Сандровський К.К. Митне право Україні (2000)

Глава VIII. Міжнародні стандарти в галузі спрощення і гармонізації митних процедур

Кардинальна лінія розвитку митної справи в Україні в напрямку адаптації до загальноприйнятим у міжнародній практиці норм та стандартів поки що не отримала належної динаміки. Можна розраховувати, що становище поліпшиться з прийняттям нового Митного кодексу країни. Тому важливо засвоїти суть цих міжнародних стандартів, що стосуються, зокрема, спрощення та гармонізації застосовуються державами митних процедур.

Стандарти в широкому, загальносоціологічному сенсі слова, означають якісь моделі, зразки поведінки або мірило дій суб'єктів (в даному випадку міжнародного спілкування), які втілені, зокрема, і в названих вище спільних міжнародних договорах з міжнародного митному праву.

Особливе місце серед них займає неодноразово згадувана Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 (Конвенція Кіото), яку разом з її численними Додатками можна без перебільшення вважати своєрідним кодексом поведінки держав у їхніх митних відносинах один з одним.

Розроблена під егідою Ради Митного Співробітництва, вона складається з 19 статей основного тексту і 31 Додатка, які є, з правової точки зору, невід'ємною частиною даного договору, а фактично деякі з них (Наприклад, Додаток F.3 "Митні пільги щодо подорожуючих громадян ") за своїм характером і значенням прирівнюються до окремих самостійним конвенцій. Це випливає вже із змісту ст. 4 самої Конвенції Кіото, де говориться, що кожен Додаток в принципі включає в себе:

- Введення, в якому коротко викладаються різні питання, що розглядаються в Додатку;

- Визначення основних митних термінів, які використовуються в Додатку;

- Стандарти у вигляді положень, загальне застосування яких визнано необхідним для досягнення гармонізації і спрощення митних процедур;

- Рекомендовану практику у вигляді положень, які визнані прогресивними в плані гармонізації та спрощення митних процедур, і максимально широке застосування яких вважається бажаним;

- Примітки, що містять деякі можливі варіанти дій при застосуванні відповідного Стандарту або Рекомендованої практики;

В ст. 7 Конвенції прямо вказується на те, що для процедури голосування в Раді (митного співробітництва, утвореного за Конвенцією від 15 грудня 1950 р. - К.С.) та Постійному технічному комітеті кожен Додаток вважається окремої конвенцією. І, нарешті, про роль і місце Додатків в системі передбачаються Конвенцією Кіото норм свідчить і те, що в силу п. 4 ст. 11 кожне має право брати участь в ній держава під час підписання, ратифікації або приєднання до цієї Конвенції вказує Додатки, які воно приймає. При цьому обумовлюється, що необхідно прийняти як мінімум одне Додаток. Таким чином, участь в Конвенції по суті ставиться в залежність від прийняття хоча б одного з її Додатків.

Враховуючи сказане, розглянемо детальніше основний зміст Додатків до Конвенції Кіото.

Проекти карнета і відповідної конвенції були про судилися в жовтні 1960 р. на засіданні Робочої групи представників Постійного технічного комітету Ради Митного Співробітництва за участю представників ЮНЕСКО, Міжнародної торгової палати і Міжнародного інформаційного бюро торгових палат. Країни - Договірні Сторони ГАТТ отримали можливість провести експертизу кількох варіантів проекту, і їх зауваження та пропозиції були враховані в остаточно прийняте б грудня 1961 тексті Конвенції ATА.

Абревіатура "АТА" є комбінацією початкових букв французької та англійської словосполучень, що виражають одне поняття - "тимчасове допущення" (Французьке "admission temporaire" і англійське "temporary admission"). Для полегшення посилань на Конвенцію визнано офіційне коротке найменування "Конвенція АТА".

У Словнику митних термінів дано такий опис поняття: "Книжка АТА - комплект митних пропускних документів на тимчасове ввезення, вивезення і транзит певних вантажів. Введено Конвенцією АТА - Митної конвенції про тимчасове ввезенні вантажів із застосуванням книжки ATA підписана 6 грудня 1961 р.; вступила в силу 30 липня 1963 Книжка АТА складається з двох зелених обкладинок, між ду якими вставлені два жовті, два білих і два сини листка.

Зелені обкладинки містять загальні відомості про книжку АІ і основний перелік вантажів. Жовті листки призначений для тимчасового вивезення та зворотного ввезення тимчасово вивезеного вантажу (реімпорт). Білі листки використовуються при тимчасовому ввезенні та зворотне вивезення вантажу (реекспорт). Сини листки призначені для контролю за транзитними перевезеннями вантажу. Число листків які містяться в книжці, залежить від числа країн, через території яких слід вантаж ".

