 33, а одна ВМД із застосуванням додаткових аркушів складається на товари не більше 99 найменувань. Аркуші форми МД-3 можуть використовуватися, якщо митний режим, застосований до внесених до них товарів, збігається з митним режимом, застосованим до товару, зазначеного у формі МД-2. Бланк додаткового аркуша містить графи 1, 2 (8), З, 31 — 46, 47 і розділ, позначений латинською літерою "С".

Формуляр-спеціфікація форми МД-8 використовується замість форми МД-3 виключно у випадках, коли декларуються товари п'ятьох або більше найменувань. Він виготовляється друкарським способом або за допомогою комп'ютера. Кількість формулярів-специфікацій форми МД-8, що становлять один комплект з основним аркушем ВМД — формою МД-2, не може

перевищувати 33 аркушів, тобто за однією ВМД при використанні бланків МД-8 декларуються не більше 265 найменувань товарів.

Держмитслужбою України встановлено, що формуляр-специфікація форми МД-8 може застосовуватися замість форми МД-3 У таких випадках:

• при митному оформленні товарів, що надійшли на митну територію України як гуманітарна допомога;

• при митному оформленні товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення);

• при митному оформленні запасів, призначених для споживання, що поставляються на транспортні засоби;

• при митному оформленні товарів, що продані в магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, та українських товарів, які перебувають в магазині безмитної торгівлі, що ліквідовується;

• під час розміщення товару на митному ліцензійному складі, власником якого є транспортно-експедиційна організація, у митному режимі митного складу;

• при митному оформленні товарів, що передаються підприємствам на зберігання під митним контролем.

Положенням установлено, що ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним чи фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. Положенням також установлено, що ВМД заповнюється:

• на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;

• на товари, що підлягають державному експортному контролю;

• на товари, що переміщуються в режимі митного складу

• на товари, що безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб чи вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;

• на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;

• на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством.

ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип застосування заходів митно-тарифного або нетарифного регулювання. Разом із ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару й митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, унесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ВМД, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою України.

ВМД вважається оформленою за наявності на всіх її арку шах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортних засобів. Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі прав на розміщення товарів та/або транспортних засобів у заявленому митному режимі й підтвердженням прав та обов'язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.

На виконання Положення про вантажну митну декларацію наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 (зі змінами та доповненнями) затверджено Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації. Інструкція встановлює загальний порядок заповнення граф і розділів ВМД. Порядки заповнення граф ВМД відповідно до конкретних митних режимів, визначаються окремими наказами Держмитслужби України.

Ураховуючи необхідність формування електронної копії ВМД, декларант користується спеціальною комп'ютерною програмою для її формування. Існуючі на ринку України програмні продукти із заповнення ВМД мають широкий набір ефективних засобів для максимального спрощення процедури заповнення ВМД різноманітних типів і форм.

Найпопулярнішою на ринку України є інформаційно-аналітична програма автоматизованого заповнення ВМД QD Professional, виконана у Windows-середовищі. її використання дає можливість декларанту заповнювати ВМД на товари, розміщувані в будь-який митний режим, і формувати її електронну копію для подання митному органу. Програма містить необхідну довідкову базу, яка складається з митних та інших класифікаторів, УКТЗЕД в електронному вигляді, базу із міжнародних, законодавчих і нормативно-правових актів, якими регулюється зовнішньоекономічна діяльність в Україні, використання програми дає можливість отримувати повну інформацію про товари з урахуванням коду товару, країни його походження, митного режиму, країни на кордоні, виду транспорту, яким переміщується товар, дати запиту. Така інформація являє собою готове рішення для здійснення зовнішньоекономічної операції й містить дані про ставки податків і зборів, перелік дозвільних документів, що є підставою для митного оформлення, перелік пунктів пропуску, через які дозволяється пропуск конкретного товару, а також перелік можливих ризиків, що можуть виникнути на шляху переміщення товару.