Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

5.6. Реімпорт

Реімпорт — митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту не пізніше ніж у встановлений законодавством строк, увозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території (стаття 190 Митного кодексу України).

Товари можуть переміщуватися через митний кордон України в митному режимі реімпорту якщо вони:

• походять з митної території України;

• увозяться на митну територію України не пізніше ніж через 1 рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;

• не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;

• увозяться у тому ж стані, у якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін унаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Оформлення митним органом товарів у митному режимі реімпорту можливе лише за умови, що товари, заявлені в митний режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами. У разі реімпорту товарів протягом одного року стаття 193 Митного кодексу України передбачає повернення власникам товарів або вповноваженим ними особам сум вивізного мита, сплачених при експорті товарів, за їх заявою. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Держбюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів. Особа, що переміщує товари в митному ре жимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як ви плати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту" від 12.12.2002 № 1881 установлено, що митний режим реімпорту може застосовуватися до товарів:

• стан яких змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в установленому Держмит-службою України порядку;

• щодо яких проводилися операції з передпродажної підготовки (захист від корозії, боротьби зі шкідниками, сортування, пакування, маркування, тестування) чи які були піддані дрібному ремонту, за умови, що такі дії не змінили їх вартості, визначеної на момент вивезення (експорту), та кодів згідно з УКТЗЕД.

Порядком застосування митного режиму реімпорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України (затверджено наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 № 662), установлено, що товари можуть бути розміщені в митний режим реімпорту якщо вони:

1) походять з митної території України;

2) ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через один рік з дати їх вивезення за межі митної території України;

3) не використовувалися за межами митної території України з метою одержання прибутку;

4) возяться в тому стані, у якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін унаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання.

Цим Порядком також установлено, що митний режим реімпорту може бути застосований до товарів, що були після ввезення на митну територію України розміщені в інший митний режим, якщо забезпечується дотримання умов переміщення товарів у митному режимі реімпорту.

Товари, що реімпортуються, підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей тощо. Заходи нетарифного регулювання імпорту до товарів, що реімпортуються, не застосовуються, якщо інше не передбачено законодавством.

Порядком установлено, що митний орган відмовляє в митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів, які переміщуються з метою реімпорту, якщо:

• не подано документи, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, або такі документи оформлено з порушенням установленого порядку чи вони не містять необхідних відомостей;

• на момент пред'явлення до митного оформлення товарів, Що реімпортуються, не може бути встановлена відповідність їх стану станові цих товарів на момент вивезення (експорту) за межі митної території України;

• установлено невідповідність стану пред'явлених до митного оформлення товарів, що реімпортуються, їх станові на момент вивезення (експорту) за межі митної території України, крім випадків, коли зміна стану сталася внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування й зберігання, аварії чи дії обставин непереборної сили, проведення операцій з передпродажної підготовки (захисту від корозії, боротьби зі шкідниками, сортування, пакування, маркування, тестування) або дрібного ремонту;

• строк перебування товарів за межами митної території України перевищує один рік з дати їх вивезення;

• не підтверджено в установленому законодавством порядку українське походження товарів.