Конвенція складається з 28 статей і Додатки, що містить зразок книжки АТА. Детальний її опис і форми згаданих листків займають 22 сторінки. В Преамбулі Конвенції відзначається, що основною її метою є прийняття єдиного порядку тимчасового безмитного ввезення вантажів, що користуються значними перевагами в міжнародній комерційній і культурній сферах діяльності, передбачає досягнення більш високого ступеня гармонізації та уніфікації в митних системах Договірних Сторін.

Як завжди, в ст. 1 визначається значення основних для даної Конвенції термінів. Зокрема, "тимчасовий допуск" визначається як тимчасовий ввіз, вільний від імпортних мит відповідно до умов, викладених у ст 3 даної Конвенції або в національних законах і правилах країни ввезення.

Карнет, або книжка АТА, використовується відповідно до ст. 3 Конвенції для безмитного пропуску вантажів, що тимчасово ввозяться:

а) за умовами Митної конвенції про тимчасове ввезення професіонального обладнання, підписаної в Брюсселі 8 червня 1961;

б) по Митної конвенції про полегшення умов ввезення товарів для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, зустрічах чи подібних заходах (Брюссель, 8 червня 1961 р.);

в) у відповідності з іншими міжнародними конвенціями, які передбачають безмитне пропуск на певний термін окремих видів вантажів, наприклад, за прийнятому в 1950 р. в рамках ЮНЕСКО Угоди про возі матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру;

г) вантажі, тимчасово ввезені у відповідності з національними законами і правилами, як передбачено тієї ж ст. 3 Конвенції, що залишає це на розсуд внутрішньодержавного законодавства.

На першій відбулася в листопаді 1987 р. конференції держав - Договірних Сторін Конвенції АТА (після її вступу в силу в 1963 р.) було схвалено пропозицію Інформаційного бюро Міжнародної торгової палати щодо нового зразка карнета АТА. Ця нова форма документа покликана підвищити ефективність застосування карнета АТА, зберігаючи в той же час деякі основні характерні риси колишнього зразка - наприклад, кольору обкладинок і містяться в них листків.

У числі термінів, трактування яких наводиться в ст. 1 Конвенції, відзначимо ще два: "видає об'єднання" і "гарант". Перше - якесь національне об'єднання, наділене митними властями правом видавати карнети АТА на території цієї Договірної Сторони, друге - об'єднання, визнане митними властями Договірної Сторони в якості гаранта сплати сум відповідно до ст. 6 Конвенції у разі невиконання умов тимчасового допуску вантажів у країну.

Видають об'єднання не повинні видавати карнети АТА з терміном дії тривалістю більше одного року з дня видачі. При цьому вони повинні вказувати на обкладинці карнета АТА країни, в яких він є дійсним, а також найменування відповідних гарантійних об'єднань (ст. 4 Конвенції). Період, встановлений для реекспорту вантажів, ввезених на умовах карнета АТА, в жодному разі не повинен перевищувати періоду дії самого карнета (ст. 5).

Важливо відзначити одне положення: вантажі, призначені для переробки чи ремонту, не повинні ввозитися на основі режиму книжки АТА. У цьому зв'язку К.Г. Борисов пише, що тимчасовий допуск вантажів, що перевозяться з митної території однієї з договірних сторін на митну територію інших договірних держав, може здійснюватися в двох формах: тимчасово-безмитне та умовно-безмитне ввезення.

"Тимчасово-безмитне ввезення допускається щодо зразків і моделей товарів; експонатів, призначених для виставок, конкурсів та ярмарок; маркованої тари; перевізних засобів; інструментів та приладів, ввезених тимчасово для комплектування, випробування, ремонту та монтажу поставленого устаткування.

На відміну від тимчасово-безмитного ввезення умовно-безмитне ввезення відноситься тільки до товарів і передбачає можливість зворотного вивезення товару не обов'язково в тому ж самому вигляді, а зовсім нового, отриманого в ході промислової переробки первинно-ввезених товарів ".

К.Г. Борисов відзначає також, що передбачена Конвенцією АТА система міжнародної гарантійної ланцюга для тимчасово-безмитного ввезення, може використовуватися також для цілей митного транзиту вантажів, що знаходяться в дорозі прямування до країни тимчасового ввезення і назад в країну вивозу.

До речі сказати, інститут митного транзиту також будується на основі ряду діючих у цій галузі міжнародних стандартів, тобто в широкому сенсі слова еталонів, прийнятих за вихідну в зіставленні з чимось подібним модель. Такі стандарти містяться, наприклад, у ч. X Конвенції ООН з морського права 1982 р. щодо свободи транзиту для держав, що не мають виходу до моря. Нею передбачено, що при транзитному русі людей, багажу, товарів і транспортних засобів через територію однієї чи кількох держав транзиту ніякі митні збори, податки або збори не стягуються. Ідея тут та ж, що і в Конвенції АТА, а саме: транзитний рух є не що інше, як тимчасовий ввезення вантажу з подальшим його вивезенням за межі даної території (і тому - безмитно) під митним забезпеченням і контролем на всьому шляху транзитного руху. В якості таких стандартів можна назвати принаймні положення двох статей Конвенції ООН з морського права:

а) п. 1 ст. 127: "Транзитний рух не підлягає обкладенню ніякими митними митами та податками або іншими зборами, за винятком зборів, що стягуються за конкретні послуги, що надаються у зв'язку з таким рухом ";

б) ст. 128: "Для зручності транзитного руху можуть бути передбачені безмитні зони або інші митні пільги в портах входу і виходу в державах транзиту за угодою між цими державами і державами, не мають виходу до моря ".

Ще одним прикладом міжнародних стандартів у цій галузі можуть служити деякі положення Митної конвенції про міжнародне транзитне перевезення вантажів (Конвенція ТМГ), розробленої і прийнятої Радою Митного Співробітництва в 1971 р. Зокрема, встановлені нею процедури накладення пломб, заходи, що вживаються з метою забезпечення збереження вантажів під час перевезення, та ін

Відповідно до цієї Конвенції, митні влади можуть діяти за спрощеною процедурі огляду вантажів, обмежуючись лише перевіркою транзитної декларації і цілісності митної пломби в момент перетину митного кордону. Якщо врахувати ще, що Конвенція 1971 р. застосовується до перевезення вантажів способами самої різної транспортування (контейнерами, залізничними вагонами, ліхтерами, баржами й іншими опечатуємо транспортними засобами), то можна стверджувати, що це дозволяє здійснювати наскрізні змішані перевезення з мінімальними втратами часу у дорозі від експортера до імпортера, у тому числі одним оператором.

Продовженням зусиль держав щодо спрощення та гармонізації митних процедур, намічених Конвенцією Кіото, стала розробка під егідою Європейської економічної комісії ООН і безпосередньо Групою митних експертів в складі Комітету з внутрішнього транспорту ЄЕК проекту конвенції, що отримала після її прийняття назву Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення митного контролю вантажів на кордонах, 1982 р.

Мета Конвенції, як вона визначена в ст. 2, - спрощення вимог щодо дотримання митних формальностей, а також видів і тривалості контролю, координація на національному та міжнародному рівнях процедур митного контролю та методів їх застосування. Конвенція охоплює всі види вантажів, меж (Сухопутні, морські, повітряні) і всі напрямки руху (ввезення, вивезення, транзит). Передбачено, що при транзиті вантажів до них буде застосовуватися як простий, так і прискорений режим, коли контроль здійснюється лише у випадках, виправдовуються обставинами, що склалися (ст. 10 Конвенції).

Конвенція відкрита для підписання та приєднання до неї всіх суверенних держав і міжнародних регіональних організацій економічного характеру. Вона покликана діяти в умовах існуючої вже максимальної економічної і політичної інтеграції держав Євросоюзу (в ідеалі "Європи без кордонів"), що вимагає великомасштабних змін у всій методології зовнішньоекономічних, транспортних зв'язків, і, звичайно, прикордонно-митних заходів.

Як і в ряді раніше розглянутих міжнародних митних багатосторонніх договорів, невід'ємною частиною даної Конвенції є її Додатка, в яких формулюються основні міжнародні митні та інші, що стосуються контрольних заходів на кордоні, стандарти:

- Додаток 1. "Узгодження митного контролю та інших видів контролю";

- Додаток 2. "Медико-санітарний контроль";

- Додаток 3. "Ветеринарний контроль";

- Додаток 4. "Фітосанітарний контроль";

- Додаток 5. "Контроль відповідності технічним стандартам";

- Додаток 6. "Контроль якості";

- Додаток 7. "Правила процедури Адміністративного комітету, згаданого в ст. 22 Конвенції ".

Розробка міжнародних стандартів є нагальною потребою і в області митно-тарифних заходів держав. Ще в січні 1986 р. Генеральна Асамблея ООН в прийнятій нею резолюції "Про міжнародної економічної безпеки "звернула увагу на велику роль митних тарифів - систематизованих переліків товарів, які обкладаються митом.

Міжнародне співтовариство ще в кінці XIX ст. намагалося знайти вихід із ситуації, складається через різнобою в тарифному оподаткуванні. З цією метою було засновано Міжнародний союз для публікації митних тарифів, однак однаковості в митно-тарифних системах немає до цих пір, що, втім, цілком зрозуміло, оскільки мова йде про невід'ємне право кожної суверенної держави на встановлення податків, зборів і мит. Проте ось уже близько півстоліття діє механізм зближення, гармонізації митних тарифів з допомогою такого кошти, як введення єдиної або уніфікованої товарної номенклатури.

Початок у цьому відношенні було покладено прийнята 15 грудня 1950 р. у Брюсселі Конвенції про номенклатуру для класифікації товарів у митних тарифах. На її основі на наступний рік там же, в Брюсселі, 13 держав прийняли розроблену в рамках Ради Митного Співробітництва єдину класифікаційну систему - так звану Брюссельську товарну номенклатуру (БТН), що вступила в силу в 1959

Але з 1970 р. почалася розробка нової номенклатури товарів у міжнародній торгівлі. В результаті під егідою Ради Митного Співробітництва в Брюсселі 14 червня 1983 була прийнята Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів (ГС), що вступила в силу з 1 січня 1988 р. Вона покликана поступово замінити колишню БТН, учасниками якої поки що залишаються десятка півтора країн.

Додаток до Конвенції - це базовий для міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічних зв'язків взагалі документ: Ґармонізірованная система опису і кодування товарів (ГС). Вона являє собою багатоцільову номенклатуру, розроблену експертами з 60 країн і 20 міжнародних організацій.

Зараз цю Гармонізовану систему використовують (в тому числі фактично, без офіційної участі в Конвенції 1983 р., як і України, яка застосовує її на практиці з 1 січня 1991 р.) понад 100 держав світу.

Застосовують ГС країни на її базі створюють свої митні тарифи. Сама ця товарна номенклатура поєднує в собі опис товарів, необхідне для митних тарифів, статистичну номенклатуру і транспортну класифікацію. В ній налічується 5019 товарних груп, позицій, підпозицій та цифрових кодів, приміток до розділів, а також основних правил класифікації для тлумачення ГС.

Система кодування складається з шести знаків (цифр) і дозволяє закодувати всі товари і тим самим уніфікувати митні тарифи держав: перша пара цифр означає групу товару, друга - тарифну позицію, третя пара - підпозиції щодо одного і того ж товару, його виду. Разом з тим кожна країна може відобразити свою специфіку в тарифах шляхом подальшої деталізації (після шостого знака) в рамках регіональної та національної систем торгівлі. Наприклад, в Росії сьомий і восьмий знаки відповідають класифікації Європейського Союзу, а Дев'ятий знак призначений для відображення традиційних російських товарів.

Що стосується України, то в чотиризначний код її товарної номенклатури включені основні дані про товар і його місце в цій номенклатурі таким чином, що перші два знаки вказують на товарну групу, останні два - на товарну позицію; інші п'ять знаків призначені для подальшої деталізації.У результаті залишається дев'ятизначний код товару - такий код записується в 33-й граф вантажної митної декларації (ВМД). В Україні встановлено чотиризначний код позиції і п'ятизначний код підпозиції. Наприклад, код ТН ЗЕД 25.30 90000 - бурштин. Експортна квота на нього на 1998 р. в Україну становила 25 кілограмів, і вивіз бурштину здійснювався безпосередньо Державної скарбницею Національного банку України без ліцензії. Документ ВМД також представляє собою міжнародний стандарт в області митного контролю та оформлення, призначений для митної статистики і нарахування митних платежів. Розроблено СТС на основі бланка, прийнятого Європейським Економічним Співтовариством, і заповнюється на кожну партію товарів чи інших предметів (майно) за умови, що в щодо таких товарів та майна встановлено один і той же митний режим. Як відомо, під товаром розуміються предмети, що є об'єктом купівлі-продажу або міни (бартеру), тоді як поняття майна охоплює предмети, належать фізичним або юридичним особам та не є об'єктом купівлі-продажу або міни.

Україна, як уже зазначалося, застосовує у своїй практиці зазначений міжнародний стандарт, діючи на основі Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574. У ньому, Зокрема, передбачено, що достовірність повідомляються декларантом відомостей у ВМД, яка заповнюється відповідно до діючих правил і засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, наведені в ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

Відповідальність за неточні відомості у ВМД установлюється законодавством (п. 5). Положення Кабміну України містить також норму, згідно з якою ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 дол. США, а також на товари незалежно від їх фактурної вартості у випадках, передбачених законодавством (п. 11).

Одним з найважливіших міжнародних стандартів у практиці митних відносин держав є встановлені в міжнародно-правовому порядку загальні для всіх країн - учасниць ГАТТ (а фактично застосовувані і неучаствующие в ньому країнами) принципи та методи визначення митної вартості товарів при їх ввезенні на територію тієї чи іншої країни для нарахування і стягнення мита.

Вихідні положення щодо цього містяться у ст. VII ГАТТ 1947 р., де під фактичною вартістю розуміється "ціна, за якою цей чи аналогічний товар продається або пропонується до продажу в такий час і в такому місці, яке визначається законами країни-імпортера, в звичайному ході торгівлі в умовах конкуренції ".

Наступним актом у цьому напрямку була вже згадувана Конвенція про оцінку товарів в митних цілях, прийнята в Брюсселі 15 грудня 1950 р., так звана Брюссельська митна оцінка товарів, що вступила в силу 28 липня 1953 р. і до сих пір діє для деяких, поки що не беруть участь у новій (1979 р.) Конвенції держав.

Для реалізації передбачених названою Конвенцією заходів в структурі ГАТТ був створений відповідальний за це Комітет з митної оцінки, чинний для учасниць Конвенції і зараз.

Але в результаті проводилися починаючи з 1973 р. багатосторонніх торговельних переговорів країн - учасниць ГАТТ в рамках їх сьомого туру ("Токіо-раунд"), було досягнуто згоди про уточнення положень ГАТТ щодо митної вартості, і 12 квітня 1979 р. у Женеві було прийнято і відкрито для підписання Угода про застосування ст. VII ГАТТ (так званий Женевський кодекс), яке вступило в силу в 1981 р. Механізм здійснення норм Угоди ГАТТ про митної оцінки 1979 р. - це робота двох створених з цією метою органів:

- Комітету з митної оцінки у складі ГАТТ (нині - Всесвітньої Торгової Організації);

- Технічного комітету з митної оцінки в структурі СТС (нині - Всесвітньої Митної Організації), в який входять всі держави - учасниці Організації.

СОТ досліджує практичні питання застосування Кодексу з митної оцінки, готує збірники прийнятих державами нормативних актів з митної оцінки та спільно з Комітетом з правоохоронні СОТ займається питаннями попередження порушень правил митної оцінки.

Угодою 1979 р., таким чином, створена нова методологія митної оцінки товарів, або їх митної вартості. Система визначення останньої поширюється на товари, що ввозяться на митну територію держави. При цьому саме митна вартість є основою для обчислення митної мита і акцизів, що стягуються при імпорті товарів в країну.

При переміщенні товару через кордон митна вартість заявляється декларантом митному органу і визначається вона згідно методам, встановленим законодавством відповідної країни з урахуванням вироблених і закріплених в Погодження 12 квітня 1979 р. стандарт.

Що ж розуміється під митною вартістю і які методи її оцінки, встановлені Женевських кодексом? Мова йде про визначення митної вартості:

- За ціною угоди з ввезеними товарами;

- За ціною угоди з ідентичними товарами;

- За ціною угоди з однорідними товарами;

- На основі віднімання вартості;

- На основі додавання вартості;

- За допомогою резервного методу.

Як відомо, за способом обчислення всі митні збори поділяються на адвалорні (відсоток від ціни оподатковуваного товару), специфічні (тверда ставка за одиницю виміру) і комбіновані, змішаного типу (наприклад, до ставки за одиницю товару додається сума, що обчислюється у відсотках від ціни). Але якщо при справляння специфічних мит методика проста (за кілограм, літр, тонну і т.д.), то при застосуванні адвалорних мит можуть виникати труднощі. Під уникнути їх і прийняті за основу правила ГАТТ 1979 р. - названі 6 методів.

Основним (першим) з них є метод за ціною угоди з ввезеними товарами. Тут митною вартістю вважатиметься ціна угоди, фактично сплачена або підлягає сплаті за ввезений товар на момент перетину ним митного кордону (тобто до морського чи повітряного порту або іншого місця ввезення). При цьому в неї включаються: витрати з доставки до місця ввезення на митну територію; витрати, понесені покупцем (винагорода брокеру та ін.) Для визначення ціни угоди використовуються дані, що містяться в рахунках-фактурах та інших документах, що підтверджують витрати на транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, страхування та інші витрати.

Цей метод використовується в світовій торгівлі в переважній більшості випадків (Приблизно 90%) угод з імпорту.

При неможливості з тих чи інших причин використовувати метод ціни угоди, Угодою 1979 р. вимагає застосовувати інші методи тільки в послідовному порядку - другий, третій і т.д.

Другий метод - за ціною угоди з ідентичними товарами, тобто товарами, однаковими у всіх відносинах: за якістю, по репутації на ринку і т.д.

Третій метод - за ціною угоди з однорідними товарами - не однаковими, але що мають схожі характеристики.

Четвертий метод - коли з ціни одиниці товару, що продається найбільшою партією, віднімаються:

- Витрати на комісійні винагороди;

- Звичайні надбавки на прибуток та загальні витрати у зв'язку з продажем в країні ввезених товарів того ж класу та виду;

- Імпортні мита, податки, збори та інші платежі, пов'язані з ввезенням і продажем;

- Звичайні витрати, понесені в країні ввезення на транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи і страхування.

П'ятий метод - складання вартості: а) матеріалів та інших витрат; б) загальних витрат, характерних для продажу в одну країну з країни експортера; в) прибутку, зазвичай одержуваної експортером.

Шостий метод (резервний) - у випадках, коли митна вартість не може бути визначена декларантом в ході послідовного застосування всіх попередніх методів. Тоді митна вартість оцінюваних товарів визначається з урахуванням світової практики; в цьому випадку митниця сама надає декларанту наявну у неї цінову інформацію.

Завершуючи огляд діючої на основі Угоди про застосування ст. VII ГАТТ системи визначення митної вартості, відзначимо стандартне положення про те, що ціни, що існують на внутрішньому ринку країни ввезення, так само як і ціни країни-експортера при постачанні в треті країни, заборонено використовувати в Як база для розрахунку митної вартості. Разом з тим при явному невідповідність заявленої митної вартості товарів та інших предметів реальному рівню цін на світових ринках остаточне рішення щодо митної вартості товарів залишається за митними органами.

Як і в інших подібних випадках, України, не будучи учасницею Угоди про застосуванні ст. VII ГАТТ, фактично керується її положеннями на практиці. З цією метою Указом Президента України від 10.02.96 № 124 на базі Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі створено Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків ("Госвнешін-форм"), який є в даний час державним органом, уповноваженим надавати офіційну цінову інформацію на імпорт і експорт товарів, здійснювати цінову їх експертизу.

16 жовтня 1996 між "Держзовнішінформ" та гостей-службою Україна підписано Угода про інформаційний обмін. Результатом цієї Угоди є випуск щомісячного бюлетеня "Огляд цін українського та світового товарних ринків ", який розсилається в усі митні установи. Довідкові ціни, містяться в бюлетенях, відображають реальний рівень ціни, за якою можна реалізувати (купити) певний товар і на яку необхідно орієнтуватися інспектору митної установи, що здійснює митне оформлення.

Визначення митної вартості при імпорті товарів в країну - це основа не тільки для нарахування і стягнення мита, але також і податку на додану вартість (ПДВ), за тим винятком, коли ні те, ні інше не стягуються (наприклад, угодами про вільну торгівлю між країнами в якості загального принципу передбачається відмова від справляння ввізного мита, податків, у тому числі і ПДВ).

Так, відповідно до ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 4 червня 1993 (Набрала чинності 21 лютого 1994 р.) "Договірні сторони не будуть застосовувати мито, податки та збори, які надають еквівалентну вплив на експорт та / або імпорт товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначених для митної території іншої Договірної Сторони ".

У Наказі Державної митної служби України від 20.03.98 № 11/2-2782, містить узагальнену інформацію щодо оподаткування імпортованих і експортованих України товарів у рамках діючих з її участю міждержавних угод у вільній торгівлі в рамках СНД і з країнами Балтії з приводу українсько-російського Угоди про вільну торгівлі 1993 р. говориться: "Товари, призначені для митної території України та походять з Російської Федерації, не обкладаються ввізним митом і податком на додану вартість за умови:

1) підтвердження походження товарів шляхом подання сертифіката форми СТ-1;

2) дотримання правила "безпосередньої закупівлі";

3) дотримання правила "прямого відвантаження".

При цьому, однак, протоколом до Угоди між РФ і України про вільну торгівлі від 24 червня 1993 р. цукор білий (код по ТН ЗЕД - 1701 99 100) виключений з режиму вільної торгівлі.

На закінчення теми міжнародних стандартів у галузі спрощення і гармонізації митних процедур розглянемо порівняно недавно прийняту зонтичну, як її називають (як би покриває ряд раніше прийнятих з аналогічною метою, але кожну в своєї області), конвенцію про тимчасове ввезення. Мається на увазі універсальна (і але очікуваному колу учасників, і по об'єктах тимчасового ввезення), що містить стандартизовані положення в

цій галузі Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбул, 26 червня 1990 р.), розроблена також під егідою Ради Митного Співробітництва.

Відзначаючи, що зростання числа і посилюється розрізненість прийнятих раніше міжнародних митних конвенцій про тимчасове ввезення загрожують різкого погіршення ситуації в цій галузі, Договірні Сторони записали в преамбулі: "Спрощення та гармонізація митних процедур і, зокрема, прийняття єдиного міжнародного договору, який охопив би всі існуючі Конвенції про тимчасове ввезення, зможуть полегшити доступ до міжнародних постановам, що регулюють тимчасове ввезення, і ефективно сприяти розвитку міжнародної торгівлі та інших форм міжнародного обміну ".

У гл. 1, яка містить загальні положення, наводяться визначення зустрічаються в метою застосування Конвенції понять:

а) "тимчасове ввезення" - митний режим, що дозволяє ввозити на митну територію з умовним звільненням від сплати ввізних мит і зборів та без застосування імпортних заборон чи обмежень економічного характеру деякі товари (включаючи транспортні засоби), що ввозяться з певною метою і вивозяться в певний термін без будь-яких змін за винятком звичайного знецінення в результаті їх використання;

c) "гарантія" - це те, що, до задоволення митниці, забезпечує виконання будь-якого зобов'язання по відношенню до неї. Гарантія вважається спільною, коли вона забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з декількох операцій;

d) "документи на тимчасове ввезення" - міжнародний митний документ, як митна декларація і дозволяє ідентифікувати товари (Включаючи транспортні засоби) та містить міжнародну чинну гарантію на сплату ввізного мита і податків.

Конвенція охоплює широку область застосування її положень. Це:

- Вантажі, включаючи транспортні засоби;

- Товари, призначені для показу чи використання на виставках, ярмарках, конгресах або інших подібних заходах;

- Професійне обладнання, наприклад представників преси, радіо, кіно, телебачення та ін;

- Контейнери, піддони, упаковки, зразки та інші вантажі, що ввозяться в рамках торгових операцій;

- Вантажі, які ввозяться в рамках виробничої операції;

- Товари, ввезені з навчальної, наукової або культурної метою;

- Особисті речі мандрівників і вантажі, які ввозяться в спортивних цілях;

- Обладнання для реклами в галузі туризму;

- Товари, ввезені в рамках прикордонних перевезень;

- Товари, ввезені з метою надання гуманітарної допомоги;

- Додаток, що стосується транспортних засобів;

- Додаток, що стосується тварин;

- Додаток, що стосується товарів, ввезених з частковим звільненням від сплати ввізних мит і зборів.

Суть передбачаються Конвенцією положень про тимчасове ввезення зводиться до того, що вишепоіменованние вантажі, товари, обладнання і т.д. пропускаються її учасниками з відстрочкою сплати ввізних мит і зборів за умови пред'явлення в якості гарантії документа про тимчасове ввезення, виданого відповідно до передбаченими в кожному Додатку правилами (статті 4 і 5) і протягом обумовленого кожним Додатком терміну вивезення (ст. 7). Вивезення може бути зроблений і через іншу, ніж при ввезенні, митницю країни-учасниці (ст. 11).

Передбачено (ст. 12), що дія режиму тимчасового ввезення може бути припинено внаслідок розміщення товарів (включаючи транспортні засоби) в вільну гавань чи зону, на митний склад або шляхом застосування до них режиму митного транзиту з метою їх подальшого вивезення, а також шляхом митної очищення для місцевого використання товарів, коли це виправдовується обставинами і дозволяє національне законодавство, і якщо виконані умови та формальності, що підлягають дотриманню в цьому випадку (ст. 13). У рівній мірою це стосується товарів (транспортних засобів), серйозно пошкоджених в Внаслідок аварії або форс-мажору, коли вони будуть за рішенням митних властей або обкладені ввізними митами та зборами, або безоплатно передані компетентним органам території тимчасового ввезення, або знищені під офіційним контролем за рахунок зацікавлених сторін, причому залишки в разі їх місцевого використання будуть обкладені ввізними митами та зборами з урахуванням їх стану (ст. 14).

Згідно ст. 20-яке порушення положень Конвенції тягне за собою санкції на території держави, де скоєно це порушення, відповідно до його законодавством (для держав-учасників).

З заключних, що містяться в гл. V Конвенції положень відзначимо норми, стосуються створення і функціонування Адміністративного комітету. Цей орган, складається з Договірних Сторін, створюється з метою застосування Конвенції та вивчення заходів щодо забезпечення її єдиного тлумачення і застосування, а також вивчення запропонованих до Конвенції поправок, які направляються компетентними адміністраціями Договірних Сторін до Ради Митного Співробітництва (нині - СОТ). Останній скликає Комітет у встановлені ним строки і надає йому необхідні послуги свого секретаріату.

З нагоди кожній своїй скликаній у встановлені терміни сесії Комітет обирає голови та заступника голови. Кожна представлена на сесії Комітету Договірна Сторона має на засіданні один голос. Пропозиції, не що стосуються внесення змін до Конвенції, приймаються в Адміністративному комітеті більшістю голосів присутніх і голосуючих членів Комітету, а

пропозиції про поправки приймаються більшістю у дві третини голосів присутніх і голосуючих членів комітату. Перед закриттям сесії Комітет стверджує доповідь про роботу в період між сесіями, і, що особливо важливо, приймає рішення про включення до Конвенції, про яку йде мова, нових додатків.

Видається, що Адміністративний комітет за обсягом повноважень та характеру своєї діяльності виступає в дійсності не як періодично скликається для застосування Конвенції орган, а швидше уособлює собою явище, іменоване доктрині параорганізаціямі, найбільш яскравим прикладом яких довгі роки було ГАТТ, нині (з 1995 р.) трансформувалося у власне міжнародну організацію СОТ. На підтвердження сказаного наведемо п. 6 ст. 22 Конвенції 1990 р.: "Рада (Митного Співробітництва. - К.С.) скликає Комітет на дату, встановлені цим останнім (підкреслено мною. - К, С), а також на прохання компетентних адміністрацій принаймні двох Договірних Сторін. Він розповсюджує проект порядку денного компетентним адміністраціям Договірних Сторін ... принаймні за 6 тижнів до початку сесії Комітету ".

За ст. 24 Договірними Сторонами Конвенції можуть стати будь-який член Ради (Митного Співробітництва) і будь-який член ООН або її спеціалізованих установ (п. 1).

У п. 3 цієї ж статті можна знайти ще один приклад того коли і несуверенних, володіють лише деякими рисами правосуб'єктності освіти також можуть виступати (см гл. II) як суб'єктів міжнародного митного права. Тут йдеться: "Будь-яка держава чи уряд будь-якої окремої митної території, пропонується Договірною Стороною, якій офіційно доручено здійснювати його дипломатичні відносини, але незалежне у своїх комерційно: відносинах, яка не є Членом організацій, згадані в п. 1 цієї статті (Див. вище. - К.С), якому

цією метою депозитарієм було направлено запрошення на прохання Адміністративного комітету, може Статті Договірною Стороною цієї Конвенції, приєднавшись до неї після її вступу в силу.

Конвенція про тимчасове ввезення 1990 р. як один з новітніх спільних міжнародних договорів у цій галузі також приклад рішення обговорювався вище (див. гл. питання про правосуб'єктність митного союзу. В п. ст. 24 сказано: "Будь-який Митний чи економічний союз може стати Договірною Стороною цієї Конвенції. Такий Митний або Економічний союз інформує депозитарій про своїх повноваженнях в областях, які регулюються цією Конвенцією. Відносно питань, що входять в його компетенцію, цей Митний союз, що є Договірною Стороною ... від свого власного імені здійснює права і виконує обов'язки, які ця Конвенція покладає на своїх членів ... У такому разі ці члени неправомочні окремо здійснювати ці права, включаючи право голосування ".

Одне з важливих положень Конвенції 1990 р. - з моменту вступу в силу будь-якого Додатка до неї (згідно зі ст. 28 для цілей голосування в Адміністративному комітеті кожен Додаток розглядається як окрема Конвенція) воно скасує і замінить раніше прийняті з даного предмету конвенції (про професійному обладнанні тощо) у відносинах між Договірними Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами цих Конвенцій (ст. 27).

Саме так і вирішується це питання в Додатку А.1. що стосується документів про тимчасове ввезення (книжки АТА і CPD). Його ст. 19 говорить: "Відповідно до положеннями ст. 27 цієї Конвенції з часу свого вступу в силу Цей Додаток скасовує та замінює Митну конвенцію про книжку АТА для тимчасового ввезення вантажів (Брюссель, 6 грудня 1961 р.) у відносинах між Договірними Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами тієї Конвенції (п.. 1). Далі, в п.2 говориться: "Незважаючи на положення п. 1 цієї статті книжки АТА, видані в рамках застосування Митної конвенції про книжку АТА для тимчасового ввезення вантажів, 1961 р., до вступу в силу цього Додатка будуть прийматися до закінчення операцій, для

здійснення яких вони були видані ". На відміну від Конвенції про тимчасове ввезення 1961 Конвенція 1990 р. в якості використовуваних для цієї мети міжнародних митних документів розрізняє два види:

а) книжка АТА - документ про тимчасове ввезення, іспольний для тимчасового ввезення вантажів за винятком транспортних засобів;

б) книжка CPD - документ про тимчасове ввезення, що використовується для тимчасового ввезення транспортних засобів.

У кожному з наступних Додатків до Конвенції 1990 р. закладена та ж ідея - поступового "витіснення" численних раніше прийнятих однопорядкові конвенцій єдиним консолідованим актом про тимчасове ввезення. Як бачимо, митний режим тимчасового ввезення, що відрізняється безліччю підпадають під нього видів товарів, обладнання, предметів та ін, займає значне місце в системі міжнародних стандартів, розроблених головним чином під егідою СОТ і широко застосовуваних нині в практиці міжнародних митних відносин. Прийнявши Стамбульську конвенцію 1990 р., держави-учасниці вирішили полегшити таке досить поширене в митній справі явище, як тимчасове ввезення, шляхом спрощення, наскільки це можливо, і тут, а також домогтися гармонізації застосовуваних державами при цьому процедур з метою досягнення економічних, гуманітарних, культурних, соціального або туристичного характеру.

На жаль, Україні ще дуже слабо в законодавець ном та міжнародно-правовому плані підготовлена до сприйняття відповідних норм і стандартів. Необхідна комплексна загальнодержавна програма приєднання України до існуючих в цій галузі міжнародним митним організаціям (в першу чергу до Всесвітньої Торгової Організації, яка митну проблематику ставить на одне з перших місць), а також до таких загальних міжнародних договорів, як Конвенції Кіото, Найробі, Стамбульська.